Evropské výnosy rostou rychleji než americké díky lepším revizím evropských PMI. Dolar obrátil do ztráty nad 1,0480 za euro. Měny regionu drží ztráty. Koruna nad 24,50 za euro.

Darování peněz není tak jednoduché. Dobrý skutek může přidělat i starosti

Darování je bezesporu bohulibý akt, pro který se člověk rozhodne na základě svého přesvědčení a na základě svých morálních hodnot. Darování je však nutné vnímat i z pohledu daňového práva. Je to právě daňové právo, které stanovuje pro darování základní pravidla, může pomoc příjemci daru obdržet celou nezdaněnou výši daru a poskytovatele daru přesvědčit pomocí daňových úlev o poskytnutí daru většího.

Od daně z příjmů fyzických osob se osvobozují dotace na odstranění následků živelní pohromy.

Od daně jsou dále osvobozeny příjmy do výše 500 000 Kč poskytnuté zaměstnavatelem jako sociální výpomoc zaměstnanci v přímé souvislosti s překlenutím jeho mimořádně obtížných poměrů v důsledku živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav, za předpokladu, že tyto příjmy jsou vypláceny z fondu kulturních a sociálních potřeb nebo ze sociálního fondu za obdobných podmínek u zaměstnavatelů, na které se předpis o fondu kulturních a sociálních potřeb nevztahuje nebo ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Modelový příklad, jak peníze správně poslat

Pan Novák se rozhodl, že poskytne peněžní dar ve výši 50 000 Kč svému dobrému známému, kterému zdevastovala dům živelní pohroma. Plánoval zaslat peněžní prostředky přímo na jeho soukromý bankovní účet. Zdálo se mu zbytečné peněžní prostředky zasílat přes prostředníka, tedy neziskovou organizaci.

Poslat peníze přímo známému by bylo určitě rychlejší, avšak s touto alternativou jsou spjatá jistá rizika, jak v souvislosti s možným zdaněním na straně příjemce, tak i na straně uplatnění daňové úlevy u poskytovatele daru. Od daně z příjmů fyzických osob jsou osvobozeny dary na humanitární nebo charitativní účel nebo z veřejné sbírky. Existuje však riziko, že přijaté peněžní prostředky, které známému pana Nováka dorazí na soukromý účet, nemusí být zcela jednoznačně pod tento účel zahrnuty. Jistotu splnění účelu nám zajistí vyplacení peněžních prostředků právě přes organizace k tomuto účelu vytvořené, které peněžní prostředky od široké veřejnosti vybírají a snaží se pomoci pohromou postiženým oblastem jako celku. V současnosti jsou také využívány charitativní platformy, které uskutečňují sbírku pro konkrétního člověka. Sbírku na těchto charitativních platformách si může snadno zřídit kdokoliv z postižených oblastí,“ vysvětluje Michal Jelínek, partner V4 Group.

Od daně z příjmů fyzických osob se osvobozují dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, kraje atd. na odstranění následků živelní pohromy. Proto pokud by finanční prostředky byly panem Novákem poskytnuty pohromou postižené obci, která by dále poskytovala plnění svým obyvatelům, rovněž by žádné zdanění nehrozilo.

Druhá stránka problému se týká poskytovatele daru, tj. v našem případě pana Nováka, kterému by v tomto případě nebylo umožněno si takovýto dar uplatnit v daňovém přiznání k dani příjmů fyzických osob jako odčitatelnou položku od základu daně, neboť dar určený na odstraňování následků živelních pohrom může představovat položku odčitatelnou od základu daně jen v tom případě, je-li příjemcem právnická osoba. V tomto ohledu by bylo jistě vhodné, aby se legislativa změnila, nebo aby Ministerstvo financí rozšířilo výklad i na fyzické osoby. Opět v případě využití charitativních platforem bude možnost odčitatelné položky panu Novákovi zachována. Charitativní platformy jsou totiž obvykle provozovány nadačními fondy,“ popisuje Michal Jelínek.

Jak tedy na poskytnutí daru a motivující daňové úlevy

Pokud se fyzická nebo právnická osoby rozhodnou o poskytnutí daru, mohou za splnění určitých podmínek hodnotu daru odečíst od svého základu daně. Právě tyto daňové úlevy mohou přesvědčit dárce uvolnit ze svých prostředku větší dary a pomoci tak lidem, kteří aktuálně pomoc potřebují. Mezi hlavní podmínky patří účel daru a příjemce daru.

Od základu daně lze tedy odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek. Aby vůbec bylo možné o dar snížit základ daně, musí být poskytnut pro zákonem dané účely. Zákonné účely se liší v závislosti na tom, zda je obdarovávaný fyzickou či právnickou osobou,“ upřesňuje Markéta Szotkowská, daňová specialistka z V4 Group.

Subjektům, které jsou právnické osoby, lze darovat na následující účely: vědu a vzdělání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, politickým stranám, politickým hnutím evropským politickým stranám nebo evropským politickým nadacím na jejich činnost.

Subjektům, fyzickým osobám, kteří jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby lze darovat na: zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání. Dále bez ohledu na příjemce daru lze odečíst bezúplatné plnění na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor.

Pokud příjemce a účel bezúplatného plnění splňují podmínky kladené zákonem, lze nezdanitelnou část základu daně využít v případě, že je toto bezúplatné plnění poskytnuto právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. Poskytnou-li bezúplatné plnění manželé ze společného jmění manželů, může odpočet uplatnit jeden z nich nebo oba, avšak poměrnou částí,“ dodává Markéta Szotkowská.

Jak poskytnutí daru doložit?

Bezúplatné plnění (dary) lze prokázat potvrzením příjemce bezúplatného plnění o výši bezúplatného plnění a jeho účelu. Tímto potvrzením může být například darovací smlouva, potvrzení pořadatele veřejné sbírky atd.).

Toto potvrzení by mělo obsahovat následující údaje:

 • identifikace dárce,
 • identifikace příjemce daru,
 • datum přijetí daru,
 • hodnota daru,
 • účel daru.

Příjemce daru a je nutné dar zdaňovat?

Řada bezúplatných příjmů je od daně osvobozených, pokud však tato bezúplatná plnění nesplní podmínky pro osvobození, jsou zdaněny 15% sazbou daně v případě fyzických osob a 19% sazbou daně v případě právnických osob.

Od daně z příjmů fyzických osob jsou osvobozeny následující dary:

 • příjmy poplatníka s bydlištěm v členském státě Evropské unie nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor provozujícího zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, je-li bezúplatný příjem použit k provozu tohoto zařízení,
 • příjmy poplatníka, který jej nejpozději do konce kalendářního roku následujícího po roce jeho přijetí prokazatelně použije na vzdělávání, pokud tento příjem není příjmem ze závislé činnosti, nebo na léčení, úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, jakož i přímé poskytnutí takové pomůcky,
 • na humanitární nebo charitativní účel nebo z veřejné sbírky,
 • příjmy poplatníka z nabytí majetku prokazatelně použitého na financování volební kampaně kandidáta na funkci prezidenta republiky podle zákona upravujícího volbu prezidenta republiky, který se zúčastní prvního kola volby,
 • v podobě plnění poskytnutého pro provoz zoologické zahrady, jejíž provozovatel je držitelem platné licence podle zákona upravujícího zoologické zahrady,
 • v podobě plnění poskytnutého fyzickým osobám pro poskytování veřejných kulturních služeb.

Od daně jsou dále osvobozeny bezúplatné příjmy, jejichž osvobození se posuzuje na základě vztahu příjemce a poskytovatele osvobození:

 • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů,
 • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou,
 • obmyšleného z jeho majetku, který do svěřenského fondu vyčlenil nebo kterým zvýšil majetek tohoto fondu, nebo z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn nebo který zvýšil majetek tohoto fondu osobou uvedenou v některém z předchozích bodů.
 • poplatníka z jeho majetku, který vložil do rodinné fundace, nebo z majetku, který byl do rodinné fundace vložen osobou uvedenou v předchozích bodech, Jedná se tedy o obdobnou úpravu jako v případě svěřenského fondu
 • nabyté příležitostně, pokud jejich hodnota představující úhrn od téhož poplatníka ve zdaňovacím období, nepřevyšuje 15 000 Kč. Limit osvobození je stanoven shodně s částkou, která zakládá povinnost podat daňové přiznání u fyzických osob.

V4 Group je poradenská skupina sdružující advokáty, daňové poradce, auditory a účetní na území Visegrádské čtyřky.  Svým klientům nabízí komplexní poradenské služby na jednom místě. Kromě standardních služeb lokálního charakteru skupina nabízí řešení specifických požadavků v oblasti mezinárodního zdanění, transferových cen a přeshraničních akvizičních procesů.

V4 Group působí v České republice, Slovenské republice, Polsku a Maďarsku.

Newsletter