O obor oftalmologie mají mladí lékaři zájem, problémem je ale praktická část vzdělávání

O obor oftalmologie je velký zájem, protože je to jeden z nejdynamičtějších oborů medicíny. Mladých lékařů je ale i tak málo a zároveň se absolventi často potýkají s problémy v oblasti praktického vzdělávání – jak v rámci výuky na fakultě, tak i při startu praxe ve zdravotnických zařízeních. V Očním centru Praha (OCP) jsou na mladé lékaře připraveni, a to díky absolventským programům i vlastní vzdělávací akademii.

V současné době se české zdravotnictví potýká s nedostupností zdravotní péče zejména v souvislosti s tím, že lékaři stárnou a mladých přichází málo. Výrazný je nedostatek především u praktických lékařů, pediatrů a dětských psychiatrů, nicméně demografický vývoj jasně ukazuje, že se s tímto problémem potýkají všechny odbornosti, oftalmologii nevyjímaje.

„V následujících dvou dekádách budeme výpadky lékařského personálu těžko dohánět. Relativně ‚rychlemůžeme razantně navýšit počet studentů lékařských fakult a změnit systém vzdělávání lékařů. Ať už na fakultách, kde si medici stěžují na málo praktické medicíny, tak ve zdravotnických zařízeních v rámci jejich vzdělávacího programu. Potřebujeme takový systém výuky, který po ukončení lékařské fakulty vygeneruje lékaře a lékařky, kteří již nebudou začínat ve svém oboru od začátku, ale budou moci reálně samostatně pracovat, vysvětluje Adam Janek, ředitel Očního centra Praha.

V Očním centru Praha se na zajištění dostupné oční péče do budoucna začali připravovat již před několika lety. „Vytvořili jsme absolventské programy, v jejichž rámci obsazujeme každý rok dvě absolventská místa,“ dodává Adam Janek.

Vzdělávání mladých lékařů

V Očním centru Praha jsme vnímali vzdělávání jako veliký problém. Naráželi jsme na skutečnost, že se reálnému vedení a vzdělávání lékařů nikdo systematicky nevěnoval. To jsme chtěli změnit, a začali se proto věnovat kontinuálnímu vzdělávání mladých lékařů. Vytvořili jsme vlastní akademii pro lékaře, která je vzdělává jak po praktické, tak i teoretické stránce,“ komentuje důvod vzniku akademie Adam Janek.

„V rámci vzdělávací akademie pořádáme pro ještě neatestované lékaře jednou až dvakrát měsíčně celou řadu vzdělávacích aktivit. Semináře, které nejsou oficiální a nejsou nutné k dosažení atestace, ale jsou důležité k přípravě ke zkoušce ze základního kmene a k atestaci, vysvětluje paní doktorka Andrea Janeková, která v Očním centru Praha spoluzodpovídá za vzdělávání lékařů, a dodává: „Zaměřujeme se především na praxi a každý z mladších kolegů má přiděleného svého školitele. V rámci akademie sledujeme i novinky v oboru oftalmologie včetně pravidelného reportu článků ze zahraničních časopisů a jdeme do problematiky hlouběji, protože se neustále objevují nové techniky a trendy. Výhodou akademie je i to, že stmeluje lékařský tým a mladí kolegové se motivují navzájem.“

Absolventské programy i vzdělávací akademie jsou pro mladé lékaře v Očním centru Praha velkou výhodou. Od svých bývalých studentských kolegů vědí, že v porovnání s jinými pracovišti toto skutečně není v současné době standard, ale spíše unikum.

„Po ukončení studia a nástupu do praxe se jako začínající lékař necítíte úplně jistě. V rámci Očního centra Praha tak oceňuji možnost kdykoliv konzultovat jakýkoliv klinicky složitější nález či problém se zkušenějšími kolegy,“ popisuje svou zkušenost MUDr. Milan Vojta, který je součástí absolventského programu OCP. Velký přínos spatřuje i v pravidelném následném vzdělávání v rámci OCP akademie. Zde se začínající lékaři nejen učí, ale i sami připravují prezentace včetně jejich následného přednesu před ostatními lékaři, diskutují a sledují nejnovější trendy v oftalmologii – v oblasti diagnostiky i terapie ve všech segmentech oftalmologie. Velké plus spatřuje pan doktor Vojta i v tom, že kromě ambulantní praxe v rámci kliniky působí mladí lékaři i ve spádových očních ambulancích MediPort, kde je široké spektrum pacientů vyžadujících akutní oční ošetření, ale i diagnostiku a následné odeslání na vyšší pracoviště. Díky tomu získávají mladí lékaři skutečně široký záběr v rámci praxe. „Toto vše je poměrně unikátní. Ne každé pracoviště má čas absolventy efektivně a takto pravidelně vzdělávat. Cílem je nás nejenom připravit na specializační zkoušky, ale především je toto vše obrovská výhoda do praxe,“ dodává pan doktor Vojta.

Nejvyšší stupeň akreditace

Oční centrum Praha získalo na začátku letošního roku nejvyšší stupeň akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR a stalo se akreditovaným pracovištěm III. typu pro obor oftalmologie. Na základě této akreditace může v současné době Oční centrum Praha provádět vlastní specializovaný výcvik pro specializační obor oftalmologie a zároveň poskytuje i odborné stáže pro jiná zdravotnická zařízení včetně krajských či fakultních nemocnic. Akreditace III. typu byla Očnímu centru Praha udělena s ohledem na komplexnost poskytované péče jako teprve třetímu privátnímu pracovišti v ČR.

MUDr. Andrea JANEKOVÁ, FEBO

Vedoucí lékař centra kataraktové a refrakční chirurgie, zástupce primáře

MUDr. Andrea Janeková, FEBO, vystudovala 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2012 absolvovala několikaměsíční stáž na Očním oddělení Univerzitní nemocnice Arnau v Lleidě ve Španělsku (University Hospital Arnau de Vilanova). Absolvovala odborné kurzy v Chicagu (AAO Chicago 2016) a ve Vídni (Vienna phacoemulsification one week wetlab course 2017), dále v Lisabonu a Barceloně. V květnu 2019 v Paříži úspěšně složila mezinárodní evropskou zkoušku z oftalmologie a obdržela prestižní titul FEBO (Fellow of European Board of Ophthalmology).

Od listopadu 2012 působí jako odborná oční lékařka v Očním centru Praha. Od května 2023 působí jako vedoucí lékař centra kataraktové a refrakční chirurgie a zároveň zastává pozici zástupce primáře. Ročně provede přes 2 000 nitroočních operací. Specializuje se na chirurgii šedého zákalu, refrakční chirurgii a chirurgii sítnice a sklivce. V poslední době se rovněž věnuje operacím zeleného zákalu. Spoluzodpovídá za vzdělávání odborných lékařů v Očním centru Praha. Ve své výzkumné činnosti se zabývá vývojem nitroočních implantátů.

MUDr. Milan Vojta

Odborný oční lékař

MUDr. Milan Vojta vystudoval Univerzitu Karlovu – Lékařskou fakultu v Hradci Králové, obor všeobecné lékařství. Při studiích absolvoval dobrovolnickou praxi v Nemocnici Pardubického kraje, a.s., Chrudimské nemocnici na chirurgické příjmové ambulanci. Po ukončení studia působil ve stejné nemocnici jako lékař na interním oddělení. Absolvoval odbornou stáž v Očním centru Praha.

V Očním centru Praha působí od dubna 2021 jako odborný lékař. Věnuje se komplexní oční péči a dále provádí předoperační vyšetření a kontroly po operaci šedého zákalu. Zároveň působí i v síti očních ambulancí MediPort, které poskytují primární oftalmologickou oční péči.

Mgr. Adam JANEK, MHA, MBA, LL.M.
Ředitel společnosti, člen představenstva

Mgr. Adam Janek, MHA, MBA, LL.M., je absolventem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, dále vystudoval exekutivní program MHA (Master of Healthcare Administration), orientovaný na management ve zdravotnictví, na Advance Healthcare Management Institute v Praze a program MBA (Master of Business Administration) se zaměřením na podnikovou ekonomiku a marketing na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze. V roce 2022 úspěšně zakončil mezinárodně uznávané studium LL.M. ve specializaci zdravotnické právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

V Očním centru Praha působí od května roku 2011. Nejdříve zde pracoval jako obchodní zástupce a 1. 4. 2012 byl jmenován do funkce ředitele společnosti, v roce 2018 byl zvolen do funkce člena představenstva společnosti. Od prosince 2016 je zároveň ředitelem a jednatelem Očného centra Sokolík na Slovensku. Od října 2021 je jednatelem mikrosítě očních ambulancí MediPort.

Newsletter