Jaká je (ne)likvidita trhu s korporátními dluhopisy?

Na současném kapitálovém trhu na sebe většinu pozornosti strhávají akcie a nechávají ostatní instrumenty ve svém stínu. Velice důležitou roli mají také dluhopisy, u nichž je v poslední době tématem číslo jedna likvidita. Tou lze rozumět schopnost prodat či nakoupit dluhopis za férovou cenu v co nejkratším čase. Na rozdíl od akcií, je na dluhopisovém trhu mnohem větší diverzita. Společnost většinou emituje pouze jeden druh akcie, který lze obchodovat, zatímco dluhopisů se emituje mnohem více s různými parametry, a proto je obecně náročnější, najít protistranu k zobchodování jednoho určitého dluhopisu.

Obava o likviditu dluhopisového trhu

S nelikviditou jakéhokoliv aktiva přichází nejistota, že neprodám za přiměřenou cenu to, co jsem koupil. Faktory primárně ovlivňující likviditu dluhopisového trhu jsou monetární politika, chuť investorů riskovat, samotný emitent právem zpětného odkupu, podmínky emise a především počet a aktivita market makerů. Nelikviditě také přispívá obecná povaha dluhopisů. Dluhopis je pro většinu investorů dlouhodobá investice. Slouží k diverzifikaci portfolia (snížení rizika) a jako zdroj fixního příjmu (výplata kupónů). Jaká je však současná situace na trhu a je obava o nelikviditu opodstatněná?

Trh s korporátními dluhopisy

Dluhopisový trh je nutné rozdělit na dva dílčí trhy. Trh s korporátními dluhopisy a trh se státními dluhopisy. Korporátní dluhopisy, často nazývané firemní dluhopisy, slouží společnostem k zajištění dluhového financování. Obecně je trh s firemními dluhopisy méně likvidní, než ten se státními dluhopisy vyspělých zemí. Podle studie AFME je 63,8 % korporátních dluhopisů obchodováno méně než 20 krát za měsíc a pouze 0,6 % se obchoduje 200 – 400 krát v jednom měsíci.

Objem obchodů jako indikátor (ne)likvidity

Objemy obchodů s korporátními dluhopisy mají v Evropě a USA odlišný vývoj. Zatímco v Evropě je tendence klesající, v USA objemy v čase rostou. Situace je vidět na grafu níže.

graf_europe_volumegraf_US_volume

Zprvu by se tedy zdálo, že zatímco v Evropě likvidita klesá, v USA je situace stabilní. Ovšem pro přesnější pohled na likvidity ve Spojených státek je nutné využít sofistikovanější ukazatel. Jedná se o „turnover ratio“, neboli poměr objemu obchodů a celkové hodnoty nesplacených korporátních dluhopisů za určitou časovou periodu. Čím vyšší tento poměr je, tím likvidnější je trh. Následující graf však demonstruje, že i v USA se likvidita zhoršuje.

graf_turnover_ratio

Zhoršující se kreditní rating emisí

V prospěch rostoucí nelikvidity hraje také kreditní rating jednotlivých emisí. V čase se totiž zvyšuje poměr méně kvalitních na úkor „áčkových“ emisí. Jak je uvedeno výše, velký podíl na likviditě mají tvůrci trhu (market makers) a těch logicky se zhoršující se kvalitou emisí ubývá.

graf_kredit_rating

Situace, kdy objem obchodů s dluhopisy A – BB roste v čase, je zapříčiněna především politikou nulových sazeb. Ačkoli nejméně rizikové korporátní dluhopisy nesou větší výnos, než ty emitované státem, stále je yield relativně nízký. Současný výnos u korporátních dluhopisů ohodnocených ratingem AAA byl naposledy zaznamenán v roce 1959. Z toho důvodu jsou investoři ochotni podstoupit vyšší riziko, tím že zakoupí bond s nižším ratingem, aby dosáhly přijatelného výnosu. Tato situace na dluhopisovém trhu představuje také obrovský problém pro penzijní fondy a pojišťovny, o čemž se dozvíte více zde.

Zvýšení sazeb a likvidita trhu s dluhopisy

Na závěr lze tedy konstatovat, že likvidita trhu s korporátními dluhopisy se v čase snižuje. Stále se však ještě nedostala tak nízko, aby znamenala pro trhy a subjekty zásadní problém. Je však nutné podotknout, že dluhopisový trh čeká v blízké budoucnosti zásah ze strany Federálního rezervního systému. Chystané zvýšení krátkodobých sazeb může vážně přispět k nelikviditě tohoto trhu.

Zdroj dat: PWC

Autoři: Sven Subotič, Martin Chalupa

www.aurainvest.cz

Tato zpráva není investičním doporučením. Aura Invest Group s.r.o., vázaný zástupce společnosti Colosseum, a.s., obchodníka s cennými papíry.

Newsletter