Když druhá strana neplatí. Řešením může být dražba

V době pandemie koronaviru se mnoho firem potýká s dluhy nebo nesplacenými pohledávkami či fakturami od svých obchodních partnerů. Velkou výhodu mají pohledávky zajištěné cennými papíry. Tento typ zástavy je snadno, relativně rychle a transparentně zpeněžitelný formou prodeje v dražbě.

Dražit se dají nejenom akcie, ale také například dluhové cenné papíry. Dražbu cenných papírů může provést pouze licencovaný obchodník s cennými papíry oprávněný poskytovat vybrané investiční služby, jehož dražební řád schválila Česká národní banka.

Pokud tedy existuje pohledávka, která není včas a řádně splácena, ale je zajištěna cennými papíry, lze přistoupit k prodeji zástavy. K tomu stačí uzavřít s obchodníkem s cennými papíry smlouvu o provedení dražby.

Obchodník zajistí ocenění předmětu dražby (nejčastěji znaleckým posudkem) a vhodné stanovení nejnižšího podání – tzv. vyvolávací ceny včetně dalších parametrů dražby. Poté informuje dlužníka o připravované dražbě, zveřejní dražební vyhlášku a ve sjednaném termínu dražbu provede. Dražbu řídí licitátor, který vyzve účastníky k cenovým nabídkám. Draží se tak dlouho, dokud jsou zájemci ochotni cenu navyšovat svými příhozy. Ten, kdo nabídne nejvyšší cenu, předmět dražby získá. 

Z výtěžku dražby po odečtení nákladů bude nejprve uspokojena pohledávka zástavního věřitele včetně příslušenství (úroků) a zbytek připadne zástavci. Vydražitel obdrží cenné papíry, na kterých obchodník s cennými papíry vyznačí zánik zástavního práva. 

Dražba představuje pro zúčastněné spravedlivý a transparentní proces zpeněžení zástavy za v danou chvíli optimálních cenových podmínek. Vedle prodeje zastavených cenných papírů lze dražbu využít například k prodeji cenných papírů zabavených exekutorem, zpeněžením majetku v rámci insolvence nebo třeba při rozprodeji majetku při probíhající likvidaci společnosti.

Pro úspěch dražby jsou důležité zejména odborné a obchodní dovednosti a zkušenosti obchodníka s cennými papíry s licencí a také vhodně nastavené obchodní podmínky k jejímu provedení.

Newsletter