Rámcový odhad fiskálních dopadů zavedení minimálního základního důchodu

Komise pro spravedlivé důchody uvažuje doporučit zavedení minimálního (základního) důchodu. I když zatím nejsou známé podrobnosti ohledně konečného návrhu, zejména konkrétní výše tohoto důchodu či způsob jeho valorizace, je už nyní do jisté míry možné provést rámcový odhad dodatečných fiskálních nákladů zavedení minimálního důchodu.

Provedli jsme proto simulaci, ve které vycházíme ze současné distribuce starobních důchodů napříč populací.Předpokládáme, že důchody nižší, než je minimální důchod budou dorovnány na jeho úroveň, důchody nad úrovní minimálního důchodu zůstanou stejné, jako je tomu nyní.

Jako zdroj dat o distribuci důchodů byly použity údaje ČSSZ. Pro účely zjištění efektu zavedení minimálního důchodu na objem vyplácených sociálních dávek byl využit mikrosimulační model Euromod, který je založený na datech EU-SILC. Zavedení minimálního důchodu totiž u některých osob bude znamenat, že ztratí nárok na získání těchto dávek. Jak je ale zřejmé z grafu níže, tento efekt je relativně nízký.

Celkově je zřejmé, že pokud by byl minimální důchod zaveden tak, že by se pouze zvýšily nízké důchody a zároveň by nedošlo ke kompenzaci v poklesu důchodů přesahujících hranici minimálního základního důchodu, vedlo by zavedení minimálního důchodu k dodatečným fiskálním nákladům v řádu miliard až desítek miliard korun ročně. Například při minimálním důchodu ve výši 10 000 korun měsíčně by tato částka činila 3,6 miliardy korun.

Nad úrovní cca 7 000 Kč přitom náklady na zavedení minimálního důchodu rostou nelineárně, protože by se týkal již většího procenta důchodců. Pro minimální důchod na úrovni 12 000 korun měsíčně by tak už dodatečné náklady dosáhly 12,3 miliardy korun ročně. Pokud by byl minimální důchod ještě o tisíc korun vyšší, šlo by už o 21,4 miliardy korun ročně navíc.

Ze simulace je zřejmé, že izolované zavedení minimálního důchodu by v dlouhém časovém horizontu narušilo stabilitu veřejných financí. Pokud by tedy měl být minimální důchod zaveden, bylo by pro zachování stability veřejných financí nutné zavést spolu s ním také další opatření, jež by zajistila vyšší celkové příjmy důchodového systému a/nebo snížila náklady v jiné části systému.

Newsletter