Jaká je kondice české ekonomiky? Nejvíce zasažený je průmysl

Česká ekonomika spadla pod svůj dlouhodobý trend. Hodnoty hned 11 ze 14 sledovaných proměnných podle posledních zveřejněných údajů klesly pod dlouhodobý trend a v Roklen indikátoru se nacházejí pod vodorovnou osou. Pouze ceny bytů, celková spotřeba domácností a peněžní zásoba (M3) se drží nad dlouhodobých trendem. Ceny bytů jsou navíc stále v zeleném poli, který indikuje nejen hodnoty nad dlouhodobých trendem, ale i pokračující růst.

Nejvíce zasaženou oblastí tuzemské ekonomiky je průmysl. Roklen indikátor nepřipouští žádné pochybnosti a jednoznačně vidí průmysl za nejvíce zasaženou oblast ekonomiky. Dvě nejvíce „utopené“ proměnné sledují situaci v průmyslu – index průmyslové výroby a nové průmyslové zakázky. K nim se ještě jako třetí nejhlouběji pod dlouhodobým průměrem objevuje podnikatelská důvěra. V porovnání s poslední verzí indikátoru z ledna letošního roku muselo dokonce dojít k rozšíření stupnic tak, aby se průmyslové proměnné v průmyslu povedlo vtěsnat na graf.

Pozitivní — i když opravdu jen minimální — signál lze spatřit v předběhových indikátorech podnikatelské a spotřebitelské důvěry. I přesto, že jsou hluboko pod svým dlouhodobým trendem, pomalu se dostávají do oblasti oživení, tedy oblasti růstu. Důležité je, aby v nadcházejících měsících nedošlo ke zhoršení epidemiologické a následně ekonomické situace. To by umožnilo předběhovým indikátorům pokračovat ve své růstové trajektorii a podpořit optimističtější výhledy.

Aktuální situace už Roklen indikátor předběhla. Vzhledem ke zpoždění uveřejnění dat – především pak těch čtvrtletních – odráží poslední vizualizace situaci až několik měsíců opožděnou. To je dobře patrné i ze srovnání pozic čtvrtletních a měsíčních proměnných. Aktuální data čtvrtletní proměnných reprezentují hodnoty za první čtvrtletí letošního roku, které bylo zasažené COVIDem-19 pouze okrajově, zatímco proměnné zveřejněné měsíčně byly pandemií zasaženy plně. Lze dobře předpokládat, že čtvrtletní proměnné před nástupem fáze oživení zažijí ještě alespoň jeden výrazný propad pod dlouhodobý trend, a tedy i posun hlouběji do kvadrantu poklesu.

O Roklen indikátoru hospodářského cyklu
Roklen indikátor hospodářského cyklu jednoduchou formou znázorňuje momentální situaci české ekonomiky, zejména fázi hospodářského cyklu, ve kterém se nachází. Cílem je zachytit a kvantifikovat velikost odchylky od dlouhodobého trendu, který někdy bývá interpretován jako přibližný odraz potenciálu ekonomiky. Metodologicky staví náš ukazatel zejména na přístupu nizozemského statistického úřadu a OECD.
Model zahrnuje čtvrtletní a měsíční data, která jsou barevně odlišená – černé značky znázorňují čtvrtletní data, modré měsíční. Výstupem je diagram rozdělený na čtyři kvadranty. Vertikální osa znázorňuje, zda se konkrétní ukazatel nachází nad nebo pod dlouhodobým trendem. Vodorovná osa ukazuje, zda cyklická složka daného indikátoru oproti předchozímu období roste nebo klesá. Kvadranty tedy znázorňují následující fáze hospodářského cyklu:
Zelená – expanze – nad dlouhodobým trendem a roste
Oranžová – zpomalení – nad dlouhodobým trendem a klesá
Červená – pokles – pod dlouhodobým trendem a klesá
Žlutá – oživení – pod dlouhodobým trendem a roste
Čím blíže jsou tedy ukazatele středu diagramu, tím menší je momentální cyklický výkyv ekonomiky, a tím blíže je růst roven „stabilní“ situaci na úrovni dlouhodobého trendu (potenciálu). „Běžný“ cyklický vývoj ekonomiky by teoreticky měl na digramu postupovat směrem proti směru hodinových ručiček. Odchylky od tohoto směru vývoje hospodářského cyklu nicméně samozřejmě v realitě nastávají. Roklen indikátor hospodářského cyklu je aktualizován jednou měsíčně.
Jak to funguje?
Nejdříve jsou data sezónně očištěna, aby byla jednotlivá pozorování srovnatelná mezi sousedními periodami a zbavila se sezónního efektu, který se každoročně opakuje a pro naše potřeby není příliš zajímavý. Následně je odfiltrován dlouhodobý trend neflexibilním Hodrickovým-Prescottovým filtrem a výsledná cyklická složka standardizována odečtením průměru a vydělením standartní odchylkou, aby se odstranil vliv jednotek a bylo možné jednotlivé ukazatele srovnávat na stejné škále. U nezaměstnanosti je v grafu převrácená hodnota, aby bylo zohledněno to, že v dobách expanze klesá, nikoli roste. Vybrané ukazatele by měly v průběhu hospodářského cyklu zaznamenávat podobný cyklický vývoj. Při tom je vhodné brát v úvahu, že jsou data zveřejňována s různým zpožděním a frekvencí. Navíc některé z ukazatelů cyklický vývoj předbíhají, zatímco jiné za ním zaostávají. Sledovaná data byla v našem případě vybrána především s cílem co nejlepšího popisu aktuální situace.
Ukazatele a zdroje dat
Veškerá data jsou z veřejně dostupných zdrojů a k termínu zveřejnění indikátoru jsou vždy použity poslední (v té době) známé hodnoty.
Čtvrtletní časové řady:
HDP (ČSÚ)
Spotřeba (ČSÚ)
Tvorba hrubého fixního kapitálu – investice (ČSÚ)
Export (ČSÚ)
Odpracované hodiny (ČSÚ)
Ceny bytů – nabídkové (ČSÚ)
Měsíční časové řady:
Spotřebitelská důvěra (ČSÚ)
Podnikatelská důvěra (ČSÚ)
Průmyslová výroba (ČSÚ)
Nové zakázky v průmyslu (ČSÚ)
Nezaměstnanost (MPSV)
Volná pracovní místa (MPSV)
M3 peněžní zásoba – stav (ARAD ČNB)
10R dluhopis – úroková sazba desetiletých státních dluhopisů (ARAD ČNB)

Newsletter