Národní RIS3 strategie posílí výzkum a inovace

 Vláda v pátek schválila aktualizaci Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR, tzv. Národní RIS3 strategii. Tento koncepční dokument, zaštiťující orientovaný a aplikovaný výzkum ve vazbě na Národní politiku VaVal, předkládala ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková.  

„Cílem strategie RIS3 je efektivní zacílení evropských, národních, krajských ale i soukromých finančních prostředků do prioritních inovativních oblastí tak, aby byl plně využit znalostní potenciál naší země,“ uvedla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková. Účelem strategie je na celostátní i regionální úrovni definovat priority pro vytvoření konkurenční výhody budováním vlastních výzkumných a inovačních kapacit, které půjdou vstříc potřebám podniků při zvyšování jejich konkurenceschopnosti. Navazuje na regionální strategie jednotlivých krajů a koordinovaným financováním z národních zdrojů zabraňuje tříštění a zdvojování finanční podpory pro jednotlivé aktivity.

Celkový plánovaný objem prostředků VaVal, který se do roku 2020 bude řídit cíli Národní RIS3 strategie, nyní po aktualizaci představuje celkem 247,98 miliardy korun. Největší položku tvoří operační programy, menší část představují národní programy podpory a krajské intervence. Nově bude Národní RIS3 strategie implementována také prostřednictvím programů podpory Delta, Delta II, Éta, Théta, Zéta, Národní centra kompetence (poskytovatel TA ČR) a prostřednictvím rezortních programů Ministerstva zemědělství, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva vnitra. „V souladu s touto strategií se připravují také nové výzkumné programy v oblasti životního prostředí a dopravy a také zcela nový program MPO s názvem TREND, který bude zaměřen na aplikačně orientovaný výzkum za využití progresivních technologií, jako jsou například nanotechnologie či umělá inteligence,“ doplnil náměstek ministryně Petr Očko.

Mezi klíčové oblasti změn, na něž se Národní RIS3 strategie zaměřuje, patří vyšší inovační výkonnost firem, zvýšení kvality a ekonomických přínosů výzkumu, lepší dostupnost lidských zdrojů pro inovační podnikání, výzkum a vývoj, rozvoje eGovernmentu a eBusinessu a lepší využívání sociálního kapitálu při řešení společenských výzev. Další skupinu cílů, které se aktualizují na základě tzv. procesu podnikatelského objevování nových příležitostí, představují národní domény specializace, jejichž tematické zaměření dokument podrobně definuje. Patří mezi ně strojírenství, energetika, hutnictví, elektrotechnika a ICT, výroba dopravních prostředků, biotechnologie a prostředky zdravotnické techniky, ale i kulturní odvětví či udržitelné zemědělství – všechny v úzké vazbě na moderní klíčové technologie, mimo jiné také umělou inteligenci. Nově zařazenými doménami specializace jsou průmyslová chemie a udržitelné stavebnictví.   

Národní RIS3 strategie představuje tzv. předběžnou podmínku pro uskutečňování intervencí kohezní politiky Evropské unie v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a její význam bude v budoucím programovém období narůstat. Proto byly zahájeny přípravné práce na Národní RIS3 strategii 2021+, a to především na moderní vstupní analýze překážek a problémových okruhů rozvoje inovací v ČR. Současně je s dalšími partnery (TA ČR, TC AV, CzechInvest, reprezentanti krajských RIS3 strategií) zpracováván projekt, jehož cílem bude zeefektivnění a vyšší míra transparentnosti diskuse mezi podnikateli a výzkumníky, při které jsou vlastní priority identifikovány.

Newsletter