Spotřebitelé v rozvojových zemích? Vsaďte na potenciál, který vynáší

Rozvojové trhy patří mezi investice s poměrně slušným potenciálem. Obzvláště to pak platí o spotřebitelském sektoru, který si pozvolna získává čím dál tím větší podíl na portfoliích ostřílených investorů. Výjimkou není ani společnost Fidelity International. Kde vidí výhody spotřebitelského segmentu? Jaké vlastnosti mají mít firmy s opravdu silným potenciálem? A které to jsou?

Rostoucí význam spotřebitele na rozvíjejících trzích v rámci světové ekonomiky

V rozvojovém světě žije více než 80 % světové populace a očekává se, že roční spotřeba na rozvíjejících se trzích vzroste z 12 trilionů USD v roce 2010 na 30 trilionů USD v roce 2025, což bude představovat asi 50 % světové spotřeby. Předpokládá se, že tito spotřebitelé budou dominovat různým kategoriím výrobků. Například Čína již předstihla USA a zaujala pozici největšího světového trhu v oblasti prodeje automobilů.

Růst spotřeby na rozvíjejících se trzích je poháněn více faktory. Jedním z nejdůležitějších je tzv. demografická dividenda, která vzniká v případě, kdy se v zemi zvyšuje počet obyvatel v produktivním věku v důsledku snižování úmrtnosti a porodnosti. Větší podíl populace v produktivním věku a nižší míra závislosti spojená s podpůrnou vládní politikou vede ke zvýšení produkce, úspor a investic. V důsledku toho se zvyšuje disponibilní příjem na obyvatele a roste tendence ke spotřebě. Populace v produktivním věku v Asii vzrostla mezi lety 1965 a 2010 o více než 20 %. Ve stejném období Asie zažila sedminásobný nárůst HPD na obyvatele, tzv. asijský zázrak, z něhož těžily zejména Jižní Korea a Singapur. V této fázi se nyní nacházejí Indie a Indonésie a dopad na HDP Indie na obyvatele za uplynulou dekádu je znázorněn v tabulce 2.

Dalším důležitým faktorem pohánějícím růst spotřeby na rozvíjejících se trzích je přesun pracovní síly do měst. Do roku 2030 bude ve městech na rozvíjejících se trzích žít 46 % světové populace. Urbanizace totiž podporuje růst formální spotřeby, z čehož se dá poměrně snadno těžit. Například přechod od tradičních otevřených trhů a rodinných obchodů k supermarketům a řetězcům obchodů se zbožím běžné spotřeby poskytuje ohromné příležitosti. V tomto směru je možné jmenovat společnosti jako je FEMSA. Tato mexická spotřebitelská firma provozuje rozsáhlý řetězec obchodů se zbožím běžné spotřeby, lékáren a čerpacích stanic a má jasně nakročeno k růstu prostřednictvím rozšiřování sítě svých obchodů.

Jiným klíčovým odvětvím je průmysl. Pracovní místa v této oblasti jsou pro ekonomiku mnohem produktivnější než práce v zemědělství a obvykle vyžadují vyšší úroveň vzdělání. Země, které přijaly reformu, podporují zvýšený zájem o terciární vzdělávání. Očekává se, že ve městech v zemích rozvíjejících se trhů se budou rychleji vytvářet pracovní místa, protože mezinárodní společnosti se snaží profitovat z arbitráže pracovní síly. Například plat softwarového inženýra v Indonésii činí 8 % a v Indii 11 % odpovídajícího platu v USA, z čehož těží společnosti jako Cognizant Technology Solutions.

Mark Mobius: Česko je teď fundamenty skvělé

Dále je třeba zdůraznit dopad rostoucí úvěrové penetrace v zemích rozvíjejících se trhů. Řada trhů v rané fázi má velmi omezenou úroveň poskytování úvěrů pro domácnosti, jak je znázorněno níže v tabulce 3. V důsledku toho je míra zadlužení fyzických osob na rozvíjejících se trzích ve srovnání s rozvinutými trhy stále velmi nízká a velice daleko od nasycení. Na základě zvyšování počtu obyvatel s oficiálním zaměstnáním se může rozvíjet bankovní systém, čímž se otevírají možnosti získat úvěr. Skutečnost, že je možné získat půjčku k nákupu auta nebo domu, je další významnou hnací silou spotřeby.

Vezmeme-li v úvahu danou situaci, vymezení společností, které budou profitovat z těchto hnacích faktorů růstu, se neomezuje pouze na investice do sektorů základního spotřebního zboží a zbytného spotřebního zboží (a služeb). Využít se dá každého atraktivního jména, které těží z postupného zvyšování penetrace na spotřebitelské trhy rozvojového světa – počínaje turizmem, přes herní a automobilové společnosti, až po retailové bankovnictví. Například rostoucí používání internetu v rozvíjejících se zemích, větší množství času stráveného spotřebiteli online a následný rozmach elektronického obchodování společně generuje řadu zajímavých investičních příležitostí v oblasti IT.

Příkladem budiž společnost HDFC. Ta je soukromou indickou bankou s obrovskou příležitostí k růstu, neboť má skvělou možnost využít nízké úvěrové hladiny Indie vůči HDP a získat podíl na trhu na úkor veřejných bank. HDFC poskytuje aktuálně služby 32 milionům klientů v zemi, která má 1,2 miliardy lidí, což jí umožňuje dlouhodobě pokračovat v růstu, který ve srovnatelných oblastech podnikání napříč zeměmi rozvinutého světa dosáhnout nelze.

Vlastnosti, které je dobré sledovat u investic do spotřebního zboží

Každá případná investice, kterou je možné zahrnout do portfolia složeného z rozvíjejících se trhů, se posuzuje ve vztahu k řadě kritérií. V hledáčku by měly být společnosti, jež mají zajímavé postavení na trhu a slibují dlouhodobý růst. Správci portfolií zdůrazňují specifické příležitosti na spotřebitelských trzích, které jsou v rané fázi rozvoje a které díky strukturálním letitým faktorům růstu poptávky budou pravděpodobně existovat řadu let. Společnosti vybírané do portfolia by měly dominovat svým lokálním trhům buď prostřednictvím nabídky specifického produktu, nebo pomocí dominantního podílu na trhu a jejich značka je natolik známá, že je činí respektovaným a obtížně nahraditelným konkurentem. Na druhou stranu, je dobré se vyhýbat společnostem, jako je například čínská Want Want, jejíž klíčový produkt Hot Kid Milk ztratil potenciál růstu na trhu v důsledku znepokojení nad vysokým obsahem cukru. Vždy je potřeba vyhledávat kategorie s obrovským potenciálem růstu, jako je například pivovarnictví v Africe, kde je spotřeba piva na obyvatele velice nízká.

Nová kola narušeného světa aneb HDP už k úspěchu rozhodně nestačí

Přestože mnoho společností může v krátkodobém horizontu dosahovat vysokých výnosů, je dobré se soustředit na to, jak je taková výnosnost udržitelná. Klíčové je se zaměřovat na to, aby každá společnost byla schopna financovat své vlastní strategie růstu, aniž by potřebovala získávat další finanční prostředky buď zředěním kapitálu, nebo zvyšováním svého zadlužení. Udržitelná úroveň výnosů a peněžního toku také zajišťuje výnosy, které tyto společnosti mohou poskytovat svým minoritním akcionářům, a to prostřednictvím růstu zisku a zhodnocení ceny akcií nebo prostřednictvím výplaty dividend.

Na výnosy mají vliv také manažerské pobídky, které ovlivňují rozhodovací procesy ve společnostech, a tedy i výnosy a míru zhodnocení pro akcionáře. Plány pobídek je nutné analyzovat a na žáíkladě toho pak vybrat ty společnosti, ve kterých se zájmy vedení shodují se zájmy akcionářů. Všechny tyto faktory jsou následně porovnány s hodnocením společnosti, čímž je zajištěno, že příležitost k růstu, který se od společnosti očekává, není zahrnuta v aktuální ceně akcií.

Vítejte ve třetí fázi finanční krize

Na základě toho tak tým Fidelity investuje do společností, jako jsou například Naspers, Steinhoff a NetEase. Společnost Naspers by měla těžit ze zlepšování komunikační infrastruktury a pronikání internetu napříč rozvíjejícími se trhy. Své podnikatelské aktivity realizuje na trzích s rostoucím elektronickým obchodováním, jako je Čína, Indie a Rusko, a prostřednictvím silné placené televizní společnosti v Jižní Africe. Steinhoff International je společnost se sídlem v Jižní Africe, která vyrábí nábytek a zboží pro domácnost a své výrobky prodává v Evropě, Africe a Australoasii. Integrovaný model podnikání této společnosti umožňuje zásadní kontrolu nákladů napříč dodavatelským řetězcem, čímž podporuje marže dokonce i v náročném ekonomickém prostředí. Čínská NetEase je společnost zaměřená na poskytování internetových technologií a online her, která disponuje silným vlivem na stanovování cen, rozsáhlými možnostmi v oblasti výzkumu a rozvoje a také silným produktovým portfoliem.

 

Newsletter