Proč jsou jedni bohatí a druzí chudí? Republikáni vs. demokraté

Levicoví voliči, v USA reprezentovaní zejména demokraty, a pravicoví voliči, v USA zastoupení hlavně republikány, mají co se týče politiky poměrně různé požadavky. A to není náhoda. Tyto požadavky totiž pramení především z toho, jak jednotliví lidé nahlíží na svět, ekonomiku, společnost a její uspořádání. Proč jsou podle republikánů jedni lidé bohatí a druzí chudí? A co si naopak myslí demokraté? Jejich světonázory ve svém výzkumu porovnalo Pew Research Center.

Účastnící výzkumu Pew Research Center byli nejprve tázáni na politickou orientaci, aby je později bylo možné rozdělit do dvou skupin – republikáni/spíše republikáni a demokraté/spíše demokraté. Poté dostali dvě jednoduché otázky. První zněla: Co je podle vašeho názoru obvykle hlavní příčinou toho, že jsou lidé bohatí? a druhá: Co je podle vašeho názoru obvykle hlavní příčinou toho, že jsou lidé chudí? A jak to dopadlo, to můžete vidět na následujícím grafu.

Kde panuje největší nerovnost příjmů? Amerika před Čínou

Proč si Američané myslí, že jsou lidé bohatí? Celkem 45 procent lidí se domnívá, že proto, že pracují tvrději a více se snaží, avšak téměř stejný počet (43 %) si myslí opak. Bohatí jsou bohatí proto, že čerpají z nezasloužených výhod, které jim do vínku nadělil sám život. Pokud však účastníky rozdělíme podle jejich politické orientace, výsledky už nejsou tak vyrovnané. Z republikánských voličů připisuje bohatství vlastnímu úsilí 66 %, zatímco nezaslouženým výhodám pětina. U demokratů je to pak víceméně naopak: bohatí si své bohatství zasloužili vlastním úsilím podle 29 %, zatímco 60 % se domnívá, že za ním stojí především nezasloužené výhody.

Značné rozdílné jsou podle výsledků výzkumu i názory na to, proč jsou někteří lidé chudí. Třetina voličů si myslí, že je za tím nedostatek vlastního úsilí, zatímco 53 % se domnívá, že je to dáno okolnostmi, které jednotlivec nemůže ovlivnit. Mezi republikány převažuje názor, že chudí jsou chudí kvůli nedostatku vlastního úsilí (56 % ku 32 %), zatímco demokraté vidí chudobu spíše jako důsledek okolnostmi, které člověk pod kontrolou nemá (71 % ku 19 %).

Pew Research Center provádí podobný výzkum každý rok a z výsledků za poslední čtyři roky, které reprezentuje následující graf, je patrné, že rozdíly ve vnímání republikánských a demokratických voličů se mírně prohlubují. Zatímco podíl voličů, kteří připisují bohatství vlastnímu úsilí se u demokratů stále pohybuje mírně pod 30 %, u republikánů vzrostl od roku 2014 z 54 % na 66 %. Stejně tak u republikánů značně vzrostl podíl voličů, kteří se domnívají, že za chudobou stojí nedostatek úsilí jednotlivce (z 47 % na 56 %). Naopak u demokratů považuje tento důvod za příčinu chudoby stále méně voličů (od roku 2014 podíl klesl z 29 na 19 %).

Zpět ke Kuznetsovi: Kapitalismus vs. nerovnost

Následující graf pro doplnění ukazuje, jak se lišily odpovědi na základě pohlaví, dosaženého vzdělání a výše příjmu rodiny. I když jsou výsledky v souladu s obecným míněním, že lidé s vysokými příjmy mají větší tendenci se domnívat, že lidé si své příjmy – ať už nízké či vysoké – spíše zaslouží sami, hodnoty nejsou zdaleka tak rozdílné jako na předchozích grafech. Zajímavé je zjištění, že čím vyšší vzdělání Američané mají, tím menší podíl si myslí, že příjmy závisí především na úsilí jednotlivce.

Snižme daně, snížíme nerovnost

Newsletter