Jak naložit s akciemi O2? Názory českých analytiků

Je tu poslední možnost, jak na pražské burze ještě „nějak naložit“ s akcií O2 v podobě, jak jsme ji znali dosud. Středa 27. květen je pro ni posledním obchodním dnem. Ve čtvrtek a pátek bude obchodování pozastaveno kvůli rozdělení společnosti. K 1. červnu dojde na zápis od O2 odštěpené infrastrukturní společnosti CETIN a na pražské burze bude spuštěno obchodování s akcií „nové O2“ bez jakékoli formální změny.

Dělat ohledně akcií O2 v poslední obchodní den ještě nějaké rozhodnutí? Jaká je hodnota akcie odštěpené společnosti CETIN? Za kolik začnou obchodovat na pražské burze akcie „nové O2“ bez hodnoty společnosti CETIN? Jaká je férová hodnota akcie „nové O2“ po odštěpení CETIN? Právě na tyto otázky jsme se zeptali tuzemských analytiků, kteří akcie O2 pokrývají, v anketě Roklen24. Čtěte!

R24: Jaké je vaše doporučení investorům pro poslední možnost, kterou je 27. květen, se stávající akcií O2 „nějak naložit“?

Lenka Dvořáková Švejdová, analytička trhů Roklen24

V tuto chvíli se tržní cena akcie O2 pohybuje u úrovně účetní hodnoty společnosti a zdá se tak být atraktivní. Z pohledu těch, kteří ještě akcie drží a mají nárok na nabídku odkupu akcií CETIN (to znamená, hlasovali proti rozdělení společnosti), není současná cena pro prodej příliš zajímavá. Ti, kteří uvažují o spekulativním nákupu, musí zvážit rizika s tímto nákupem spojená – možnost, že akcie CETIN nebudou vůbec veřejně obchodované. Pokud ano, lze čekat nižší cenu na trhu než znalecký posudek vzhledem k velmi nízké likviditě, další rizika představuje již schválená finanční asistence mateřské PPF ve výši až 23,8 miliardy Kč, která pravděpodobně ovlivní i dividendovou politiku, atd. Rizikem může být i spekulace o případném vytěsnění minoritních akcionářů v budoucnosti. V tuto chvíli bychom raději počkali na další vývoj a zvažovali případnou investici spíše jen do zúžené O2.

Tomáš Tomčány, analytik Patria Finance

Domnívám se, že současná tržní cena na úrovni 175 Kč/akcii zahrnuje diskont za sníženou likviditu akcií CETIN po rozdělení společnosti, ale také „slevu“ za rizika související s akciemi „původní“ O2 CR – konkrétně např. riziko minoritního akcionáře (dividendová politika, půjčka PPF atd.) či riziko týkající se celkové nižší atraktivity titulu po vyřazení z některých důležitých indexů včetně MSCI. My v tuto chvíli investici do současných akcií O2 CR nadále nedoporučujeme a to navzdory diskontu, jež akcie vůči regionálním konkurentům nyní nabízejí.

Josef Němý, analytik Komerční banky

My jsme v posledních měsících doporučovali akcie O2 prodat, a to hlavně kvůli nejistotě spojené s rozdělením firmy. Nákup akcií O2 před rozdělením je momentálně velmi spekulativní, protože akcie se již obchodují bez práva na odkup nových akcií CETIN. Kdo ve středu koupí akcie O2, bude mít od příštího týdne akcie CETIN bez garance odkupu. Akcie CETIN přitom nebudou obchodované na regulovaném trhu, a tak je hodně nejisté, zda se spekulantům povede akcie CETIN v budoucnu prodat za adekvátní cenu.

Milan Vaníček, hlavní analytik J&T Banky

Aktuálně se domníváme, že současná cena neodpovídá fundamentu společnosti. Z toho rovněž vyplývá náš názor na současných cenových úrovních. Nicméně je nutné podotknout, že zde existují významná rizika, která je nutné mít na paměti a počítat s nimi při rozhodování.

R24: Jaký je váš pohled na hodnotu akcie CETIN?

Lenka Dvořáková Švejdová, analytička trhů Roklen24

Vlastní odhad hodnoty akcií CETIN nemáme, laťka je jasně stanovena znaleckým posudkem na úrovni zhruba 150 Kč na akcii. Vzhledem k vývoji provozních výsledků celé O2 za 1. čtvrtletí je možné, že nový odhad bude ještě mírně vyšší, každopádně pokud budou akcie CETIN opravdu uvedeny na neregulovaný trh pražské burzy, lze očekávat, že budou akcie trhem oceněny pod touto úrovní vzhledem k velmi nízké likviditě titulu.

Tomáš Tomčány, analytik Patria Finance

Hodnota společnosti CETIN stanovena dřívějším posudkem (podle stavu ke dni 31. prosince 2014) se pohybovala okolo 150 Kč/akcii. Tato částka by nově vyčleněnou firmu ocenila zhruba na 5,5x pro-forma provozního zisku EBITDA společnosti CETIN, což vnímám jako cenu přiměřenou vzhledem k aktivům, která firma získá po odštěpení. I v případě, kdy budou nové akcie CETIN přijaty na neregulovaný trh “Free Market”, lze nyní jen těžko odhadnout likviditu a ocenění akcií na tomto trhu. Předpokládáme však, že cena akcií CETIN se může pohybovat výrazně pod cenou, kterou PPF nabídne v rámci výkupu (asi 150 Kč/akcii), což by odráželo sníženou likviditu a také omezenou informační povinnost CETIN.

Josef Němý, analytik Komerční banky

Nedovedeme posoudit, nejsou k dispozici potřebné informace (úplné finanční výkazy CETIN). Akcie CETIN nebudeme analyticky pokrývat. Současní akcionáři O2 se budou muset spolehnout na znalecký posudek, který CETIN oceňuje na přibližně 150 Kč/akcii.

Milan Vaníček, hlavní analytik J&T Banky

Aktuálně si bohužel neumím přesně stanovit hodnotu, protože mi k tomu chybí patřičná data. Ocenění ke konci roku na úrovni kolem 150 Kč/akcii, tak jak jej prezentovala sama společnost, mi přijde mírně konzervativní, ale zřejmě je nutné z něj vycházet. Osobně se domnívám, že by tato cena měla fungovat jako spodní hranice v očekávané nabídce akcionářům, kteří na valné hromadě hlasovali proti rozdělení. Současně však neočekávám, že by konečná nabídka byla výrazně odlišná.

Roklen24: Kde podle vás mohou začít obchodovat akcie O2 na pražské burze bez hodnoty odštěpené společnosti CETIN?

Lenka Dvořáková Švejdová, analytička trhů Roklen24

V tuto chvíli se tržní cena akcie O2 pohybuje u své účetní hodnoty, očekávali bychom podobné úrovně zahájení obchodování s novými akciemi – což znamená zhruba 64 Kč za akcii. Z pohledu ocenění metodou násobku EV/EBITDA, který je pro tento sektor nejrelevantnější, vychází indikace ceny u úrovně 100 Kč za akcii (v tuto chvíli je násobek EV/EBITDA roven 3,6, EBITDA zúžené společnosti O2 dle pro-forma výkazů z konce roku 2014 činí 7,55 miliard Kč, tedy mírně nad 47 % provozního zisku EBITDA společnosti jako celku. Zúžené O2 připadne veškerý dluh i hotovost stávající společnosti). Celkově lze však očekávat velmi volatilní vývoj akcií, poznamenaný i zmiňovanými riziky, které v tuto chvíli nelze přesněji vyčíslit.

 Tomáš Tomčány, analytik Patria Finance

Očekáváme, že se akcie „upravené“ O2 budou obchodovat s výrazným diskontem vůči jiným telekomunikačním firmám v regionu kvůli rizikovějšímu charakteru podnikání O2 po rozdělení (bez infrastruktury), celkové nižší „atraktivitě“ tohoto titulu a dalším rizikům souvisejícím s pozici menšinového akcionáře (dividenda, úvěr PPF, finanční vypořádání O2 vs CETIN).

Josef Němý, analytik Komerční banky

V úvodu letošního roku před schválením projektu rozdělení se akcie O2 obchodovaly v pásmu 208-238 Kč za kus. Po odečtení akcií CETIN a vyplacené dividendy 13 Kč za akcii by to znamenalo cenu akcií O2 první den po rozdělení zhruba v rozmezí 45-75 Kč za kus.

Milan Vaníček, hlavní analytik J&T Banky

To je velmi zajímavá otázka a popravdě řečeno na ni nemám jednoznačnou odpověď. Existuje několik faktorů, které vedou ke scénáři vyšší ceny než pouhému rozdílu mezi aktuální tržní cenou a hodnotou očekávané nabídky za CETIN. Na druhou stranu vidím i faktory, které mohou takovéto zahájení podpořit. Osobně se přikláním k první verzi a to především díky aktuálnímu rozdělení a vyřazení z MSCI indexů, což vede k prodejům ze strany investorů, kteří nemohou vlastnit neobchodovanou společnost či jsou navázáni na MSCI indexy.

Roklen24: Jaký je váš pohled na férovou hodnotu akcie „nové O2“?

Lenka Dvořáková Švejdová, analytička trhů Roklen24

Pro přesnější stanovené férové hodnoty nové akcie O2 bude potřeba detailních finančních výkazů, které společnost představí až s výsledky za 2. čtvrtletí. Do té doby by se také mohla vyjádřit mateřská PPF, jakým způsobem chce čerpat schválenou finanční pomoc ve výši až 23,8 miliardy Kč – zda bude celou tuto částku čerpat z nové O2, z CETIN nebo část z O2 a část z CETIN. To bude další faktor, který cílovou cenu O2 ovlivní. Nad akciemi se však i nadále bude vznášet případné riziko vytěsnění minoritních akcionářů v budoucnosti, což může dále snižovat atraktivitu této akcie.

Tomáš Tomčány, analytik Patria Finance

Přesnou cílovou cenu zatím stanovenou nemáme. Nová cílová cena však kromě fundamentů firmy bude rovněž odrážet v předchozím bodu zmiňovaná rizika této investice.

Josef Němý, analytik Komerční banky

Na základě násobku EV/EBITDA a faktu, že EBITDA zbytku O2 byla loni přibližně 48 % z původního celku, odhadujeme hodnotu akcií O2 po rozdělení přibližně v pásmu 70-100 Kč za kus. Pro spolehlivější odhad férové hodnoty nové O2 bychom ale potřebovali více informací (opět chybí úplné finanční výkazy zbytku O2 po rozdělení). Připomeňme, že i po rozdělení bude s investicí do akcií O2 spojeno mnoho rizik, např. případná finanční asistence PPF nebo nejistota ohledně budoucí dividendové politiky.

Celkově čekáme, že akcie O2 by po rozdělení mohly být velmi volatilní. Za určitých okolností mohou být akcie O2 po rozdělení atraktivní k nákupu. Před rozdělením rozhodně nedoporučujeme spekulovat.

Milan Vaníček, hlavní analytik J&T Banky

Vlastní úsudek mám, ale vzhledem k tomu, že jsem analytik, tak si počkám na patřičná data, abych mohl vydat náležité ocenění a doporučení. Současně si však každý může udělat i vlastní názor například z relativního ocenění jen O2 Slovakia, které zůstává v pokračující O2 CR. Na základě provozní ziskovosti a násobků obdobných společností by jen hodnota O2 SK měla dosahovat (resp. přesahovat) současné ocenění pokračující O2 (bez CETIN) jak jej vidíme aktuálně na trhu.

Newsletter