Evropské i americké výnosy rostou. Dolar v lehkém zisku nad 1,0700 za euro. Měny regionu se obchodují do strany. Koruna nad 24,70 za euro a nad 23,00 za dolar.

Ministerstvo povoluje vznik nových škol, musejí ale splnit kritéria

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy povoluje vznik nových škol, musejí ale splnit všechny náležitosti. Stejné podmínky musí přitom splnit jak veřejné, tak církevní nebo soukromé školy.

Pokud se vznikající škola rozhodne, že chce být zapsaná v rejstříku škol, vyplývají ji z toho jak určité povinnosti, tak i výhody ve formě finančních dotací, které dosahují až stoprocentního pokrytí. V minulém roce byly poskytnuty dotace 857 soukromým školám ve výši 5,1 miliardy korun. Na zápis nové školy do rejstříku škol a školských zařízení není automatický nárok.

„O zápisu nové školy do rejstříku škol a školských zařízení se vede standardní správní řízení. Postup při schvalování zápisu škol je bez ohledu na zřizovatele ve všech případech stejný a řídí se školským zákonem,“vysvětluje náměstek pro řízení sekce vzdělávání Václav Pícl a pokračuje: „Zápis nové školy musí být ve shodě s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky i příslušného kraje, v žádném případě není vázaný na vedení ministerstva,“ upozorňuje náměstek Pícl.

Dlouhodobé záměry jsou pevně stanoveny na období 2015 – 2020. Každý kraj má navíc svůj vlastní Dlouhodobý záměr, který má při rozhodování o zápisu školy zásadní roli. Jde o závazné dokumenty, které nelze měnit podle aktuálních potřeb.

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2015 – 2020 v oblasti základního vzdělávání podporuje navyšování kapacit základních škol tak, aby každý žák plnící povinnou školní docházku měl zajištěno místo ve spádové základní škole. V Dlouhodobých záměrech krajů je doporučováno zachování stávající kapacit škol a  vznik nové základní školy jen výjimečně, na základě prokázané potřeby a s ohledem na aktuální podmínky v dané lokalitě.

V oblasti středního vzdělávání se vzhledem k dostačující nabídce širokého spektra oborů povoluje zápis nové střední školy nebo zvyšování jejich kapacit pouze vy výjimečných a odůvodněných případech. To jsou například obory vzdělání technického nebo přírodovědného zaměření.

Co se týče samotného procesu, žadatelé jsou o průběhu správního řízení i o jeho výsledcích podrobně informováni a rozhodnutí je vždy řádně odůvodněno.

Newsletter