Roklen indikátor: Pokračující expanze i první náznaky zpomalení

Česká ekonomika pokračuje v rychlém růstu. Roklen indikátor však ukazuje první signály možného zpomalení. Především předstihové ukazatele z oblasti průmyslu se dostávají na hranu prvního kvadrantu, což značí opuštění fáze expanze směrem ke zpomalení. Spotřeba, HDP a investice jsou naopak stále „utopené“ hluboko ve fázi expanze.

Pravděpodobně nejzásadnější současnou překážkou růstu české ekonomiky je nedostatečná nabídka na trhu práce, kde napjatá situace nepolevila ani v říjnu. Říjnový podíl nezaměstnaných osob, zveřejněný v listopadu Ministerstvem práce a sociálních věcí, klesl na 3,6 procenta, podle Eurostatu pak česká ekonomika i nadále vykazuje nejnižší míru nezaměstnanosti v EU. I přes trvající nedostatek pracovních sil však HDP podle předběžného odhadu za třetí čtvrtletí dosáhlo 5procentního meziročního růstu. Na zpřesněný odhad HDP a především na dynamiku jednotlivých položek si ale musíme počkat na začátek prosince (pátek 1.12.).

Možné riziko pro českou ekonomiku představuje i nejisté povolební politické prostředí. Případná neschopnost sestavit vládu s dostatečnou podporou poslanecké sněmovny může zkomplikovat schvalování rozpočtu na příští rok, což by vedlo (alespoň dočasně) ke zvýšení nejistoty v ekonomice.

Naopak pozitivně lze vnímat normalizaci měnové politiky. ČNB pokračuje ve snaze (pasivní i aktivní) směřující k utažení měnových podmínek. Od opuštění kurzového závazku koruna posílila k euru o více než 5 procent, k čemuž přispělo i opakované zvyšování úrokových sazeb centrální bankou. Z výroků členů bankovní rady navíc vyplývá, že nelze zcela vyloučit třetí navyšování sazeb, a to na letošní posledním zasedáním bankovní rady ve čtvrtek 21. prosince. Trh však (zatím) očekává další zvýšení úrokových sazeb až během příštího roku.

Na utahování měnových podmínek pomocí zvyšování úrokových sazeb a očekávání menších zisků z dalšího posilování koruny reagují růstem i tržní úrokové sazby. Tento týden se 12M PRIBOR přiblížil hranici jednoho procenta, a výnos desetiletých státních dluhopisů pak atakoval dvouprocentní hranici.

První varovný signál o dalším ekonomickém vývoji ukazují data o průmyslové výrobě, podnikatelské důvěře a o nových zakázkách. Zatímco spotřebitelská důvěra se vrátila k velmi pozitivním hodnotám, důvěra v podnikatelském sektoru klesla. Největší meziměsíční ztráta důvěry je patrná v průmyslovém odvětví. Tato data, především pak konjukturální průzkumy, je však nutné interpretovat opatrně. Konjukturální průzkumy jsou považovány za tzv. „měkká data“, která nemusí být dostatečně informativní.

Celkový obraz české ekonomiky – tak, jak je zachycen Roklen indikátorem – je pozitivní. Drtivá většina sledovaných ukazatelů se nachází ve fázi expanze a pouze podnikatelská důvěra se dostala do sektoru „zpomalení“.  Při vyvozování silných závěrů je potřeba mít na mysli dva nedostatky použitých dat. Většina dat je zveřejněná se značným zpožděním, a tedy nezachycují okamžitou ekonomickou situaci. Předstihové ukazatele, které se naopak snaží zachytit okamžité ekonomické podmínky, jsou často méně informativní a důvěryhodné než “tvrdá data”. Po přihlédnutí k těmto omezením se zdá, že nezbývá nic jiného než počkat na další, zejména přesnější data. Na druhou stranu by ale bylo pošetilé ignorovat varovné signály, které přicházejí především ze sektoru průmyslu.

O Roklen indikátoru hospodářského cyklu
Roklen indikátor hospodářského cyklu jednoduchou formou znázorňuje momentální situaci české ekonomiky, zejména fázi hospodářského cyklu, ve kterém se nachází. Cílem je zachytit a kvantifikovat velikost odchylky od dlouhodobého trendu, který někdy bývá interpretován jako přibližný odraz potenciálu ekonomiky. Metodologicky staví náš ukazatel zejména na přístupu nizozemského statistického úřadu a OECD.
Model zahrnuje čtvrtletní a měsíční data, která jsou barevně odlišená – černé značky znázorňují čtvrtletní data, modré měsíční. Výstupem je diagram rozdělený na čtyři kvadranty. Vertikální osa znázorňuje, zda se konkrétní ukazatel nachází nad nebo pod dlouhodobým trendem. Vodorovná osa ukazuje, zda cyklická složka daného indikátoru oproti předchozímu období roste nebo klesá.  Kvadranty tedy znázorňují následující fáze hospodářského cyklu:

 
1)Zelená – expanze – nad dlouhodobým trendem a roste
2)Oranžová – zpomalení – nad dlouhodobým trendem a klesá
3)Červená – pokles – pod dlouhodobým trendem a klesá
4)Žlutá – oživení – pod dlouhodobým trendem a roste
Čím blíže jsou tedy ukazatele středu diagramu, tím menší je momentální cyklický výkyv ekonomiky, a tím blíže je růst roven „stabilní“ situaci růstu na úrovni dlouhodobého trendu (potenciálu). „Běžný“ cyklický vývoj ekonomiky by teoreticky měl na digramu postupovat směrem proti směru hodinových ručiček. Odchylky od tohoto směru vývoje hospodářského cyklu nicméně samozřejmě v realitě nastávají. Roklen indikátor hospodářského cyklu je aktualizován jednou měsíčně.

Jak to funguje?

Nejdříve jsou data sezónně očištěna, aby byla jednotlivá pozorování srovnatelná mezi sousedními periodami a zbavila se sezónního efektu, který se každoročně opakuje a pro naše potřeby není příliš zajímavý. Následně je odfiltrován dlouhodobý trend neflexibilním Hodrickovým-Prescottovým filtrem a výsledná cyklická složka standardizována odečtením průměru a vydělením standartní odchylkou, aby se odstranil vliv jednotek a bylo možné jednotlivé ukazatele srovnávat na stejné škále. U nezaměstnanosti je v grafu převrácená hodnota, aby bylo zohledněno to, že v dobách expanze klesá, nikoli roste. Vybrané ukazatele by měly v průběhu hospodářského cyklu zaznamenávat podobný cyklický vývoj. Při tom je vhodné brát v úvahu, že jsou data zveřejňována s různým zpožděním a frekvencí. Navíc některé z ukazatelů cyklický vývoj předbíhají, zatímco jiné za ním zaostávají. Sledovaná data byla v našem případě vybrána především s cílem co nejlepšího popisu aktuální situace.
Ukazatele a zdroje dat
Veškerá data jsou z veřejně dostupných zdrojů a k termínu zveřejnění indikátoru jsou vždy použity poslední (v té době) známé hodnoty.
Čtvrtletní časové řady
HDP (ČSÚ)
Spotřeba (ČSÚ)
Tvorba hrubého fixního kapitálu – investice (ČSÚ)
Export (ČSÚ)
Odpracované hodiny (ČSÚ)
Ceny bytů – nabídkové (ČSÚ)
Měsíční časové řady
Spotřebitelská důvěra (ČSÚ)
Podnikatelská důvěra (ČSÚ)
Průmysl (ČSÚ)
Nové zakázky v průmyslu (ČSÚ)
Nezaměstnanost (MPSV)
Volná pracovní místa (MPSV)
M3 peněžní zásoba – stav (ARAD ČNB)
10R dluhopis – úroková sazba desetiletých státních dluhopisů (ARAD ČNB)

Newsletter