Dražba cenných papírů je organizovaný a veřejný proces

Dražba cenných papírů je organizovaný a veřejný proces, při kterém lze transparentním způsobem zpeněžit nejenom akcie, ale i jiné cenné papíry. K úspěšnému provedení dražby je třeba nejprve zpracovat ocenění předmětu dražby, uzavřít smlouvu o dražbě, zveřejnit dražební vyhlášku, říká člen představenstva Roklen 360 Jan Mach. V rámci Roklen Corporate Finance se zaměřuje na speciální operace s cennými papíry.

Jednoduchá otázka na úvod. Proč využít služeb společnosti Roklen360?

Jsme profesionál v oblasti cenných papírů, platební instituce, subjekt s licencí ČNB. Služby poskytujeme zákazníkům déle než 24 let. Za tu dobu jsme je poskytli stovkám klientů z České republiky a zahraničí.

Přinášíme zákazníkům nápady a návrhy řešení. To považuji za naši důležitou konkurenční výhodu. Vedle běžných zakázek dokážeme vyřešit nestandardní či jinak komplikované záležitosti související s vlastnickou strukturou, koncentrací nebo změnou vlastnictví, výměnami a evidencí cenných papírů či optimalizací kapitálové struktury. Některé ze speciálních služeb můžeme poskytovat právě jen proto, že jsme obchodník s cennými papíry. Jsem přesvědčený, že povinnosti, které jsou na nás, jako držitele licence, kladeny, představují pro zákazníky významný posun v bezpečnosti a kvalitě služeb.   

Jak velký je váš tým?

Ve skupině Roklen pracuje přibližně 30 zaměstnanců, z toho oblasti speciálních služeb týkajících se cenných papírů se věnují tři z nás.   

Pro koho jsou služby firmy Roklen 360 primárně určeny, dá se specifikovat cílová skupina?

Typickým zákazníkem Roklenu je akciová společnost nebo její hlavní akcionář anebo osoba, která se hlavním akcionářem teprve hodlá stát.

Jak se tedy mohu stát zákazníkem firmy? Jaké jsou podmínky?

Nejlépe nás kontaktovat na telefonním čísle 575 470 650 nebo mailem info@roklen.cz . Obchodní podmínky se vzhledem k různorodosti a specifiku zakázek případ od případu liší. Co ale dokážeme, je nastavit je oboustranně výhodně tak, aby případná výše naší odměny byla vázána například na dosažený výsledek.

O akciích obchodovaných na pražské burze se dozvídáme z médií. Můžete popsat, jak funguje akciový trh u veřejně neobchodovaných akcií?

Novodobý akciový trh v České republice de facto odstartovala první vlna kupónové privatizace. Akcionářem se tak v krátkém čase mohl stát téměř každý. Část tzv. investičních kupónů byla investována do akcií fondů, zbytek pak přímo do privatizovaných akciových společností. Souběžně byla založena Burza cenných papírů Praha a RM-Systém, kde bylo možno většinu akcií zobchodovat.

Postupem času se akcie systematickým nákupem na burze, od investičních fondů a od spekulativních investorů, koncentrovaly do rukou hlavních akcionářů. Trhy tak umožnily přerozdělení vlastnictví a jejich role pro řadu společností pak už ztrácela smysl.

Co se dělo později? 

Následovaly kroky, které vyvolaly odchod řady společností z kapitálového trhu. Typickým příkladem takového kroku byla přeměna podoby akcií z rozhodnutí valné hromady společnosti. Rozhodnutí byla valnými hromadami přijímána kvůli úspoře poplatků hrazených Středisku cenných papírů (později Centrálnímu depozitáři cenných papírů), burze cenných papírů, vyhnutí se s tím související informační povinnosti a kvůli celkovému zjednodušení administrativy.

Akcionáři byli v důsledku přijatých usnesení povinni si převzít své listinné akcie. Ty, které zůstaly nepředány, byly později vydraženy ve veřejné dražbě. Mimochodem právě Roklen360 je největším dražebníkem akcií co do počtu provedených dražeb v ČR.

K prodeji balíků akcií v dražbách dochází i jako důsledek např. štěpení akcií, zaknihování akcií či přeměn společností. Obracejí se na nás také soudní exekutoři zpeněžující majetek dlužníků, insolvenční správci a také vlastníci akcií, kteří hledají transparentní způsob zpeněžení své investice. Právě dražba tuto možnost poskytuje a svým způsobem nahrazuje burzu cenných papírů.  

Kromě dražeb je trh s nekotovanými (tj. neveřejně obchodovatelnými akciemi) do značné míry iniciován právě poptávkou/nabídkou ze strany hlavních akcionářů, kterým konkurují spekulativní investoři. Transakce jsou uzavírány za ceny, které až na výjimky nejsou podloženy znaleckým posudkem. Vzhledem k chybějící možnosti cenového srovnání je pak pro drobné akcionáře obtížné vyhodnotit „kvalitu“ předkládané nabídky. Úspěšnost takových nabídek je pak nízká a často nenaplní očekávání žádné ze stran.

Zákon přitom pro účely oslovení většího počtu akcionářů počítá s povinností tak učinit prostřednictvím tzv. veřejného návrhu, který musí obsahovat standardizované kroky a dává tím možnost oběma stranám se za předem stanovených podmínek rozhodnout, zda transakci uzavřou (kupující může svoji nabídku podmínit např. minimálním objemem nakoupených akcií, prodávající pak výší ceny a podmínkami vypořádání obchodu). Také zde je nezastupitelná pozice Roklenu – obchodníka s cennými jako nezávislého subjektu, profesionála, který navrhne optimální obchodní podmínky, připraví potřebnou dokumentaci, garantuje bezpečné vypořádání celé transakce. Vše tak, aby bylo dosaženo požadovaného cíle.

Jaký je trend u společností s velkou akcionářskou strukturou a těch, které mají akcionáře z doby kuponové privatizace?

Většina menších společností nebo těch, které byly v minulosti ovládnuty, z kapitálového trhu již odešla.

Stávající akcie kotované na Burze cenných papírů Praha, včetně těch z kupónové privatizace, jsou naproti tomu cenné papíry velkých společností s významným postavením na trhu, jejichž podnikání je dlouhodobě udržitelné a generuje obvykle dostatek volného kapitálu. Tyto akcie představují pro investory investiční příležitost bez ohledu na to, zda je získali při kupónové privatizaci nebo do nich investovali volné peněžní prostředky. Akcionářská struktura se u takových kotovaných společností pochopitelně neustále obměňuje (jinak by se s akciemi nemohlo obchodovat). Pokud ale nedojde k zásadním korporátním rozhodnutím, změnám v podnikání nebo dosahovaným výsledkům, pokusům o ovládnutí společností, apod., lze předpokládat i do budoucna zachování kontinuity obchodování a také existenci velkého počtu akcionářů.      

Jak probíhá dražba akcií a v čem je Roklen360 výjimečný?

Dražba cenných papírů je organizovaný a veřejný proces, při kterém lze transparentním způsobem zpeněžit nejenom akcie, ale i jiné cenné papíry.

Zákazníkem Roklenu může být přímo vlastník cenných papírů nebo osoba, které povinnost zpeněžit cenné papíry ukládá zákon, např. emitent cenných papírů (obvykle akciová společnost), soudní exekutor, insolvenční správce, zástavní věřitel, apod.

K úspěšnému provedení dražby je třeba nejprve zpracovat ocenění předmětu dražby, uzavřít smlouvu o dražbě, zveřejnit dražební vyhlášku. Po dohodě se zákazníkem a v závislosti na předmětu dražby pak zajistit informovanost o dražbě. Samotná dražba se pak koná v k tomu určené dražební místnosti (alternativně lze dražbu provést elektronicky prostřednictvím specializovaného dražebního portálu) a v závislosti na velikosti dražby může být přítomen notář. Dražby se mohou účastnit osoby splňující podmínky dražby a řádně do dražby zapsané. Kromě jiného je třeba, aby tyto osoby složily tzv. dražební jistotu. Dražbu řídí licitátor
a z průběhu se pořizuje videozáznam. O provedené dražbě se následně vyhotoví protokol a v souladu s dražební vyhláškou je pak vydražitel povinen zaplatit částku dosaženou vydražením. Jsou-li splněny veškeré podmínky, zejména řádně a včas uhrazená částka dosažená vydražením, Roklen následně vystaví potvrzení o nabytí vlastnictví a předmět dražby předá úspěšnému vydražiteli.

Roklen360 je bezesporu výjimečný tím, že je co do počtu provedených držeb jedničkou na trhu. Dražby provádíme od roku 2002 a máme zkušenosti se všemi druhy. Zákazníci obvykle nevědí, že organizovat dražby cenných papírů může pouze obchodník s cennými papíry s oprávněním poskytovat vybrané investiční služby a s dražebním řádem schváleným Českou národní bankou. Tyto podmínku pochopitelně Roklen360 splňuje.

Můžete jmenovat některé zajímavé dražby?

Pro investora, který vstoupil do průmyslové společnosti z oboru automotive, jsme realizovali veřejnou nedobrovolnou dražbu akcií, které si v důsledku štěpení akcionáři nepřevzali. Jednalo se o významný podíl, jehož získání umožnilo investorovi realizovat tzv. squeeze-out a tím úplné ovládnutí této akvizice.

Zkušenosti máme také se společnými dražbami. Pro skupinu akcionářů – vlastníci akcií významné zemědělské společnosti – jsme např. vydražili akciový podíl odpovídající tzv. podílu kvalifikovaného akcionáře (dostatečný např. pro svolání VH). Dosažený dražební výtěžek významně přesáhl částku, kterou by tyto osoby získaly v přímém jejich individuálních podílů prodeji.   

Úspěšné byly i dražby pro exekutory. Organizovali jsme například i takové, kdy se podařilo dosáhnout cenu v násobcích nejnižšího podání. Vzhledem k tomu, že i pro exekutory je důležitá výsledná odměna za zpeněžení majetku v dražbě, máme vše připraveno tak, abychom vzniklé náklady dražby minimalizovali a umožnili jim dosáhnout odpovídající výnos k jejich maximální spokojenosti.

Co vede firmy ke squeeze-outu?

Pro hlavního akcionáře představuje realizace squeeze-outu poslední krok ke 100% ovládnutí společnosti. Důvody k tomtou rozhodnutí obvykle souvisejí s jednodušším fungováním nejvyššího orgánu společnosti, kdy jediný akcionář vykonává rozhodnutí v působnosti valné hromady (není nutné zveřejňovat pozvánku na VH, evidovat prezenci ostatních akcionářů na VH, složitě počítat hlasy a řešit případné protinávrhy, apod.). Pochopitelně je zde také aspekt ekonomický, kdy se jediný akcionář nemusí dělit s ostatními akcionáři o dosažené hospodářské výsledky. 

Co pro české střední a malé podniky (SME) znamená generační obměna ve firmách?

S přibývajícím věkem je u každého odpovědného vlastníka na místě otázka komu a jak svoji firmu předat. V některých případech se jedná o čistě rodinnou záležitost a k předání společnosti dochází mezi nejbližšími příbuznými. Jindy z nejrůznějších důvodů nelze zajistit rodinou kontinuitu vlastnictví. Pak je na místě zvážit spolupráci s profesionálními poradci.

Ať se jedná o kterýkoliv z uvedených případů, vždy je na místě učinit potřebné kroky k předání nebo prodeji firmy včas. V opačném případě, např. pokud je vlastnictví majetkového podílu ve firmě projednáváno až v rámci dědictví, to může mít zásadní dopad na fungování firmy a její hodnotu.

V Roklenu jsme připraveni pomoci se stanovením ceny vaší rodinné firmy, s vhodným uspořádáním do struktury umožňující splnit prodejní očekávání vlastníka i navrhnout a realizovat samotný prodejní proces, včetně dodržení požadavků na garanci vypořádání transakce.

Pro klienty zajišťujete také služby kolem zemědělských akcií. Jak je to časté? O jaké klienty se jedná?

Zemědělské společnosti v ČR a jejich vlastnická struktura jsou stále ještě významně rozdrobené. Na rozdíl od kupónové privatizace, kdy za investice 1000 Kč (v první vlně ještě 1000 Kč J) bylo možno získat kupónovou knížku a následně akcie privatizovaných společností, zde se v rámci majetkového narovnání staly tisíce oprávněných osob členy družstev nebo akcionáři.

Toto rozdělení vlastnictví je příležitostí pro Roklen poskytnout služby investorům, hlavním
i drobným akcionářům při realizaci řady transakcí. Podobně i zde se jedná o dražby i společné dražby, veřejné nabídky, nucený přechod akcií na hlavního akcionáře (tzv. squeeze-outy), management buy-outy, asistence při vydávání, výměnách akcií, zaknihování akcií.

Jako obchodník s cennými papíry emitujete na zakázku privátní dluhopisy, akcie, zaknihování akcií a návazné custody služby. Můžete uvést konkrétní příklady?

Moderním produktem, který nabízíme SME firmám, je realizace tzv. crowdfundingového financování (financování větší skupinou investorů) na naší platformě www.funddlift.cz. Využíváme k tomu ideální synergie mezi obchodní platformou Fundlift a službami licencovaného obchodníka s cennými papíry Roklen360. Na Fundlift uvádíme emise v objemech do 1 mil. EUR/emitent/rok, což považujeme za ideální kompromis mezi požadavkem emitenta na objem emise a administrativní náročností uvedení emise na trh a vysokou pravděpodobností jejího úpisu.

V krátkosti to funguje tak, že pokud identifikujeme emitenta, zájemce o získání financování, jeho business plán projde vnitřním posouzením v Roklenu, připravíme potřebnou dokumentaci a spustíme upisovací kampaň. Dojde-li v předem určené lhůtě k upsání, zaevidujeme na majetkové účty investorů upsané cenné papíry proti odepsání odpovídající částky za upsané cenné papíry. Získané prostředky pak předáme emitentovi. V průběhu „života emise“ pak pro emitenta průběžně zajišťujeme výplaty výnosů z cenných papírů a veškeré související transakce s evidovanými cennými papíry.

Alternativou je uvádění velkých emisí dluhopisů. Vzhledem k obvyklým objemům v řádech stovek milionů korun, je k jejich uvedení na trh nutná důvěra především velkých investorů. Tomu může napomoci emise zajištěných dluhopisů, kde je Roklen, jako agent pro zajištění, garantem a v souladu s nastavenými emisními podmínkami zajišťuje veškerou agendu související se zástavou k vybranému majetku emitenta sloužící k zajištění emitovaných dluhopisů.

V souvislosti s uváděním nových emisí a přeměnami podob cenných papírů na zaknihované (případně imobilizované) vzrůstá role osoby, která vede majetkové účty svým zákazníkům a eviduje na nich jejich cenné papíry, jako i transakce s nimi související. Roklen tyto služby svým zákazníkům delší dobu poskytuje. Význam custody služeb s ohledem na narůstajíc objem majetku zákazníků neustále roste.

Jaké jsou Vaše plány pro rok 2019, čeho byste chtěl dosáhnout?

Chtěli bychom se podílet na významných emisích dluhopisů, akcií a přivádět i nadále na trh méně obvyklé investiční nástroje, které budou „ušity“ na míru konkrétním potřebám zákazníků.

Velký potenciál vidím v naší asistenci při generační obměně vlastníků firem, kam služby Roklenu jednoznačně míří. Za perspektivní považuji také spolupráci s bankami, zejména u služeb, které neposkytují anebo například z důvodu střetu zájmu ani poskytovat nemohou.

A dlouhodobá vize? Kde vidíte firmu třeba za deset let?

Rád bych, aby si Roklen držel přední pozici v oblasti korporátních financí a mezi on-line směnárnami, byl jedničkou ve speciálních transakcích s cennými papíry, v crowdfundingu a překvapil trh novým zajímavým produktem, jako se to podařilo u Fundliftu.

Newsletter