Dolar od rána oslabil zpět nad 1,0950 za euro. Koruna maže zisky z nočních hodin. Obchoduje se nyní kolem 24,35 za euro.

Více času pro plošný reverse charge a užší provázanost daní s účetnictvím

Česká republika bude usilovat o prodloužení platnosti výjimky, během níž by bylo možné využívat všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty. Na Ministerstvem financí svolaném jednání se na tom dohodla ministryně financí Alena Schillerová se zástupci podnikatelských svazů a asociací i odborné veřejnosti. Jednání se za podnikatelskou veřejnost zúčastnili zástupci Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Komory daňových poradců ČR a Svazu účetních ČR.

 Druhým důležitým tématem společné schůzky byl další postup při zavádění nového zákona o daních z příjmů. Naprostá většina účastníků setkání přitom zdůrazňovala jednoznačnou podmínku, aby tento zákon byl úzce navázán na nový zákon o účetnictví, jehož věcný záměr Ministerstvo financí představilo v nedávné době. 

Dosažení shody členských států na plošném reverse charge pro ČR představuje zcela ojedinělý úspěch v oblasti evropských politik. Jde totiž o vůbec první legislativní návrh, který ČR za dobu svého členství v Evropské unii prosadila. V současnosti je ale výjimka pro aplikaci mechanismu časově omezena a platí do 30. června 2022. Kvůli neúměrným průtahům na úrovni EU a také standardní délce legislativního procesu by tak v ČR mohlo být opatření zavedeno nejdříve na konci příštího roku.

„Karuselové podvody na DPH jsou celoevropským problémem. Účinným nástrojem při jejich potírání je právě reverse charge, protože odstraňuje skutečnou příčinu tohoto typu podvodů. Přes pět let jsme bojovali o jeho rozšíření, jenže vyjednávání byla příliš složitá a zdlouhavá. Kvůli tomu jsme se dostali do situace, že bychom mohli plošný reverse charge využívat jen zhruba rok a půl, což je velmi krátká doba. Aby firmy ani podnikatelé nebyli vystaveni nejistotě, na jak dlouho by měl být tento režim aplikován, rozhodli jsme se další postup prodiskutovat s jejich zástupci,“ vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová.

„Svaz průmyslu obecně nezpochybňuje reverse charge jako nástroj boje proti daňovým únikům. S ohledem na dopad do stability, zvýšených administrativních nákladů firem či různorodost dopadů na jejich cash-flow jsme ale na jednání požadovali zpracování aktualizované komplexní analýzy celkových dopadů. Chceme, aby zohlednila i faktor časového omezení výjimky, faktor zvýšené nestability a vyhodnotila vhodnost případného zavedení i v kontextu dalších dříve zavedených opatření proti únikům na DPH,“ říká Bohuslav Čížek, ředitel hospodářské politiky a hlavní ekonom Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Z pondělního jednání vyplynulo, že Ministerstvo financí aktualizuje analýzu dopadů plošného reverse charge a dokončí příslušný legislativní návrh, jehož finální podoba bude projednána se zástupci všech zainteresovaných subjektů. Zároveň bude Ministerstvo financí na evropské úrovni usilovat o prodloužení doby, po kterou bude možné plošný reverse charge využívat. Účinnost opatření se přitom bude odvíjet jak od průběhu konzultací k návrhu, tak i od průběhu vyjednávání o prodloužení výjimky.

„Mám z jednání velmi dobrý pocit. Zcela zásadní je pro mě skutečnost, že plošný režim reverse charge má mezi odbornou veřejností i podnikatelskými svazy podporu. Jejich zástupci deklarovali ochotu s námi na dokončení návrhu spolupracovat, což vnímám jako velké pozitivum,“ dodává Alena Schillerová.

Mechanismus přenesení daňové povinnosti je založen na principu, že povinnost přiznat daň z přidané hodnoty se přesouvá z poskytovatele plnění na jeho příjemce, čímž se odstraňuje možnost vzniku karuselového podvodu. Jde především o podvody v řetězci, kdy dodavatel zboží nebo poskytovatel služby, tzv. chybějící obchodník, neuhradí daň na výstupu, zatímco konečný příjemce tohoto plnění uplatní nárok na odpočet daně na vstupu.

Česká republika už nyní využívá sektorový režim reverse charge, a to ve všech odvětvích, kde to stávající legislativa Evropské unie umožňuje. Jedná se však pouze o relativně úzký výčet sektorů ekonomiky. „I tak se režim reverse charge velice osvědčil, protože po jeho zavedení karuselové podvody z těchto odvětví prakticky vymizely. Karuselový podvod je ale až příliš rychlý a flexibilní na to, abychom dokázali efektivně předjímat, v jakém sektoru se objeví příště. Právě proto o plošný reverse charge usilujeme,“ doplňuje ministryně financí.

Všeobecnému mechanismu přenesení daňové povinnosti u DPH dle výjimky prosazené ČR mají podléhat veškerá zdanitelná plnění u zboží a služeb u jednotlivých transakcí nad 17 500 eur (v přepočtu cca 450 000 Kč). O udělení výjimky, která umožňuje členským státům EU plošný reverse charge zavést, požádala Česká republika v červnu 2014. Rada ECOFIN tuto žádost s konečnou platností schválila v listopadu 2019.

 „I přes nesporná pozitiva, který režim všeobecného reverse charge přináší v oblasti boje proti řetězovým podvodům na DPH, je jeho zavedení pouze na dobu cca roku a půl s dalšími omezeními stanovenými legislativou Evropské unie z hlediska plátců DPH problematické. Ze statistických údajů také vyplývá, že dosavadní opatření v oblasti DPH již výraznému omezení tohoto typu podvodů napomohla. Pro případné zavedení všeobecného reverse charge je proto zásadní vyjednání významného prodloužení udělené výjimky pro jeho zavedení ještě před jeho implementací v českém daňovém řádu. V rámci případné legislativní úpravy je pak nezbytné věnovat pozornost zejména těm plátcům DPH, kteří nemohou uplatnit plný nárok na odpočet, zejména pak plátcům z veřejného sektoru, obcím, školským a zdravotnickým zařízením či finančním institucím, kteří budou nově povinni pod vlastní odpovědností odvádět DPH z celé hodnoty nakoupeného zboží či služeb a tento postup jim pokud možno, co nejvíce usnadnit,“  uvedl viceprezident Komory daňových poradců Petr Toman

Dalším tématem jednání byl projekt nového moderního zákona o daních z příjmů, který by měl v budoucnu nahradit stávající, v mnoha ohledech zastaralou a nepřehlednou právní úpravu. Tento projekt je plně v souladu se záměrem vlády zjednodušovat daňový systém a revidovat daňové výjimky. Zástupci odborné a podnikatelské veřejnosti v této souvislosti ocenili věcný záměr nového zákona o účetnictví, který Ministerstvo financí v nedávné době dokončilo a představilo veřejnosti.

Po následné diskuzi přítomní odborníci vyjádřili názor, že nezbytnou podmínkou pro zavedení nového zákona o daních z příjmů, který je těsně před dokončením, by měla být jeho úzká provázanost právě s novým zákonem o účetnictví. V praxi jsou totiž obě právní úpravy v podstatě neoddělitelné, a proto by pro jejich uživatele měly představovat kompaktní a fungující celek. Tento závěr však nemění nic na skutečnosti, že Ministerstvo financí připravuje dílčí kroky směřující ke zjednodušování daňového systému, jako je paušální daň, stravenkový paušál a další započaté priority v této oblasti s účinností od roku 2021.

„Na zcela novém zákoně netrváme. Za důležitou považujeme stabilitu a skutečnou srozumitelnost pro uživatele. Požádali jsme, abychom se ale dále věnovali dílčím oblastem zákona, které povedou ke zjednodušení, jako je například zatraktivnění pravidel pro odepisování majetku,“ doplňuje pohled Svazu průmyslu a dopravy Bohuslav Čížek.

Newsletter