Jak přerostlý finanční sektor likviduje ekonomický růst

Finanční sektor je pro reálnou ekonomiku nepostradatelným společníkem. Spojuje ty, kteří spoří, s těmi, kteří investují, přispívá k lepší informovanosti ekonomických subjektů a pomáhá efektivněji alokovat zdroje. Přinejmenším tomu tak ještě donedávna bylo. Avšak studie Mezinárodního měnového fondu (MMF) přichází se zcela opačným závěrem: čím větší finanční sektor, tím nižší hospodářský růst.

V dobách, kdy ještě neexistoval rozvinutý finanční a bankovní systém, měly hospodářské subjekty obtížný přístup k úvěrům a nemohly tedy snadno financovat své projekty. Nedostatek peněz tak podvazoval ekonomický růst. Dnes se však zdá, že peněz je na světě naopak až příliš. Finanční sektor je stále méně a méně tím, co spojuje úspory a investice, a stává se zejména místem pro rizikové spekulace, které ohrožují stabilitu rozvinutých ekonomik.

Na korunu sází velké banky. ČNB „ochlazuje“ spekulace o sazbách

Důkazem toho ostatně budiž poslední finanční krize, která v letech 2008 až 2009 ochromila takřka celý vyspělý svět. Rozvoj finančního sektoru tak na ekonomiku nejprve působí blahodárně, avšak od určitého bodu ji začne škodit. Tento vztah si lze tedy představit jako modifikovanou Lafferovu křivku, kde na ose x sledujeme velikost finančního sektoru (MMF jej sleduje pomocí Indexu finančního rozvoje (Financial Development Index)) a na ose y pak jeho efekt na ekonomický růst.

K podobnému zjištění dochází i studie ekonomů Stephena Cecchettiho a Enisse Kharroubiho, kteří dospěli k závěru, že (od určitého bodu) působí růst finančního sektoru negativně na růst produktivity práce. Jak ukazuje následující graf, růst zaměstnanosti v finančním sektoru (pětiletý průměr průměr, na ose x) je negativně korelován s růstem reálného HDP na pracovníka (pětiletý průměr, na ose y).

Je velká vláda překážkou pro svobodu a štěstí občanů?

Závěry obou citovaných studií se zdají být poněkud neintuitivní; finanční sektor má přeci dodávat likviditu do reálného sektoru a pomoci mu snižovat transakční náklady, sofistikované finanční produkty by navíc měly pomoci k ochraně před riziky. Avšak jak poznamenává Yves Smith ze severu Naked Capitalism, nesmíme zapomenout, že finanční sektor odebírá z reálné ekonomiky řadu zdrojů. V současné době jde zejména o kvalifikovanou pracovní sílu, která je do finančního sektoru lákána vysokými zisky, jež finančním institucím často plynou z rizikových obchodů a spekulací.

Příliš mnoho financí. Kdy finanční sektor škodí růstu?

 

 

Newsletter