Dolar je v zisku proti euru i v dolarovém indexu. Americké výnosy se posunuly výše, 10letý dluhopis se obchoduje nad 1,6 %. Hlavní událostí je americká inflace, konsensus trhu čeká zrychlení z 2,6 % na 3,6 % y/y, některé predikce pracují s více než 4 %. Riziko nad konsensus vyšší inflace je rizikem vyšších US výnosů. To by mohlo dostat pod tlak rizikové měny, včetně koruny obchodující se těsně nad 25,50 za euro.

Stanovisko Výboru pro rozpočtové prognózy k predikci příjmů sektoru vládních institucí Ministerstva financí ČR z ledna 2021

Výbor pro rozpočtové prognózy na svém on-line jednání dne 28. ledna 2021 posoudil v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, predikci příjmů sektoru vládních institucí Ministerstva financí ČR z ledna 2021 na rok 2021 z hlediska pravděpodobnosti jejího naplnění.

Jednání se zúčastnilo 7 členů Výboru z celkového počtu 9 členů.

Výbor vyhodnotil predikci příjmů sektoru vládních institucí jako realistickou. Pro toto hodnocení hlasovalo 6 členů, 1 člen považoval prognózu za optimistickou.

Zdůvodnění:

Z hlediska rozpočtových příjmů byl hodnocen výhradně rok 2021. Členové výboru vesměs vyjadřovali uznání nad výsledky práce expertů z MF, kteří vyvinuli velké úsilí v podchycení všech daňových změn, často legislativně přijímaných na poslední chvíli a nestandardním způsobem. Většina členů považovala za realistickou predikci autonomní báze příjmů daní a pojistného, tedy predikci s odhlédnutím od vlivu diskrečních položek, a to v kontextu fungování v minulosti pozorovaných vazeb s makroekonomickou prognózou. Právě diskreční položky, kterých se sešel velký počet a dohromady ovlivňují vysoký objem příjmů, byly nicméně označovány za rizikový faktor, neboť mohou dřívější vazby na makroekonomický vývoj narušit. Několik členů z tohoto důvodu vyjádřilo váhání mezi realistickým a optimistickým hodnocením predikce příjmů. Člen, který označil prognózu za optimistickou, navíc zdůrazňoval riziko nižších daňových příjmů kvůli zrušení EET a riziko menších příjmů z titulu horšího než očekávaného vývoje na trhu práce.

Newsletter