Miloslav Bohůnek ze Star Casino: Konec hazardu v Plzni o nás bez nás. Proč vedení města mlčí?

Město Plzeň chystá úplný zá­kaz hazardu? Opět o nás bez nás? Za provozovatele CEC Praha a.s. aktuálně komentu­je Miloslav Bohůnek, manažer rozvoje podnikání z CEC Praha a.s., sítě Star Casino.

Miloslav Bohůnek, manažer rozvoje podnikání z CEC Praha a.s., sítě Star Casino (3)

Jako dlouholetý provozovatel v Plzni aktuálně monitorujeme situaci, kterou jsme se bohužel dozvěděli pouze prostřednic­tvím všech dostupných médií a je nám opravdu s velkým po­divem a mrzí nás, že nás o tom do dnešního dne nikdo z Magis­trátu města Plzně neinformoval a zároveň tak nevyzval k jedná­ní, abychom byli schopni celou situaci řádně pojmenovat a najít společné rozumné a spravedlivé řešení jak pro vedení města, tak samotné občany Plzně.

Nemyslíme si, že za tu spoustu let provozování našeho podni­kání ve městě je na místě, aby o nás radnice v čele s primáto­rem města rozhodla takto direk­tivně, aniž by s námi celou věc konzultovala.

Jako provozovatel jsme v Plzni již několik let velice významnou součástí místní ekonomiky, vý­znamným podnikatelem, stej­ně tak jako jakýkoliv jiný pod­nikatelský subjekt. Jsme státem řádně a přísně regulovaní a díky tomu odvádíme několik let ob­rovské peníze do městského rozpočtu. Konkrétně v Plzni je to z výnosu z hazardní daně té­měř 360 milionů korun jen za rok 2022 a předpokládaný výnos za rok 2023 se bude blížit částce téměř 400 milionů korun, který­mi přispíváme každý rok do roz­počtu města, ze kterého finance dále putují do zkvalitnění infra­struktury města nebo jdou, a to je náš dlouholetý cíl, cestou podpory místních sportovních a jiných spolků či na výstavbu dětských hřišť a dalších projek­tů, které mají jediný cíl, a tím je podpořit místní ekonomiku.

Prohibice nic neřeší

V dnešní době jsou hazardní hry přísně regulovány a navíc s účinností od 1. ledna 2024 do­jde k dalšímu zpřísnění celého našeho sektoru novelou zákona o hazardních hrách. Jsme pod tvrdou regulací, díky které se aktuálně ubírá celý seg­ment hazardních her z kvan­tity do kvality, ale nelze tento proces dokončit ze dne na den. Věřte, že i v Plzni se budeme dí­vat za pár měsíců na úplně jiný obrázek hazardní zábavy, pro­tože právě spousty provozoven ukončí svůj provoz a v Plzni tak zůstanou pouze kvalitní provo­zovny s nadstandardní nabídkou zábavy v přísně regulovaném prostředí. Stabilní regulované prostředí je aktuálně to, co nám nejvíce chybí.

Kriminalita kolem našich pro­vozoven defacto v posledních pár letech zcela zmizela a pokud k nějakému deliktu dojde, tak za poslední dobu v rámci napo­jení na státní či městskou poli­cii tento problém velmi rychle a efektivně řešíme.

Chceme jít ruku v ruce se zkva­litněním všech našich provozů a zároveň tak dojít k jejich po­stupnému a efektivnímu snížení v řádně regulovaném prostředí.

Nemyslíme si, že by mělo být naše podnikání terčem předsud­ků z předešlých let, které jsou již několik let minulostí. Dnes se díváme na úplně jiný obrá­zek hazardního segmentu, což i deklaruje vývoj. Za posledních 11 let došlo k poklesu legálních provozoven o 90 %. Z 8 367 pro­vozoven v roce 2011 bylo ke kon­ci roku 2022 v celé České repub­lice povoleno 834 heren a kasin a v následném roce bude tento počet dále klesat. Stejně tomu tak bylo v Plzni, kde před něko­lika lety bylo více jak 300 pro­vozoven a dnes je jich na území města 37.

Nechápeme, že v dnešní době stále čelíme tvrdým rozhodnu­tím a prohibičním vyhláškám v již tak tvrdě a přísně regulova­ném prostředí.

Stále čekáme, že nás vedení města Plzně vyzve k řádnému projednání vzniklé situace, o které se dozvídáme bohužel pouze z médií a věříme, že vede­ní města najde s provozovateli společné efektivní řešení, kte­ré zachová určitý počet adres na území města. Stále platí, že jsme zde pro obce i stát a jsme otevřeni hledat cesty, jak s nimi zachovat pozitivní vztahy pro všechny budoucí rozumná řeše­ní. Prohibice nic neřeší.

Jediným důsledkem úplného zákazu bude dramatický nárůst černých heren a s nimi spojená kriminalita, která vzniká prá­vě u lidí, kteří u nás neprojdou řádnou registrací a končí právě v černých provozovnách, kde ve finále, bohužel, můžou hrát i nezletilé děti. Tady budou právě stát a obce vynakládat neustále obrovské finanční pro­středky na prevenci proti krimi­nalitě, závislosti a dalších dopa­dů v neregulovaném prostředí, které nemá žádná pravidla a my jako provozovatelé se proti tomu radikálně vymezujeme. Proto chceme zachovat transpa­rentnost mezi provozovatelem a obcí, kde nebude docházet k negativním dopadům, které plynou z provozu nelegálních aktivit v šedé zóně podnikání. Za nás jako provozovatele je téma šedé zóny černého hazar­du velice podceňováno.

Online hry v obcích?

Díky příchodu online hazard­ních her již zákazové vyhlášky občany města proti hazardu nechrání. Hráči mohou hrát v podstatě kdekoliv, na svém telefonu či tabletu a je jedno, jestli jsou doma, v ordinaci nebo na autobusové zastávce.

Chceme hledat společná řeše­ní, jak z výnosu z hazardní daně, i přestože stát obcím značnou část financí z hazardní daně vzal, společně podpořit a hledat zají­mavé projekty pro zlepšení živo­ta ve městě.

V žádném případě nechceme být nějakým břemenem, kte­rým za mě dávno nejsme. Dle našeho názoru si zasloužíme za těch mnoho let fungová­ní na území města Plzně, aby s námi vedení města mluvilo a bralo nás úplně stejně jako ja­kýkoliv podnikatelský subjekt.

Zaměstnáváme v regionu stovky lidí, investujeme de­sítky milionů korun do rekon­strukcí vlastních i nájemních ob­jektů. Platíme nájemní smlouvy a z výnosu z hazardní daně přispíváme významnou částí do rozpočtu města.

Bylo by proto podle nás dob­ré, aby vedení města občanům Plzně připomnělo, co všechno za několik posledních let zainves­tovalo právě z výnosu z hazardní daně, čímž přispělo ke zlepšení kvality života občanů Plzně. Ať už formou investic do infrastruk­tury města nebo všech možných volnočasových aktivit, podpory mládežnického sportu…

Věříme, že by se potom veřejné mínění změnilo, a nemyslíme si, že by současný výnos z hazard­ní daně byl tak zanedbatelný, aby z něj nemohla vzniknout v budoucnu třeba další dětská hřiště a jiné projekty. Pojďme dát šanci občanům města si bu­doucí projekty třeba formou an­kety navrhnout a pak je z výnosu z hazardní daně realizovat. Jsme přesvědčení, že v dnešní době má každá koruna své využití.

Pojďme hledat společná a rozumná řešení. Prohibice nic neřeší.

Newsletter