Skupina ČEZ se připojila k jadernému manifestu

Skupina ČEZ se zařadila po bok renomovaných společností jako EDF, Vattenfall, Fennovoima, Uniper, či Westinghouse, které v  manifestu vyzývají k plnému využití jaderných technologií v boji proti klimatickým změnám. Podle nich by stejné podmínky a podpora měly platit pro všechny bezemisní technologie a jádro by z nich nemělo být účelově vyřazováno.

Lídři předních jaderných společností a organizací včetně Skupiny ČEZ upozorňují, že pokud má Evropa do roku 2050 přejít na uhlíkově neutrální energetiku a přitom zachovat prosperitu svých občanů, musí Evropská unie a jaderný průmysl spolupracovat. Ambiciózní klimatický cíl se totiž neobejde bez prodlužování životnosti stávajících jaderných zdrojů a výstavby nových (podle studií až 100 GW výkonu). K tomu ovšem energetické společnosti potřebují stabilní legislativní i investiční rámec, který nebude jaderné zdroje diskriminovat, ale naopak k nim bude přistupovat stejně jako k ostatním bezemisním technologiím.

„Mezinárodní úmluvy jasně stanoví, že každá země má právo stanovit si takový energetický mix, který odpovídá jejím možnostem a potřebám. A pokud je naším zájmem trvale udržitelný rozvoj, pak jádro musí být významnou součástí řešení,“ vysvětluje důvod, proč se připojila i česká energetická Skupina ČEZ, člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika společnosti ČEZ Bohdan Zronek. 

Ve společném prohlášení, podepsaném v Bukurešti, signatáři uvádějí, že jsou připraveni napřít síly ke splnění evropských klimatických závazků. Svou roli vidí mimo jiné v zajištění požadovaného výkonu za konkurenceschopnou cenu, v uvolnění finančních prostředků na výzkum, vývoj a zavádění inovativních technologií při dekarbonizaci dalších sektorů, nebo v udržení a rozvoji klíčového know-how jak pro bezpečný provoz jaderných zařízení v budoucnosti, tak pro případný vývoz evropských jaderných technologií a know-how do zahraničí. 

K tomu, aby mohli svým závazkům dostát, na oplátku od Evropské unie požadují především jasné klimatické cíle, promyšlenou, logickou a stabilní legislativu a zajištění rovnoprávnosti při podpoře všech konkurenceschopných nízko a bezemisních zdrojů. Signatáři připomněli, že jádro momentálně vyrábí více než čtvrtinu evropské elektřiny (polovinu nízkoemisní) a zaměstnává přes milion lidí.  

Závazek jaderného průmyslu:
Poskytnout požadovaný objem jaderné kapacity včas a za konkurenceschopné náklady
Provádět výzkumné, vývojové a inovační činnosti v Evropě s cílem identifikovat oblasti, v nichž může jaderný průmysl pomoci dekarbonizovat jiná odvětví
Přispět k zajištění bezpečnosti dodávek energie
Nadále zodpovědným způsobem zajišťovat použité jaderné palivo a radioaktivní odpady
Investovat do udržení lidských zdrojů
Vybudovat silnou evropskou základnu pro export jaderných technologií a dovedností na zahraniční trhy.
Doporučení jaderného průmyslu Evropské unii:
Dohodnout se na ambiciózním cíli nulových emisí CO2 v roce 2050
Zajistit soudržný, konzistentní a stabilní politický rámec EU (včetně Euratomu).
Zavést investiční rámec, který stimuluje investice do všech konkurenceschopných nízkouhlíkových možností
Podporovat stabilní nízkouhlíkový energetický mix, který zvládne zvýšený podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů
Vypracovat a zavést silnou průmyslovou strategii, která zajistí, aby si Evropa udržela vedoucí postavení v oblasti technologií
Podporovat rozvoj kompetencí 

Newsletter