Dolar mírně sílí proti euru i v dolarovém indexu. Eurodolar se i po včerejším posunu obchoduje na úrovni 1,1800 EURUSD. Komentář viceguvernéra ČNB Nidetzkého o relativně rychlém zvyšování sazeb pomohl ke zpevnění koruny pod 25,70 za euro.

O2 se rozdělí. Podrobnosti

(Aktualizováno 2.3. 9:33) Představenstvo tuzemské telekomunikační společnosti O2 schválilo v pátek její rozdělení na dvě společnosti. Od O2 se odštěpí nová společnost s názvem Česká telekomunikační infrastruktura (oficiálně zkráceně CETIN), která bude vlastnit a provozovat pevné a mobilní sítě a datová centra. Rozdělení musejí schválit akcionáři O2 na valné hromadě. Podrobnosti společnost oznámila ve zprávě investorům. V O2 má majoritní podíl, přesahující 83 %, skupina PPF Petra Kellnera.

PPF neplánuje prodávat svůj podíl, vytěsnit minoritní akcionáře ani stahovat společnost z veřejně obchodovaného trhu, uvedl následně v rozhovoru pro LN Martin Štefunko, předseda dozorčí rady O2 a člen dozorčí rady PPF. Akcie O2 v pondělí na pražské burze reagují na informace o rozdělení společnosti pádem až o více jak 6 % ke 196 Kč, který následně mírní na aktuální necelá -3 % a 202 Kč za akcii.

Generální ředitel O2 Tomáš Budník poskytl k transakci vysvětlení, shodné se slovy v listopadovém rozhovoru pro Roklen24.  uvedl, že O2 provozuje dva zásadně odlišné druhy podnikání: poskytování služeb zákazníkům a budování a provoz infrastruktury. Každý z těchto typů podnikání má zásadně jiný investiční horizont i jiná rizika.

Tomáš Budník: Miliardy pro PPF nesou O2 budoucnost

Co bylo rozhodnuto

Představenstvo O2 dnes, tedy 27. února 2015, schválilo rozdělení společnosti formou odštěpení se vznikem jedné nové společnosti ve smyslu § 243 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona o přeměnách a vyhotovilo a schválilo za tím účelem projekt rozdělení. To schválila ve shodný den dozorčí rada společnosti.

O rozdělení musí rozhodnout valná hromada společnosti. Rozhodný den rozdělení je stanoven zpětně na 1. leden roku 2015 a právní účinky rozdělení nastanou dnem zápisu do obchodního rejstříku.

Nová akciová společnost

V důsledku rozdělení dojde ke vzniku nové společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3. Nástupnická společnost bude mít představenstvo a dozorčí radu. Představenstvo bude mít tyto tři první členy: Ing. Petr Slováček, Michal Frankl, Ing. Ladislav Chvátal. Dozorčí rada Nástupnické společnosti bude mít tyto tři první členy: Ing. Robert Ševela, Ing. Kateřina Jirásková, Mgr. Lubomír Král.

Rozdělovaná společnost a její základní kapitál

O2 Czech Republic a.s. v důsledku rozdělení nezaniká. Jako součást rozdělení ale firma z pozice rozdělované společnosti sníží svůj dosavadní základní kapitál a to z dosavadní výše 27.461.384.874 Kč na 3.102.200.670 korun.

Jmenovitá hodnota každé akcie o dosavadní jmenovité hodnotě 87,- Kč bude nově činit 10,- Kč a jmenovitá hodnota akcie o dosavadní jmenovité hodnotě 870,- Kč se sníží na 100,- Kč.

V rámci snížení základního kapitálu rozdělované společnosti dojde ke zrušení všech vlastních akcií, které bude rozdělovaná společnost vlastnit ke dni zápisu rozdělení do obchodního rejstříku.

Nové akcie a jejich přidělení akcionářům

Každá z akcií nástupnické společnosti bude vydána jako zaknihovaný cenný papír. Půjde o kmenové akcie ve formě na jméno s neomezenou převoditelností. Jmenovitá hodnota jedné akcie bude 10,- Kč. Akcie nástupnické společnosti nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.

Při rozdělení je stanoven rovnoměrný výměnný poměr akcií. Podíl jednotlivých akcionářů rozdělované společnosti v nástupnické společnosti bude stejný, jako jejich podíl v rozdělované společnosti ke dni zápisu rozdělení do obchodního rejstříku.

Akcionářům rozdělované společnosti bude ke každé akcii rozdělované společnosti o dosavadní jmenovité hodnotě 87,- Kč přidělena jedna akcie nástupnické společnosti. Akcionáři rozdělované společnosti budou mít právo na přidělení akcií nástupnické společnosti podle počtu akcií rozdělované společnosti, které budou vlastnit ke dni zápisu rozdělení do obchodního rejstříku.

„S ohledem na skutečnost, že se stanoví rovnoměrný výměnný poměr akcií a že snížení reálné hodnoty akcií v rozdělované společnosti bude nahrazeno reálnou hodnotou akcií nástupnické společnosti, není stanoven žádný doplatek. S akciemi nástupnické společnosti bude spojeno právo na podíl na veškerých ziscích nástupnické společnosti ode dne jejího vzniku, a to za podmínek vyplývajících z právních předpisů, případně v jejich mezích ze stanov a rozhodnutí orgánů nástupnické společnosti,“ uvedla ve zprávě O2.

Právo akcionářů na odkup akcií nástupnické společnosti

Vydáním akcií nástupnické společnosti dojde podle výměnného poměru akcií k přidělení akcií nástupnické společnosti, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, k akciím rozdělované společnosti, které jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.

„S ohledem na to, že přidělení akcií nástupnické společnosti bude mít povahu výměny akcií ve smyslu § 308 odst. 2 písm. b) zákona o přeměnách, bude nástupnická společnost povinna odkoupit od svých akcionářů své vlastní akcie, a to v souladu s právními předpisy,“ uvedla firma.

Jmění přecházející na nástupnickou společnost

Odštěpovaná část zahrnuje veškerý majetek a veškeré dluhy, které se týkají Divize Infrastruktura a velkoprodej. Nástupnická společnost tak převezme: pevnou veřejnou komunikační síť, fyzickou infrastrukturu mobilní veřejné komunikační sítě, datová centra, veškerou související dokumentaci (obsah fyzických i elektronických archivů a databází, plány, schémata, stavební povolení, smlouvy apod.) a příslušné smlouvy a z nich vyplývající práva a povinnosti, které jsou potřebné pro budoucí samostatnou činnost nástupnické společnosti.

Ocenění odštěpované části

O2 uvedla, že v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o přeměnách nechala jako rozdělovaná společnost odštěpovanou část jmění ocenit posudkem znalce jmenovaného pro tento účel soudem – Deloitte Advisory s.r.o. „Znalecký posudek byl zpracován podle stavu ke dni 31.12.2014 a příslušná část jmění rozdělované společnosti věcně odpovídající vymezení části jmění v něm byla k uvedenému dni oceněna na částku 46,9 miliardy Kč,“ uvedla ve zprávě O2.

Přechod zaměstnanců do nástupnické společnosti

O2 dále informovala, že v důsledku rozdělení přejdou do nástupnické společnosti zaměstnanci, kteří jsou organizačně zařazeny do Divize Infrastruktura a velkoprodej. V den vyhotovení projektu šlo o 1241 kmenových zaměstnanců.

Přechod majetkových účastí do nástupnické společnosti

V důsledku rozdělení přejde dle O2 do nástupnické společnosti také účast v dvou dceřiných společnostech – CZECH TELECOM Germany GmbH se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem a CZECH TELECOM Austria GmbH se sídlem ve Vídni. Účast v ostatních dceřiných společnostech zůstává rozdělované společnosti, uvedla O2.

Rádiové kmitočty

Rozdělením nejsou dle O2 dotčena oprávnění společnosti O2 Czech Republic a.s. k užívání telefonních čísel ani rádiové kmitočty (450, 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz) určené pro provozování veřejné mobilní komunikační sítě, ani jakákoli práva na užívání těchto kmitočtů založená právními předpisy nebo individuálními správními akty, případně opatřeními obecné povahy nebo jakýmikoli právními jednáními. Tato oprávnění i zůstávají rozdělované společnosti. Do nástupnické společnosti však přejdou individuální oprávnění na mikrovlnné spoje.

Ukončení jednání o poskytnutí finanční asistence

O2 oznámila, že v souvislosti projektu rozdělení došlo k ukončení jednání souvisejících s poskytnutím finanční asistence, o níž požádala společnost PPF Arena 2 B.V. dne 13. října 2014 a jejíž poskytnutí bylo schváleno valnou hromadou společnosti 17. prosince 2014.

„Společnost PPF Arena 2 B.V. s tímto postupem vyjádřila svůj souhlas a informovala rozdělovanou společnost, že předpokládá, že k poskytnutí finanční asistence v obdobném objemu dojde vůči PPF Arena 2 B.V. ze strany rozdělované či nástupnické společnosti (nebo oběma z nich) po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku a po splnění všech předepsaných zákonných podmínek,“ uvedla O2 dále ve zprávě.

Newsletter