ČSÚ:Lednová obchodní bilance skončila přebytkem

Podle předběžných údajů skončila v lednu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 9,5 mld. Kč, který byl meziročně o 2,1 mld. Kč větší.

Celkové saldo zahraničního obchodu1) se zbožím2) příznivě ovlivnil zejména meziročně vyšší přebytek obchodu s motorovými vozidly o 6,0 mld. Kč. Schodek obchodu se základními kovy se snížil o 2,1 mld. Kč a kladné saldo ostatních dopravních prostředků vzrostlo o 1,7 mld. Kč. Nepříznivý vliv na celkové saldo měl zejména větší deficit obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 2,5 mld. Kč, rafinovanými ropnými produkty o 1,5 mld. Kč a ropou a zemním plynem o 1,3 mld. Kč (v důsledku vyššího dovezeného množství). Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance zemědělských produktů o 1,4 mld. Kč.

„Leden bývá tradičně spojen s kladnou obchodní bilancí. V českém zahraničním obchodu se zbožím toto platí už od roku 2010. Nejinak tomu bylo i v prvním měsíci roku 2023. Tentokrát se dařilo zejména vývozu motorových vozidel, který ve sledovaném měsíci vzrostl meziročně téměř o čtvrtinu a mírně tak překročil 100 mld. Kč,“ říká Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance ČSÚ.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU se v lednu meziročně zlepšila o 19,8 mld. Kč.
Deficit obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 17,5 mld. Kč.

Meziročně vzrostl vývoz o 12,1 % na 375,5 mld. Kč a dovoz o 11,8 % na 366,0 mld. Kč.
Leden 2023 měl o jeden pracovní den více než leden 2022.

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 0,4 % a dovoz o 2,3 %.

______________________

Metodické poznámky:

Údaje za zahraniční obchod se zbožím od roku 2020 jsou přepočítávány aktualizovanou metodou založenou na vyšší míře detailu, viz Aktualizace metody propočtu – Zahraniční obchod se zbožím.

Z bezpečnostních důvodů jsou v souladu s metodikou Eurostatu vybrané údaje za vývoz a dovoz vojenského materiálu a zbraní za aktuální období zahrnuty do jiných zbožových kódů a v jiné teritoriální struktuře tak, aby nebyl ovlivněn makroekonomický celek zahraničního obchodu se zbožím.

Dovoz zemního plynu ve statistice zahraničního obchodu se zbožím: metodický komentář.

______________________

Poznámky:

1) Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky.
2)
Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti České republiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě vývozu či dovozu v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje za jednotlivé měsíce roku 2022 a 2023 jsou předběžné, za předešlá období jsou definitivní.
Při publikování dat referenčního období se zpřesní šest předcházejících měsíců. Všechny měsíce s předběžnými daty jsou zpřesňovány vždy se zveřejněním údajů za leden, březen a červenec. Definitivní data jsou publikována vždy v září následujícího roku.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance tel. 274 054 254, e-mail: stanislav.konvicka@czso.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datové sady: https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr
Termín zveřejnění další Rychlé informace: 
06. 04. 2023

Newsletter