CFA Institut řeší i podvádění investorů fondy

U investičních společností, které se snaží nalákat nové klienty například na výkonnost modelových nereálných portfolií, může být problém, když „zapomenou“ uvést, že portfolio není skutečné. Nebo je jedním z vícero portfolií, přičemž je prezentováno jen to nejúspěšnější. Těmito a dalšími triky správců aktiv jsou stále zkoušeni drobní investoři. Cestu, jak zvýšit ochranu drobných investorů a důvěru ve správce aktiv, nabízí pro Roklen24 člen představenstva CFA Society Czech Republic a předseda výboru GIPS pro Českou republiku, Lubomír Vystavěl. 

R24: Jedním z témat, kterým se CFA Institut zabývá, je zavedení mezinárodních standardů pro správce fondů v České republice? Mohl byste přiblížit, o co jde?

Global Investment Performance Standards (GIPS) jsou standardy podporované CFA Institutem. Pod jiným názvem vznikly už v roce 1991, jako potřeba sjednotit to, jakým způsobem správci aktiv reportují výkonnosti portfolií, která spravují. Dnešní podoba GIPS vzniká s přispěním lokálních výborů ve 35 různých zemích za podpory sponzorů. Sponzoři přispívají k tomu, aby se do globálních standardů navrhovaly a implementovaly změny z jednotlivých zemí. Standardy se neustále vyvíjí a vylepšují tak, jak se vyvíjí trh a mění požadavky investorů.

Cílem je zajistit, aby byly investorům reportovány pravdivé a přesné informace. A také jasně říci, kdo standardy dodržuje a kdo ne. Jde zejména o otázku důvěryhodnosti a prestiže. Dodržování standardů GIPS je ujištěním, že firma má správně nastavené interní procesy a všechny patřičné hodnoty jsou správně vypočítávány. Klient má jistotu, že se dozví o výsledcích všech portfolií, která společnost spravuje. Tedy že mu nebudou prezentována jen tak úspěšná a výsledky méně úspěšných portfolií budou upozaděny či dokonce utajeny.

R24: Proč potřebujeme větší ochranu investorů u prezentace výnosů investic? Podvádějí firmy své klienty? Není trh schopen toto dostatečně regulovat?

Neřekl bych, že firmy v současné době podvádějí nebo dokonce lžou o své výkonnosti. Ale přijetí globálních standardů v této oblasti doposud chybělo. Standardizace GIPS je samoregulace, to znamená, že není vyžadována zákonem. Nicméně když je vytvořen takovýto standard, trh dostane nástroj pro objektivní srovnávání.

Problémy v minulosti spočívaly i v tom, že firmy neprezentovaly výsledky správy majetku objektivně. Úspěšná portfolia bývala vyzdvihována, naopak neúspěšná zatajována. Někteří správci aktiv se mohou vyhýbat reportování informací, které umožňují objektivně porovnávat výkonnost různých správců majetku.

R24: Mohl byste uvést konkrétní příklady firem, které podvádějí své klienty a jak?

Ne, nezlobte se. To nemohu.

Myslím si, že v minulosti jsme byli svědky reportování výsledků modelových portfolií, jakoby se jednalo o skutečně spravované majetky. Toto není podle GIPS standardů možné takto reportovat, je třeba uvést, že se jedná o modelové portfolio apod. Klamání klientů ohledně historické výkonnosti má obecně dalekosáhlé dopady. Často se stává, že se klienti rozhodují, komu svěří své prostředky do správy, právě na základě minulé výkonnosti fondu a  pakliže firmě nemohou věřit ohledně její minulosti, je to velký problém.

Z hlediska legislativy toto není vnímáno jako podvod. Jde spíše o etickou rovinu, což je další rozměr CFA Institutu. CFA Institut podporuje prosazování vysokých etických standardů na kapitálovém trhu a dalšímu rozšiřování etického jednání v ekonomice obecně. Společnosti, které dodržují GIPS, přijímají i etické standardy, které se standardy souvisí (prezentovat objektivně, prezentovat včas, prezentovat uceleně, bez vynechání důležitých detailů, nezatajovat skryté poplatky, apod.).

R24: Jak velký problém je to v České republice?

Na kapitálovém trhu se pohybuji od roku 1992 a za tu dobu jsem viděl ledasco. V 90. letech to byl obrovský problém. Dnes je většina správců majetku soustředěna pod AKAT ČR, který určuje pravidla etického chování svých členů. AKAT ČR a CFA Society Czech Republic (místní organizace CFA Institutu pozn. redakce) úzce spolupracují na novelizaci stávajícího etického kodexu a dalších pravidel AKAT ČR s cílem sladit tyto dokumenty s GIPS Standardy a s Kodexem profesionálního chování správce aktiv. Jak jsem již říkal, svědky podvodů proti klientům jsme byli hlavně v 90. letech.

Dnes může být problém zejména u společností, které se snaží nalákat nové klienty například na výkonnost modelových nereálných portfolií, kdy ovšem „zapomenou“ uvést, že portfolio není skutečné. Nebo je jedním z vícero portfolií, přičemž je prezentováno jen to nejúspěšnější. Nebo je prezentováno jen posledních pět měsíců, které byly vynikající, zatímco předchozí tři roky byla uvedená strategie ztrátová. Nemusí se jednat jen o portfolia cenných papírů, ale například i do měnových párů a komodit.

R24: Když to vezmeme z druhé strany, jaké chyby dělají naopak investoři, při výběru fondu?

Investoři si často nekladou ty správné otázky a nejdou dostatečně do detailu. Nezjišťují, jak je správce aktiv zorganizován, jaké má vnitřní procesy, jakou výkonnost mají všechna spravovaná portfolia, jak dlouhá je historie správy majetku, jak je proveden výpočet výkonnosti, jestli tyto oblasti (výkonnost, procesy, výpočty) někdo ověřoval, jestli jsou dodržovány nějaké standardy. Proč nejsou využívány ty globální GIPS? Proč se má český investor spokojit s českými standardy, když velcí zahraniční investoři používají GIPS? Proč jsou vykazovány jen některé fondy/portfolia? Proč je uvedena výkonnost jen za poslední rok, když fond/portfolio existuje již řadu let? Co všechno je v nákladech? Jsou to skutečně všechny náklady spojené se správou? Dochází/došlo ke změně strategie/portfolio manažera? Proč? atp.

Často se investoři spokojí s menší úrovní detailu, protože nevědí, že by mohli mít více a kvalitnějších informací, které by jim pomohly se rozhodovat na základě objektivního metru – globálního standardu GIPS. Často se investoři soustředí na nedávnou výkonnost, která v souvislosti s rozkolísaností trhů je mnohdy otázkou náhody, místo toho, aby se soustředili na investiční proces, kvalitu správy a dodržování etických norem s dlouhodobějším výhledem několika let, které jsou lepšími ukazateli budoucí výkonnosti. Mnohdy chybí reálný pohled na očekávanou výkonnost portfolia a rizika spojeného se spravovanými aktivy, a stejně tak jako pohled na úroveň nákladů nutnou na dodržení kvalitního investičního procesu s ohledem na investiční politiku portfolia.

R24: Jak budete kontrolovat, aby správci aktiv standardy skutečně dodržovaly?

Trh nyní úporně bojuje o důvěru, o investory a tak je velice důležité, aby nebyl klamán. Nebojím se, že by dlouhodobě docházelo ke klamání ve smyslu, že by někdo tvrdil, že dodržuje GIPS a ve skutečnosti tomu tak nebylo. Jsou možnosti, jak toto lze ohlídat. Např. v USA jsou za porušení udělovány nemalé pokuty prostřednictvím tamního regulátora SEC.

CFA Institut má k dispozici GIPS Výkonný výbor a Technický výbor pro vytváření a podporování pravidel. Lokální sponzoři v jednotlivých zemích (v ČR jsou jimi CFA Society Czech Republic a AKAT ČR) podporují přijímání standardu a poskytují zpětnou vazbu pro vytváření pravidel. Kromě správců aktiv se procesu se také účastní další společnosti, které mohou k ověřování a dodržování pravidel pomáhat. Jsou to zejména ověřovatelé, kteří poskytují nezávislé ověření pro správce aktiv ohledně dodržování standardů GIPS při prezentaci výsledků správy majetku, zejména auditorské společnosti z řad velké čtyřky (Deloitte, KPMG, E&Y, PwC pozn. redakce), Spaulding Group nebo i další specializované firmy zabývající podporou zpracování dat a výpočty jako například First Rate a další.

R24: V jaké fázi se nachází implementace GIPSů? Budete se snažit o podpoření iniciativy i ze strany zákonodárců?

V uplynulém roce a půl proběhlo představování GIPSů, zorganizovali jsme setkání mezi zástupci společností, které GIPS standardy již dodržují, verifikátory, zástupci CFA Institute pro GIPS a českými správci aktiv, kteří se GIPS zajímají a uvažují o implementaci v jejich společnostech. V tomto roce bychom rádi zorganizovali, další podobné setkání. Tentokráte bychom rádi pozvali klienty českých správců aktiv – zástupce státní správy, municipalit, penzijních společností, velkých podniků, tak aby bylo možné diskutovat kritéria na základě, kterých jsou správci aktiv vybíráni a hodnoceni. Myslím si, že máme podporu ze strany investorů i správců aktiv.

Chtěl bych říci, že nehledáme podporu v zákoně. Nicméně, tato samoregulace by měla být v zájmu všech zúčastněných stran. Věříme, že GIPS si své místo naleznou i bez legislativních změn, jakožto výsledek potřeby vlastníků majetku srovnávat jednotlivé správce aktiv a jakožto výsledek potřeby správců nabídnout stejný metr v soutěži o investora, potřeby mít co nejlepší vnitřní procesy a potřeby mít možnost oslovit co nejširší skupinu investorů.

R24: Co se zlepší po zavedení pro klienty investičních společností i společnosti samotné?

GIPS pomohou lépe se orientovat ve skutečné výkonnosti daného správce aktiv. Je třeba poskytovat komplexní obrázek o tom, jak se firmě daří celkově, nikoliv jen těm nejúspěšnějším fondům. Zvýší se tedy důvěra investorů. Přihlášení se ke globálním standardům je pro české firmy krok správným směrem. Je to důkazem, že se Česká republika dostává na světovou úroveň.

Lubomír Vystavěl, CFA – člen představenstva CFA Society Czech Republic. Lubomír je manažer sekce Alternative Distribution Channels GE Money Bank v České republice. Před GE pracoval v EY v týmu transakčního poradenství, kde se věnoval zejména odvětví finančních služeb. Před nástupem do EY zastával různé pozice v ING Bank v divizi investičního bankovnictví, kde se podílel na některých transakcích na kapitálovém trhu včetně IPO, a také na realizaci strategických projektů v regionu střední a východní Evropy, jako jsou restrukturalizace a inovace služeb. Jeho kariéra ve finančních službách začala v roce 1992 v Československé obchodní bance. Lubomír dokončil studium MBA na University of Pittsburgh – Joseph M. Katz Graduate School of Business. V roce 2004 získal titul CFA a od roku 2006 je členem představenstva CFA Society Czech Republic. Je také předsedou výboru GIPS pro Českou republiku.

Newsletter