Proč produktivita neroste rychleji? Vinit můžeme banky

Ekonomové už dlouho bádají po tom, co zpomalilo tempo růstu produktivity. A jak se zdá, dvojice ekonomů našla jednu z možných odpovědí. Může za to bankovní systém. S rostoucím tempem úvěrů v některých odvětvích totiž klesá reálná produktivita práce na pracovníka.

Možná je na čase začít limitovat růst bank, zhodnotil výsledky výzkumu deník Forbes. Jejich zdůvodnění je to, že banky částečně hatí ekonomický růst.

„Růst finančního systému země zároveň z určité části zpomaluje růst produktivity. Finanční boom obecně růst nepodporuje,“ uvedla  studie nazvaná Why Does Credit Growth Crowd Out Real Economic Growth, jejímiž autory jsou Stephen Cecchetti z Brandeis University a Enisse Kharroubi z Banky pro mezinárodní vypořádání.

Výzkum se zabýval sebranými daty z 20 zemí za období 25 let. Ekonomové postavili model, který ukázal, že přestože rizikovější investice mají vyšší výnosy, tak podnikatelé, kteří se stávají více zadlužení, „se obrací k bezpečnějším projektům, tedy projektům, které mají nižší výnosy, a proto snižují agregátní růst produktivity“.

Studie dále uvádí, že růst produktu na pracovníka (tedy růst produktivity) je znevýhodněn v odvětvích, kde hlavní roli hraje duševní vlastnictví. Tedy tam, kde hraje prim výzkum a vývoj. K prokázání této hypotézy provedli autoři analýzu celkem 33 odvětví.

Účty za doktory a bankrot aneb Nemoc jako finanční katastrofa

Od roku 2010 se růst americké produktivity práce na osobu nedostal nad hranici pěti procent, jak lze vyčíst z dat St. Louiského Fedu. Když to porovnáme s daty od 50. do 70. let, kdy růst produktivity běžně dosahoval více než pěti procent nebo občas i více než deseti, rozdíl je znatelný. V tomto období však bankovní instituce ve Spojených státech byly silně regulovány. Od 80.let se ale mnohá odvětví, včetně toho bankovního, regulací „zbavila“.

V grafu níže lze pozorovat růst reálného HDP na osobu na vertikální ose vůči růstu finančního sektoru na té horizontální, konkrétně jde o růst objemu úvěrů k HDP. Data jsou z let 1980 až 2010, jsou zprůměrována každých pět let a počítána jako odchylka od střední hodnoty dané země. Graf jednoznačně ukazuje to, co vychází z výzkumu, tedy jasně negativní vztah mezi růstem finančního sektoru a růstem produktivity.

Někdo by mohl namítnout, že autoři zanedbali několik faktorů a že za negativní trend zpomalení růstu produktivity až příliš vinní banky. Server voxeu.org však uvedl, že v grafu už jsou započítány faktory jako inflace, velikost vlády, otevřenost trhu, populační růst, investice do ekonomiky a přítomnost finančních krizí.

Finanční trhy pohledem fyziky. Výkyvy jako pohyb částic v kapalině

Nejlépe lze pochopit daný výzkum, když ho demonstrujeme na příkladu. Vezměme si příklad Irska a Španělska. V Irsku byl poměr soukromých úvěru k HDP v letech 2000 až 2010 více než zdvojnásoben, přesněji řečeno růst byl 16,9 procenta ročně. Naproti tomu v letech 1995 až 2000 toto číslo rostlo „pouze“ o 7,7 procenta ročně. Podle odhadů autorů se tento více než devítiprocentní rozdíl  promítl ve zpomalení produktivity práce v letech 2005 až 2010 o 0,8 procenta ročně oproti letům 1995 až 2000. To je ale 30 procent z jejich celkového 2,9procentního poklesu, který nastal v zemi sv. Patrika během tohoto období.

A teď Španělsko. Od roku 1990 do 1995 byl růst úvěrů k HDP téměř konstantní (oproti Irsku klesal o -0,22 procenta ročně), kdežto produktivita Španělska rostla o 1,7 procenta ročně. O patnáct let později, v letech 2005 až 2010, rostl poměr objemu úvěrů k HDP o 8,1 procenta ročně, ale produktivita pouze o jedno procento ročně. „Náš odhad ukazuje, že pokud by objem úvěrů k HDP byl konstantní jako před patnácti lety, produktivita by v letech 2005 až 2010 byla stejná jako v rozmezí 1990–1995, tedy 1,7 procenta,“ uvedli Ceccheti a Kharroubi.

Autoři výzkumu mají pro veřejnost jedno sdělení, a to, že by se ekonomika neměla plně spoléhat na finanční sektor. Důkaz jejich výzkumu ve spojení s nedávnou zkušeností firem během finanční krize v roce 2008 nás vede k tomu, že je opravdu potřeba přehodnotit vztah finančního sektoru a reálného ekonomického růstu. Řečeno ostřeji slovy autorů Forbes, je čas se vrátit k vyrábění věcí a vymýšlení inovací, místo soustředění se na „kouzla“ finančníků.

Newsletter