Informace MŠMT ke stávce Českomoravského odborového svazu pracovníků školství

Právní předpisy počítají se stávkou jako s právem zaměstnance, nikoliv povinností. Zapojení pedagogů do stávky je tedy dobrovolné. Tj. různé školy/pedagogičtí pracovníci se ke stávce připojit mohou, příp. nemusí. Stejně tak mohou stávkovat pouze někteří pedagogičtí pracovníci v rámci konkrétní školy.

Informace o stávce, zda se na konkrétní škole bude konat či nikoliv, příp. o jejím rozsahu a době trvání – tj. kde a kdy bude výuka či pedagogický dohled zajištěn a kde nikoliv, se musí žáci, studenti, ale zejména rodiče dozvědět v dostatečném předstihu.

Zákon o kolektivním vyjednávání, který se na tuto stávku dá použít pouze analogicky, hovoří o tom, že by zástupci odborů měli zaměstnavatele informovat nejpozději 3 pracovní dny dopředu. Ředitel školy následně podle konkrétních okolností vyhodnotí, zda může škola zůstat otevřená. Zejména ředitel školy vyhodnotí, zda bude možné zajistit alespoň minimální standard z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů. Tento minimální standard vyplývá z právních předpisů.

Vzhledem k datu vyhlášení stávky v tomto konkrétním případě by bylo více než vhodné, aby každá škola nejpozději zítra (tj. v úterý) podala předmětnou informaci o tom, zda její zaměstnanci budou stávkovat a v jakém rozsahu (např. že stávkovat bude pouze 1. stupeň ZŠ, nebo že škola zůstane otevřená pro všechny žáky, ale výuka bude probíhat pouze v nouzovém režimu) ), aby mohli rodiče zabezpečit dohled nad svými dětmi alternativním způsobem. Aby se předešlo dohadům a nejasnostem, je možné rodiče samozřejmě informovat i o tom, že se předmětná škola ke stávce nepřipojuje. Z důvodu konání stávky rodiče samozřejmě nejsou povinni omlouvat nepřítomnost dítěte ve vyučování.

Informaci o stávce by měla škola zveřejnit jasným a přehledným způsobem, ideálně při vstupu do školy, ale rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup – tedy zejména na webových stránkách školy, příp. ji zaslat rodičům v rámci informačního systému, který škola používá k informování zákonných zástupců v jiných případech. 

V případě pochybností či nejasností se mohou zákonní zástupci obrátit přímo na ředitele konkrétní školy, který by jim měl předat konkrétní informace o způsobu vedení stávky na dané škole.

Newsletter