Nikotinové sáčky v české legislativní džungli

Zdroj: Depositphotos

V posledních měsících je téma nikotinových sáčků[1] hojně medializováno v souvislosti s jejich užívání dětmi. A tak asi nejednoho čtenáře napadlo, když nikotin je návyková látka, jak je možné, že se tolik dětí k tomuto výrobku bez problémů dostane. Vždyť prodej cigaret a podobných výrobků je přísně regulován. A tato otázka je prvním krokem do legislativní džungle, kterou se v České republice řídí trh s tabákovými výrobky a jejich alternativami.

Jako alternativa ke klasickým tabákovým výrobkům, zejména cigaretám, se na českém trhu jako první objevily elektronické cigarety. Následovaly je bezdýmné tabákové výrobky. Nyní jsou novinkou nikotinové sáčky. Všechny tyto výrobky mají svá specifika, společné jim však je, že obsahují nikotin, který je návykovou látkou a při užívání těchto výrobků nedochází ke spalování, tudíž nevzniká kouř a dým, jako je tomu u cigaret a dalších klasických tabákových výrobků. Záměrně jsem nepoužila slovo kouření, protože byť náš právní řád pracuje s pojmy jako tabákový výrobek určený ke kouření[2] či zákaz kouření[3], pojem kouření není definován.

Nikotinové sáčky se však vymykají tím, že nejsou regulovány na evropské úrovni. Příslušná směrnice[4], která stanoví pravidla pro tabákové výrobky, bezdýmné tabákové výrobky i elektronické cigarety, nikotinové sáčky nezná a jelikož nikotinové sáčky neobsahují tabák, nevztáhne se na ně ani obecná úprava pro tabákové výrobky. Český zákonodárce tudíž nemohl „pouze“ transponovat směrnici a být připraven na to, že se nikotinové sáčky na českém trhu objeví. Podmínky pro prodej nikotinových sáčků se proto řeší až v okamžiku, kdy se na trhu již objevily a reakce není právě z nejrychlejších (byť je pochopitelné, že v době pandemie a následně války dostala přednost legislativní činnost s jiným předmětem).

V současné chvíli nikotinové sáčky řeší prakticky jen jeden paragraf zákona o potravinách a tabákových výrobcích[5], který byl do zákona doplněn novelou účinnou ke dni 11.5.2021[6]. Tato regulace je však v tuto chvíli nefunkční, neboť uvádí, že podrobnosti stanoví prováděcí vyhláška, která do dnešního dne, tedy více než rok po účinnosti novely, stále neexistuje. Důsledkem je, že neexistují jasná pravidla o tom, co má být na obalu nikotinových sáčků uvedeno, a ani nejsou stanoveny detaily toho, jak má dovozce uvádějící nové nikotinové sáčky na český trh informovat Ministerstvo zdravotnictví o tomto výrobku. Tudíž se na trhu objevují nikotinové sáčky, o kterých nemá Ministerstvo zdravotnictví žádné informace a bez dostatečného označení.

Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh prováděcí vyhlášky, která je nyní v připomínkovém řízení, tudíž její konečná podoba není známa. I tak si však dovolím okomentovat některá navržená řešení. Předně, nikotinový sáček bez obsahu tabáku je legální definice, pod kterou spadají veškeré výrobky bez tabáku obsahující nikotin pro orální užití, který nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropské unie[7]. Nemusí jít tedy pouze o výrobky v podobě sáčků, jak jsou nyní dostupné na trhu, ale například i o lízátka s obsahem nikotinu, pokud by se takový výrobek objevil. Autor vyhlášky však měl zjevně na mysli pouze nyní řešený typ výrobků, a proto například stanovil, že jednotkové balení musí obsahovat minimálně 20 porcí (motivací má být zabránění prodeji testovacích balení a finančně dostupnějších menších balení). Stejně tak požadavek, aby zdravotní varování bylo uvedeno na dvou největších plochách jednotkového balení, když netušíme, jak bude jednotkové balení vypadat, nemusí být vždy jednoduše aplikovatelný a požadavek, aby zdravotní varování pokrývalo 30% plochy povrchu nemusí být například u krychlového balení splnitelný.

Dále návrh vyhlášky stanoví, co má být uvedeno na obalu jednotkového balení nikotinových sáčků, a to včetně požadavků, které zákon nestanovuje, například datum minimální trvanlivosti, či větu: „Výrobek není určen kojícím ženám“. Prováděcí vyhlášky k tabákovým výrobkům a elektronickým cigaretám přitom nad rámec zákonných požadavků nejdou, pouze je upřesňují.

Překvapivé také je, že Ministerstvo zdravotnictví stanovilo, že oznamovací povinnost ohledně nikotinových sáčků, které mají být uvedeny na trh, má být plněna prostřednictvím elektronické vstupní brány pro předkládání údajů (EU-CEG), která se používá pro tabákové výrobky a elektronické cigarety na základě prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2015/2186. Nicméně tato vstupní brána nemá kategorii pro nikotinové sáčky, protože na evropské úrovni není tento typ výrobků řešen. Ministerstvo zdravotnictví proto stanovilo, že nikotinové sáčky bez obsahu tabáku mají být notifikovány jako tabák pro orální užití, který je v České republice zakázán. Oznamovatel tedy má fakticky prostřednictví brány oznámit, že chce uvést na český trh tabák pro orální užití, který je na českém trhu zakázaný, ale kterým je ve skutečnosti výrobek, který tabák vůbec neobsahuje. Přitom zákon vyžaduje pouze elektronickou podobu dálkového přenosu dat, tedy bylo by možné využít například datovou schránku či email.

Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek[8], který stanoví zejména podmínky pro prodej tabákových výrobků, elektronických cigaret a alkoholu a dále také místa, kde platí zákaz kouření a používání elektronických cigaret, v tuto chvíli prodej a užívání nikotinových sáčků nijak nereguluje. Ty tak mohou být prodávány komukoli, kdekoli a stejně tak užívány.

Stejně tak zákon o regulaci reklamy[9], který zásadním způsobem omezuje možnosti reklamy na tabákové výrobky a elektronické cigarety, na nikotinové sáčky nedopadá. Vztahují se na ně tak pouze nejzákladnější pravidla pro reklamu, která jsou stejná jako například pro lízátka.

V současné době jsou v legislativním procesu dva návrhy novely zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a jedna novela zákona o regulaci reklamy reagující na nikotinové sáčky. Ve všech třech případech jde o návrhy opozičních poslanců a vláda se k nim vyjádřila neutrálně či negativně. Vládní návrh zákona, který by problematiku nikotinových sáčku řešil, zatím nemáme,

Nicméně postup, kdy dojde pouze k doplnění pravidel pro tento konkrétní výrobek, nelze považovat za šťastný. Pokud se na trhu objeví další alternativa k cigaretám, bude zákonodárce opět jen opožděně reagovat na konkrétní problém? Nebylo by vhodnější přemýšlet dopředu, stanovit pravidla, která by měla šanci být aplikovatelná i na další nové výrobky, a hlavně celou legislativu týkající se tabákových výrobků a alternativ k nim řešit komplexně?

V tuto chvíli totiž máme například jednu definici tabákových výrobků (a elektronických cigaret) v zákoně o potravinách a tabákových výrobcích[10], další definici, která se liší jen v detailu v zákoně o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek[11] (který má i vlastní definici elektronických cigaret), a zákon o regulaci reklamy odkazuje na starou definici tabákových výrobků ze zákona o potravinách a tabákových výrobcích[12] (a elektronické cigarety nedefinuje vůbec).

Přístup k jednotlivým alternativám klasických tabákových výrobků, je také roztříštěný. Rozdílná pravidla platí napříč citovanými zákony pro elektronické cigarety, bylinné výrobky určené ke kouření (které jsou regulovány zákonem o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek[13] byť nikotin ani tabák, jakožto návykovou látku, zpravidla neobsahují) a bezdýmné tabákové výrobky. A současně, pokud se na trhu objeví nový výrobek, jak se nyní ukázalo na příkladu nikotinových sáčků, platné regulaci se může zcela vyhnout.

Vhodným řešením se tak zdá být sjednocení terminologie a definovaných pojmů napříč právním řádem a zavedení jednotných pravidel. První kategorií by byly klasické tabákové výrobky, které jednak obsahují tabák a tedy nikotin a současně při jejich užívání dochází ke spalování, což zvyšuje jejich škodlivé účinky na lidské zdraví. V této souvislosti by bylo vhodné definovat i pojem kouření. Druhou kategorií by potom mohly být právě alternativní výrobky, které obsahují nikotin v jakékoli podobě a kde tudíž hrozí vznik závislosti. Zbytková kategorie by zahrnovala bylinné výrobky určené ke kouření, které ovšem neobsahují nikotin. Rozdílná pravidla pro elektronické cigarety a nahřívané tabákové výrobky, když v obou případech při užívání dochází ke vdechování aerosolu obsahujícího nikotin, nikoli kouře či dýmu, nedávají z pohledu ochrany lidského zdraví smysl. Obecná definice alternativních výrobků obsahujících nikotin by potom mohla v budoucnu automaticky dopadnout i na jakékoli nové výrobky namísto jejich doplňování do právního řádu ex post.

Situace zatím není řešena na úrovni Evropské unie, kde je pouze připravována směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou by došlo k zákazu prodeje ochucených bezdýmných tabákových výrobků[14]. Nikotinové sáčky jsou potom zmiňovány v informacích o možné novelizaci Směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků, kdy novelizace by řešila spotřební daň z elektronických cigaret, bezdýmných tabákových výrobků a právě nikotinových sáčků[15].

Co se týče spotřební daně, nikotinové sáčky v České republice ji nepodléhají, neboť neobsahují tabák. Pro bezdýmné tabákové výrobky ve smyslu zákona o potravinách a tabákových výrobcích byla v zákoně o spotřebních daních vytvořena nová úprava označená jako daň ze zahřívaných tabákových výrobků[16]. Opět je tu zjevná nekoncepčnost, když zákon o spotřebních daních má vlastní definici odlišnou od ostatních předpisů, které se na tento typ výrobků vztahují. Pokud je jedním z cílů spotřební daně odrazení spotřebitelů od užívání výrobků, které obsahují návykové látky a mají negativní vliv na lidské zdraví, potom by se logicky nabízelo, aby zde byla provazba se zákonem o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Při sjednocení definovaných pojmů a zavedení obecného pojmu alternativních výrobků obsahujících nikotin by potom i aplikace spotřební daně na tento typ výroků byla automatická a nebylo by třeba vytvářet nekoncepčně nové kategorie, jako tomu bylo u zmíněných bezdýmných tabákových výrobků, respektive zahřívaných tabákových výrobků.

Legislativní práce s cílem doplnit chybějící úpravu, která by regulovala prodej nikotinových sáčků a jejich dostupnost pro děti, je jistě chvályhodná. Nicméně dlouhodobě je tento způsob zpětných a polovičatých reakcí nešťastný a vede ke vzniku neprovázaných pravidel, odchylek v definovaných pojmech v jednotlivých zákonech a ke vzniku džungle, kterou však případné nové výrobky, obsahující nikotin, stejně projdou bez povšimnutí.

 

[1] Dle zákonné definice nikotinové sáčky bez obsahu tabáku

[2] §2 odst. 1 písm. x) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

[3] § 8 zákona č. 65/2017 Sb.

[4] SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES

[5] § 12k zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

[6] Zákon č. 174/2021 Sb.

[7] Viz § 2 odst. 1 písm. za) zákona č. 110/1997 Sb.

[8] Zákon č. 65/2017 Sb.

[9] Zákon č. 40/1995 Sb.

[10] §2 odst. 1 písm. l) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

[11] § 2 písm. b) zákona č. 65/2017 Sb.

[12] §3 odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb.

[13] Zákon č. 65/2017 Sb.

[14] https://health.ec.europa.eu/latest-updates/europes-beating-cancer-plan-commission-proposes-prohibit-flavoured-heated-tobacco-products-2022-06-29_en

[15] https://euractiv.cz/section/politika/news/eu-se-chysta-zdanit-zahrivany-tabak-nebo-nikotinove-sacky-cesi-odstartuji-vyjednavani/

[16] §130 a násl. zákona č. 353/2003 Sb.

 

Zdroj: PRK Partners 

Newsletter