Na podzim nás čekají další zásadní změny v evidenci skutečných majitelů

Zdroj: Depositphotos

Na svém zasedání dne 8. června 2022 projednala vláda spěšnou novelu zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů („ZESM“). Důvodem urychlené přípravy této novely jsou výtky ze strany Evropské komise k platnému znění ZESM, který je z pohledu Evropské komise v rozporu s evropským právem (nesprávně transponuje tzv. V. AML směrnici). Urgentní novelou ZESM zároveň Evropská komise podmínila možnost České republiky čerpat prostředky v rámci Národního plánu obnovy. Navrhuje se proto, aby parlament novelu schválil již v prvním čtení.

Klíčovou změnou, kterou má novela přinést, je modifikace  samotné definice skutečného majitele, jejíž stávající podoba je účinná od 1. června 2021. Na rozdíl od stávajícího znění ZESM bude nově základním kritériem pro určení skutečného majitele pouze přímé nebo nepřímé vlastnictví nebo kontrola, resp. rozhodující vliv, v českých subjektech. Novela tak především mění pravidla pro určení tzv. materiálního skutečného majitele (nově obsažená pouze v § 4 ZESM), ale obsahuje i úpravu podmínek pro určení tzv. formálního skutečného majitele (nově obsažená v § 5a ZESM) a zužuje okruh osob, které nemají skutečného majitele (§ 7 ZESM). Jako skutečný majitel tedy v některých případech budou muset být nově zapsány jiné osoby, než které byly považovány za skutečného majitele dle dosavadního znění zákona. Stejně tak budou nově skutečného majitele povinny zapsat i některé subjekty, které dosud tuto povinnost neměly. V praxi to bude znamenat, že obchodní korporace a další povinné osoby budou muset přinejmenším znovu ověřit, zda jejich zápis v evidenci skutečných majitelů odpovídá novým pravidlům pro určení skutečného majitele, a v případě, že nová pravidla ovlivní okruh osob, které jsou jejími skutečnými majiteli, i provést změnu svého zápisu v evidenci skutečných majitelů.

Novela kromě terminologických změn dále upřesňuje mechanismus automatického průpisu údajů do evidence skutečných majitelů či stanoví výjimku ze zákazu výkonu hlasovacích práv pro obchodní korporace, které mají náhradního skutečného majitele z řad členů statutárních orgánů a přitom nemají odpovídajícím způsobem proveden zápis v evidenci. Z přechodných ustanovení novely rovněž vyplývá, že po dobu jednoho měsíce od nabytí její účinnosti, tj. zřejmě v průběhu října 2022, bude provedena „technická odstávka“ evidence a po tuto dobu nebude možné zápisy v evidenci provádět (lhůty pro zápis budou o tuto dobu prodlouženy).

Předpokládané datum nabytí účinnosti novely je 1. říjen 2022. Nejpozději do šesti měsíců od tohoto data budou právnické osoby a další povinné subjekty povinny zajistit, aby údaje o jejich skutečném majiteli odpovídaly požadavkům novely.

Legislativní proces budeme dále sledovat. V případě zájmu o podrobnější informace nebo asistenci v této záležitosti se prosím obraťte na autory článku nebo na Váš obvyklý kontakt v PRK Partners.

Zdroj: PRK Partners 

Newsletter