Genderová (ne)rovnost v grafech: Škodí sexismus ekonomice?

„Posilování ekonomického postavení žen je správná věc, kterou je třeba udělat, a také chytrá věc,“ uvádí zpráva Organizace spojených národů (OSN). Podle jejích závěrů může být posílení rovnosti mezi muži a ženami velkou podporou nejen pro ženy, ale i pro výkon domácí ekonomiky a blahobyt všech občanů. Server WeForum.org dokládá tato tvrzení na čtyřech grafech.

Čtyři grafy vyjmuté ze zprávy OSN dávají do souvislosti index genderové nerovnosti (Gender Inequality Index), který nabývá hodnot od 0 do 1 (čím vyšší číslo, tím vyšší nerovnost), spolu s několika makroekonomickými ukazateli. Všechny přitom naznačují, že pokles genderové nerovnosti jde ruku v ruce s lepším stavem hospodářství a vyšším blahobytem občanů. Použita jsou dostupná data ze všech zemí OSN za rok 2014.

Genderová rovnost a blahobyt

První graf ukazuje, že existuje nepřímá závislost mezi indexem genderové nerovnosti a indexem lidského rozvoje (Human Development Index), který je považován za měřítko blahobytu země (kromě úrovně HDP na hlavu počítá také s průměrnou délkou dožití a úrovní dosaženého vzdělání). Jinými slovy, vyšší genderová rovnost je spojena s vyšším blahobytem.

Ekonomie diskriminace: Krása vs. ošklivost

Genderová rovnost a produkt na hlavu

Druhý graf ukazuje na nepřímou závislost mezi indexem genderové nerovnosti a HDP na hlavu v paritě kupní síly. Vyšší genderová rovnost je tedy spojena s vyšším produktem na hlavu.

Genderová rovnost a hospodářský růst

Podle třetího grafu je vyšší genderová rovnost spojena také s vyšším ekonomickým růstem hospodářství.

Ekonomický souboj pohlaví: Proč berou muži víc než ženy?

Genderová rovnost a konkurenceschopnost

A konečně čtvrtý graf ukazuje, že vyšší genderová rovnost je spojena s vyšší konkurenceschopností ekonomiky vyjádřené indexem globální konkurenceschopnosti (Global Competitiveness Index).

Korelace vs. kauzalita

Avšak při tvorbě závěrů z těchto dat je nutné postupovat opatrně. Nelze zapomínat na to, že korelace automaticky neznamená kauzalitu. Jinými slovy, nevíme, zda genderová rovnost vede k vyššímu ekonomickému blahobytu, anebo zda naopak ekonomický blahobyt vede k vyšší genderové rovnosti, či zda je ve hře ještě něco úplně jiného. Koneckonců, v této souvislosti si lze připomenout legendární vědecké zjištění o tom, že globální oteplování způsobuje nedostatek pirátů…

Pink tax: Ženy berou méně a platí více

Newsletter