IMMOFINANZ hlásí růst čistého zisku

IMMOFINANZ vytvořila v prvním čtvrtletí fiskálního roku 2015/16 čistý zisk ve výši 126,2 milionu eur (za stejné období fiskálního roku 2014/15 to bylo -6 milionů eur), přičemž nárůst byl podpořen především kladnými výsledky přecenění majetku. Výsledky hospodaření dosáhly 53,6 milionu eur (za stejné období fiskálního roku 2014/15 to bylo 90,9 milionu eur). Tento trend byl způsoben především poklesem příjmů z pronájmu, jenž činil 22,3% (příjmy z pronájmu dosáhly 91,4 milionu eur, přičemž za stejné období fiskálního roku 2014/15 činily 117,6 milionu eur). Důvodem tohoto poklesu bylo dočasné zlevnění pronájmů v Rusku a plánovaný prodej nemovitostí.

„Ve vývoji našich ukazatelů v prvním čtvrtletí fiskálního roku 2015/16 se odráží meziroční zhoršení ekonomické situace v Rusku, které vedlo ke slevám na nájemném, nabídnutým našim nájemcům,“ říká Oliver Schumy, generální ředitel skupiny IMMOFINANZ. Společnost zůstává v intenzivním kontaktu se svými nájemci v moskevských nákupních centrech a i nadále poskytuje dočasné slevy, aby tak pomohla vyrovnat zvýšení cen nájemného, způsobené kurzovými vlivy. „Tato opatření mají za cíl udržet obsazenost a návštěvnost našich nákupních center na co nejvyšší úrovni. Jsou podrobena čtvrtletnímu zhodnocení a budeme v nich pokračovat tak dlouho, jak to bude nutné,“ vysvětlil generální ředitel.

Srovnatelné příjmy – s výjimkou Moskvy – jsou, obecně řečeno, v porovnání se čtvrtým čtvrtletím fiskálního roku 2014/15 stabilní. „S našimi hlavními nájemci jsme ve sledovaném období uzavřeli četné nájemní smlouvy na kancelářské prostory na všech našich klíčových trzích. To považujeme za potvrzení úspěchu naší silné orientace na zákazníka a trh. Co se řízení již existujících nemovitostí týká, chceme i nadále zlepšovat naše provozní výsledky, zvyšovat obsazenost a optimalizovat naše portfolio,“ dodává Oliver Schumy.

Pozitivní účinky oceňování majetku podpořily ve sledovaném období růst EBIT na úroveň 296,6 milionu eur (v prvním čtvrtletí fiskálního roku 2014/15 to bylo 11,9 milionu eur). Výsledky přecenění činily po očištění o kurzové vlivy 54,3 milionu eur (v prvním čtvrtletí fiskálního roku 2014/15 to bylo -2,7 milionu eur). Z celkového nárůstu bylo 55 milionů eur způsobeno kladnými výsledky přecenění týkajícími se nákupního centra GOODZONE, které vyvolal začátek procesu vypořádání smlouvy uzavřené mezi IMMOFINANZ a moskevskou radnicí. Ta byla – jak je v Moskvě obvyklé – uzavřena ještě před započetím výstavby. Stanovuje nárok města na přibližně 30% prostor, což musí být vypořádáno po dostavbě. Přecenění vyplývající z kurzových vlivů činilo s ohledem na ocenění nemovitostí v Rusku 187,4 milionu eur (v prvním čtvrtletí fiskálního roku 2014/15 to bylo -75,9 milionu eur).

Finanční výsledky dosáhly -109,6 milionu eur (v prvním čtvrtletí fiskálního roku 2014/15 to bylo -19,8 milionu eur), což vychází z čistých finančních nákladů, které jsou – obecně řečeno – stabilní (-42,4 milionu eur oproti -41,6 milionu eur). Negativní kurzové vlivy (-94,1 milionu eur oproti 17,1 milionu eur) byly způsobeny především financováním ruských projektů. Čistý zisk vzrostl na 126,2 milionu euro (v prvním čtvrtletí fiskálního roku 2014/15 to bylo -6 milionů eur), což představuje zředěný zisk na akcii 0,12 eura (v prvním čtvrtletní fiskálního roku 2014/15 tato hodnota činila -0,01 eura). Čistá hodnota majetku (net asset value, NAV) na akcii dosáhla hodnoty 4,30 eura (v prvním čtvrtletní fiskálního roku 2014(2015 to bylo 4,19 eura).

Peníze a peněžní ekvivalenty vzrostly oproti úrovni ke dni 30. dubna 2015, kdy činila 102,1 milionu eur, na úroveň 492,8 milionu eur ke dni 31. července 2015. To představuje hodnotu 0,5 eura na akcii (kromě vlastních akcií).

Výhled do budoucna

IMMOFINANZ se díky prodeji podílu v BUWOG úspěšně etablovala jakožto společnost podnikající v oboru komerčních nemovitostí se zaměřením na střední a východní Evropu. Její aktivity se budou ve fiskálním roce 2015/16 koncentrovat na posílení již existujících investic díky dalšímu zefektivnění struktury portfolia a díky růstu, který přináší hodnotu.

V souladu s těmito cíli schválily začátkem srpna 2015 správní rada a dozorčí rada prodej logistického portfolia. Jednání s potenciálními kupci v tuto chvíli probíhají.

V tomto fiskálním roce také společnost hodlá snížit svůj podíl v BUWOG prostřednictvím prodeje akcií. „Díky zpětnému odkupu výměnného dluhopisu (tzv. exchangeable bond) za akcie BUWOG a díky úspěšnému umístění 8,5 milionu akcií BUWOG jsme zdařile zahájili zavádění této strategie do praxe. Taktéž si udržujeme plnou flexibilitu s ohledem na prodej našeho zbývajícího podílu v BUWOG,“ uvedl Oliver Schumy. „Profil BUWOG na kapitálovém trhu bude nyní silnější díky podílu volně obchodovatelných akcií ve výši zhruba 60%.“

Robustní rozvaha a disponibilní likvidita tvoří solidní základ pro pokračující využití vhodných investičních příležitostí v sektorech maloobchodních a kancelářských nemovitostí. Tyto příležitosti mohou zahrnovat jak akvizice stálých investic, tak i developerské projekty se zaměřením na Rakousko, Německo a Polsko. Tento růst má rovněž za cíl dosažení vyrovnanějšího geografického rozdělení portfolia mezi západní a východní Evropu.

Obecně řečeno, nájemné za srovnatelné prostory by mělo zůstat stabilní – s výjimkou Ruska. Předpověď ekonomického vývoje v této zemi je stále spojena s velkou mírou nejistoty, což znemožňuje spolehlivé odhady. Dočasné slevy na nájemném a pevné kurzy pro nájemce v moskevských nákupních centrech budou podrobeny čtvrtletnímu zhodnocení a tato opatření budou v případě nutnosti pokračovat.

Výsledky prvního čtvrtletí fiskálního roku 2015/16 v České republice ke dni 31. července 2015

Nemovitosti IMMOFINANZ v České republice představují 7,2% celkového portfolia společnosti. Nachází se zde 26 nemovitostí (22 existujících, 2 ve výstavbě a 2 plánované projekty) v účetní hodnotě 477,9 milionu eur (existující 403,8 milionu eur, ve výstavbě 42,4 milionu eur a plánované projekty 31,7 milionu eur). Portfolio existujících investic se dále dělí na 10 kancelářských budov (12,2% celkového kancelářského portfolia) a 12 maloobchodních nemovitostí (4,8% celkového maloobchodního portfolia).

V prvním čtvrtletí fiskálního roku 2015/16 činí příjmy z nájemného v České republice 7,1 milionu eur, což představuje 7,7% příjmů z nájemného celé skupiny. České provozní výsledky dosahují hodnoty 5,9 milionu eur a přispívají 11% k celkovým provozním výsledkům skupiny IMMOFINANZ. Provozní zisk (EBIT) činí v České republice 7,8 milionu eur.

(Zdroj: Tisková zpráva firmy)

Newsletter