Americké výnosy rostou více než evropské. Dolar obrátil do zisku pod 1,0650 za euro. Měny regionu v mírné ztrátě. Koruna se obchoduje nad 25,25 za euro.

Šéf Pegasu: Věřím ve stabilní marži. Budeme hledat mimo Evropu

Úspěšný vstup Pegasu na egyptský trh se do výsledků za druhé čtvrtletí promítl silným růstem provozních výsledků. Rok 2014 je pro znojemského výrobce netkaných textilií s celoevropským významem rokem stabilizace a o případné investici do druhé linky v Egyptě se rozhodne příští rok, říká generální ředitel společnosti František Řezáč. Vysvětluje mimo jiné, proč Pegas neuvádí konkrétní cíle pro výplatu dividendy, v čem spočívají výhody investic do kvality materiálů a jaká jsou rizika výhledu firmy…

R24: Druhé čtvrtletí Pegasu přineslo zhruba 9procentní růst tržeb a provozního ukazatele EBITDA, který kromě vyššího prodeje přispěním produkce z nové výrobní linky v Egyptě podpořil také slabší kurz koruny vůči euru. Hraje ve Vašich prognózách roli očekávání ohledně ukončení devizových intervencí ČNB?

Příjmy a výdaje v jednotlivých měnách jsou do značné míry vybalancované, takže z hlediska peněžních toků je společnost víceméně přirozeně zajištěna proti měnovému riziku. Většina plateb našeho evropského podnikání je realizována v měně euro, pouze menší část provozních nákladů realizujeme v české koruně – mzdy, distribuce elektrické energie, část služeb a náhradních dílů. Tyto náklady reprezentují naše měnové riziko, přičemž z krátkodobého hlediska platí, že oslabení koruny vůči euru má mírně pozitivní vliv na naše provozní hospodářské výsledky. Pohyb kurzu spíše ovlivňuje položky pod úrovní EBITDA, konkrétně nerealizované kurzové zisky/ztráty. Ty jsou pro nás však víceméně nerelevantní, jelikož nepředstavují hotovostní toky, ale z větší části pouze přecenění rozvahových položek.

Ukončení devizových intervencí prognózovat neumíme, nicméně případné budoucí posílení koruny nebude mít na naše podnikání zásadní vliv.

R24: Pegas zaznamenal výrazný růst čistého zisku – za druhé čtvrtletí o třetinu, za pololetí zhruba o 57 procent na 10,5 milionu eur. Jaké byly hlavní tahouny mimo zmiňovaného vlivu kurzových změn?

Čistý zisk je ukazatel, který v případě naší společnosti vykazuje vysokou volatilitu vzhledem ke skutečnosti, že je do značné míry ovlivňován zmíněnými kurzovými zisky/ztrátami z přecenění rozvahových položek. Z tohoto důvodu ho při plánování a vyhodnocování výkonnosti společnosti nebereme téměř v potaz. Nejdůležitější ukazatel pro nás představuje EBITDA a na této úrovni jsme vzhledem k úspěšnému spuštění výroby v Egyptě zaznamenali významné meziroční nárůsty.

R24: Vyjadřujete spokojenost s prozatímními provozními výsledky v Egyptě a říkáte, že tamní linka již dosahuje obdobných výrobních parametrů jako ve Vašich českých závodech. Jaká je aktuální „naplněnost“ kapacity egyptské linky a do jaké míry je produkce v letošním roce a dalších letech nasmlouvaná s odběrateli?

Veškerá výrobní kapacita společnosti, včetně egyptské linky, je pro rok 2014 plně vyprodaná a linky jsou tudíž vytíženy na 100 %. Jak jsme již zveřejnili dříve, významná část odbytu z egyptské výrobní linky je zajištěna dlouhodobou smlouvou s naším klíčovým zákazníkem.

R24: Jak je to s celkovou vyprodaností výrobních kapacit pro další roky?

Aktuální vyprodanost výrobních kapacit je ve velké míře ovlivněna dohodami s klíčovými zákazníky, jejich délkou a načasováním. Tyto dohody jsou uzavírány na období od jednoho do tří let. Výjimkou je dlouhodobá smlouva pro egyptský výrobní závod. Objemy dodávek pro následující rok jsou finálně dojednávány na podzim stávajícího roku, a proto je vyprodanost výrobních kapacit pro další rok s konečnou platností známa až těsně před koncem roku. Nicméně již nyní mohu konstatovat, že na základě víceletých dohod je velmi významná část výrobních kapacit na rok 2015 vyprodána.

R24: Již dříve jste uvedli, že v případě úspěšného zavedení první linky v Egyptě počítáte s výstavbou linky druhé, která by navýšila celkovou kapacitu závodu na 40 – 45 tisíc tun ze současných 20 tisíc tun. V jaké fázi je tento projekt a jste již schopni odhadnout případné synergie? Kolik lidí aktuálně v egyptském závodě zaměstnáváte?

Jak jsme již dříve naznačili, rok 2014 považujeme za rok stabilizace, ve kterém neplánujeme žádné kapitálově náročné investiční akce. O případném rozšíření výrobní kapacity v Egyptě by se potom mělo rozhodnout v průběhu roku 2015. V tomto ohledu bude klíčová situace na trhu, jelikož naše rozhodnutí bude do značné míry záviset na poptávce našich zákazníků.

Výstavba další výrobní kapacity v Egyptě by nebyla už tak kapitálově náročná, jelikož v první fázi jsme již zainvestovali do infrastruktury, rovněž skladové kapacity jsou nyní připraveny pro kapacitu 40 – 45 tis. tun. Z hlediska synergií by další linka přinesla ekonomický prospěch ve formě úspor jednotkových fixních nákladů. Z operativního a logistického hlediska je rovněž velmi výhodné mít v jedné lokalitě více výrobních zařízení, protože výpadek jednoho můžete flexibilně nahradit druhým.

Co se týče personálního obsazení linky v Egyptě, v současné době tam zaměstnáváme asi 110 osob.

R24: Potvrdili jste dosavadní výhled na rok 2014, v němž očekáváte meziroční růst EBITDA v rozmezí 12 až 22 %, tj. na úroveň 43,2 – 47,1 mil. EUR (z hodnoty 38,6 mil. EUR v roce 2013). Stojí v cestě potvrzeného celoročního výhledu nějaké „ale“? Kde vidíte Vámi avizovaný prostor pro zlepšování v oblasti výroby?

Samozřejmě existují faktory, které mohou EBITDA negativně, ale i pozitivně, ovlivnit. Mezi nejvýznamnější a nejobtížněji predikovatelné se řadí vývoj cen polymerů. Volatilita cen polymerů na vstupu se do cen účtovaných zákazníkům přenáší s určitým zpožděním a krátkodobě tak může mít na ukazatel EBITDA vliv. Další poměrně pohyblivou položkou, která ovlivňuje celkovou výši mzdových nákladů a tudíž i EBITDA, je přecenění opčního akciového plánu, které se odvíjí zejména od aktuální ceny akcií společnosti na burze.

V oblasti výroby vidíme prostor v optimalizaci plánování výroby, kterou po výprodeji zásob v prvním čtvrtletí nebylo možno nastavit zcela efektivně. Obecně zde platí přímá úměra, čím větší výrobní blok tím efektivnější je využití výrobní linky. Naopak roztříštěností výrobních bloků, tj. častým střídáním produkce různých druhů výrobků, dochází k časovým a materiálovým ztrátám. Je totiž třeba změnit konfiguraci linky, nastavit příslušné parametry, otestovat, zda konečný výrobek odpovídá požadovaným specifikacím a splňuje kvalitativní předpoklady. Vyšší současná skladová zásoba by tedy měla pomoci k určitému vylepšení provozních ukazatelů..

R24: EBITDA marže pokračuje v poklesu – za druhý kvartál 2014 o desetinu procenta na 18,8 %. Co má největší vliv – rostoucí konkurence, cenové tlaky zákazníků či růst nákladů?

Řekl bych, že pohyb EBITDA marže v řádu desetin procenta není vypovídající o celkovém trendu. V současné době můžu říci, že se úroveň EBITDA marže ustálila v oblasti kolem 20 % a věřím, že při současné úrovni cen polymerů zůstane stabilní. Dovětek „při současné úrovni cen polymerů“ je třeba zdůraznit, protože s rostoucími cenami polymerů se EBITDA marže automaticky snižuje, přestože EBITDA v absolutním vyjádření při jinak nezměněných parametrech zůstává stejná.

R24: Jak hodnotíte evropský trh netkaných textilií a výzvy do budoucna? Kde vidíte růstový potenciál v příštích letech?

Situace na našem hlavním trhu, tj. v Evropě, se v poslední době stabilizovala a poměr mezi nabídkou a poptávkou je vcelku vyrovnaný. Obecně nadále platí, že trh východní Evropy stále ještě není plně nasycen v oblasti jednorázových hygienických produktů. Stárnutí populace v západní Evropě pak dává určitý prostor pro zvýšení podílu výrobků z oblasti inkontinence. Nicméně to nic nemění na skutečnosti, že prostor pro růst v Evropě je limitovaný a pokud chceme nadále růst tempem, na jaký jsme byli zvyklí v minulosti, budeme muset hledat mimo Evropu.

R24: Můžete nabídnout další „růstový příběh“? Vstup do nové výrobní oblasti? Nějaká akvizice v hledáčku?

I nadále máme v plánu růst z hlediska našich výrobních kapacit. Nechceme ovšem růst za každou cenu. Jednoznačně proto upřednostňujeme projekty, které nám zajistí odbyt na základě dlouhodobější dohody se zákazníkem a zajistí s přiměřeným rizikem návratnost naší investice. V současné době ovšem není žádný takový další projekt na stole. Nicméně i nadále trh monitorujeme a v případě vhodné investiční/akviziční příležitosti budeme postupovat v souladu s naší strategií.

R24: Investiční výdaje Pegasu se v prvním pololetí meziročně výrazně snížily, ve 2Q o téměř 97 % na 0,5 milionu eur. Je tento pokles výhradně důsledkem završení hlavní investice v Egyptě?

Od ukončení investice v Egyptě nemáme v tomto roce v plánu žádné velké investiční akce. Po letech významné expanze výrobních kapacit chceme firmu stabilizovat a zkonsolidovat naši finanční pozici. Ve třetím čtvrtletí jsme zaplatili poslední splátku ve výši 5 milionů euro týkající se investice v Egyptě. Kromě této částky byly veškeré investiční výdaje udržovacího rázu. Jedinou větší investici tak představoval projekt na instalaci dodatečných kamerových systémů, na jehož základě budeme schopni garantovat ještě vyšší úroveň kvality než nyní.

R24: Zmínil jste dosažení vyššího podílu technologicky vyspělých materiálů v první polovině roku. V čem konkrétně spočívají výhody této obměny vstupů?

Nové materiály znamenají kvalitativně lepší parametry, netkaná textilie tak může být jemnější, objemnější, resp. příjemnější na dotyk. Tyto materiály přináší řadu výhod zákazníkům. Umožňují jim vyrábět kvalitativně vyspělejší produkty. Dalším trendem, se kterým se lze setkat, je snižování gramáží při zachování stejných parametrů netkané textilie. Jelikož cena polymerů představuje podstatnou část výrobních nákladů, lze snížením gramáží dosáhnout pro zákazníka zajímavých úspor. Snižování gramáží při zachování stejných parametrů je technologicky náročné a pro naši společnost tudíž představuje příležitost, jak úspěšně soutěžit s méně technologicky zdatnými konkurenty.

R24: Nelze nezmínit otázku dividendy. V červnu schválená výše dividendy 1,10 eura na akcii je meziročně o pět centů vyšší. Konkrétní cíle jako poměr výplaty dividendy na čistém zisku nebo předpokládaný dividendový výnos neuvádíte – je Vaším cílem pokračovat v progresivní dividendové politice?

Našim cílem je pokračovat v progresivní dividendové politice. Zároveň chceme být pro naše akcionáře a potenciální investory čitelní a do jisté míry předvídatelní. Z tohoto titulu by bylo nereálné si stanovit konkrétní cíle jako je poměr výplaty dividendy na čistém zisku, jelikož tento ukazatel je v případě naší společnosti ovlivněn ve velké míře kurzovými zisky/ztrátami, jejichž vývoj nemůžeme předpovídat.

Závěrem bych dodal, že pokračování v progresivní dividendové politice je podmíněno dosahováním uspokojivých finančních výsledků a rovněž absencí jiných atraktivních investičních/akvizičních příležitostí.

 

František Řezáč

generální a obchodní ředitel

Pegas Nonwovens

Je absolventem právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. Ještě za studií, v roce 1996 zahájil své působení ve společnosti Pegas, kde prošel několika manažerskými pozicemi. Působil jako ředitel právního a personálního oddělení, od roku 2004 pak jako obchodní ředitel. Generálním ředitelem byl jmenován v říjnu 2008. Od listopadu 2006 je exekutivním ředitelem holdingové společnosti PEGAS NONWOVENS SA.

Newsletter