Stanovisko Výboru pro rozpočtové prognózy k predikci příjmů sektoru vládních institucí Ministerstva financí ČR z ledna 2021

Výbor pro rozpočtové prognózy na svém on-line jednání dne 28. ledna 2021 posoudil v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, predikci příjmů sektoru vládních institucí Ministerstva financí ČR z ledna 2021 na rok 2021 z hlediska pravděpodobnosti jejího naplnění.

Jednání se zúčastnilo 7 členů Výboru z celkového počtu 9 členů.

Výbor vyhodnotil predikci příjmů sektoru vládních institucí jako realistickou. Pro toto hodnocení hlasovalo 6 členů, 1 člen považoval prognózu za optimistickou.

Zdůvodnění:

Z hlediska rozpočtových příjmů byl hodnocen výhradně rok 2021. Členové výboru vesměs vyjadřovali uznání nad výsledky práce expertů z MF, kteří vyvinuli velké úsilí v podchycení všech daňových změn, často legislativně přijímaných na poslední chvíli a nestandardním způsobem. Většina členů považovala za realistickou predikci autonomní báze příjmů daní a pojistného, tedy predikci s odhlédnutím od vlivu diskrečních položek, a to v kontextu fungování v minulosti pozorovaných vazeb s makroekonomickou prognózou. Právě diskreční položky, kterých se sešel velký počet a dohromady ovlivňují vysoký objem příjmů, byly nicméně označovány za rizikový faktor, neboť mohou dřívější vazby na makroekonomický vývoj narušit. Několik členů z tohoto důvodu vyjádřilo váhání mezi realistickým a optimistickým hodnocením predikce příjmů. Člen, který označil prognózu za optimistickou, navíc zdůrazňoval riziko nižších daňových příjmů kvůli zrušení EET a riziko menších příjmů z titulu horšího než očekávaného vývoje na trhu práce.

Newsletter