Založit firmu v ČR – věc (ne)možná?

Trendem poslední doby, především v řadách mladých lidí, je nechat se zaměstnat, namísto začít samostatně podnikat. Nejčastějšími argumenty proti založení vlastního byznysu je nedostatek nápadů, finanční náročnost, legislativa či nezájem zákazníků. V následujícím textu jsou představeny některé možnosti podpory, které se v České republice nabízí začínajícím podnikatelům. Vycházíme přitom z informací, jež byly uvedeny na nedávném Veletrhu podpory podnikání.

Ještě před tím, než přejdeme ke konkrétním možnostem, uveďme si nejprve několik hlavních argumentů, které odrazují lidi od podnikání. Mezi hlavní překážky, dle studie Oddělení podpory podnikání z Magistrátu hlavního města Prahy, patří  byrokracie a nepřehlednost zákonů. Administrativní proces založení firmy v České republice zabere z časového hlediska 6 až 10 dní, což je v porovnání s USA či Singapurem, kde založení trvá pouze 24 hodin, opravdu dlouhá doba. Naštěstí dnes již existují specializované portály, které všechno zařizování, včetně dokumentace a získání potřebných povolení, vyřídí za poplatek samy.

Další bariérou může být i samotná forma podnikání. To trápí především malé firmy, které jsou v České republice nejpočetnější. Podle informací studie by tyto společnosti nejvíce uvítaly změnu podmínek pracovního úvazku Dohoda o provedení práce či legalizaci tzv. schwarz systému.

Poslední významnou bariérou, která svým způsobem souvisí s tou předchozí, je daňové zatížení. V tomto případě se nezaměřujeme pouze na daň z příjmů, ale taktéž na tzv. kvazi-daně, kam patří zdravotní a sociální pojištění. 

I přes tyto negativní aspekty, si spousta lidí neuvědomuje, že v České republice funguje dost možností, které dokáží usnadnit začátek každého podniku. Ať už se jedná o programy nadnárodních firem, které pořádají soutěže typu „Podnikatel roku“ či „Podnikatelský nápad roku“, přes specializované společnosti, které se zaměřují přímo na podnikatelské začátky. Na trhu vystupují pod názvy jako je podnikatelský inkubátor či akcelerátor, hub nebo startupová společnost. Všechny tyto útvary fungují na regulérní komerční bázi.

Většina českých startupů chce vyrůst a odejít do zahraničí

Spektrum jejich služeb je poměrně pestré. Jednou z nich je tzv. coaching, který zahrnuje dohled zkušeného mentora, jenž má zkušenosti se začínajícími firmami. Podle zkušeností podnikatelů, kteří vystoupili na Veletrhu podpory podnikání, je toto klíčová záležitost. Mentor pomůže každému podnikateli ujasnit si podnikatelský záměr, jeho strategii vstupu na trh, oslovení zákazníků i veškeré PR a marketing.

Další službou je networking. Díky němu mají začínající podnikatelé přístup k tomu nejdůležitějšímu, a to jsou kontakty. Mohou se seznámit nejen s vedením již zaběhnutých firem z oboru, ale především s investory. Ty jsou pro nové podnikatele stavebním kamenem, který jim usnadní většinu problémů s financováním.

Vyjma těchto soukromých společností ale existují i státní instituce a neziskové agentury, které se zaměřují na podporu podnikání a inovací v České republice.

Zřejmě tou neznámější je společnost CzechInvest. Jedná se o státní příspěvkovou organizaci spadající pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. CzechInvest, financovaný z několika operačních programů, se doposud zaměřuje pouze na zaběhlé firmy. Mezi jeho nejvyužívanější programy patří například CzechAccelerator. Ten se zabývá podporou malých a středních podniků na českém trhu, ale taktéž se zaměřuje na ty, které chtějí expandovat do zahraničí. Těm umožňuje zahraniční stáže na místech jako je Boston, Singapur, Izrael či Silicon Valley, kde pod vedením zkušených mentorů projdou školícím programem se zaměřením na jejich podnikatelský obor.

Dalším programem je CzechEkoSystem. Ten pracuje se začínajícími podniky fungujícími maximálně 5 let. Pod jeho záštitou nabízí podporu coache, networking či specifické služby z oblasti finančního poradenství, práva a účetnictví.

Do budoucna hodlá CzechInvest upravit rozsah svého působení. Vyjma zaběhlých firem se začne soustředit i na podnikatelské nováčky, zvláště pak na mikrofirmy (do 10 zaměstnanců), které tvoří 95 % všech podnikatelských subjektů v České republice.

Další institucí podporující nové podniky je Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky (AMSP). Jedná se neziskovou organizaci, která získává své zdroje z grantů od různých komerčních společností. Její hlavní činnost je zaměřena na informační servis. Pořádá nejen soutěže o podnikatelské nápady, networking, setkání s mentory ze zaběhlých firem ale umožňuje taktéž výjezdy do zahraničí. Z hlediska fungujících programů je AMSP nejaktivnější. V současné době běží například projekt „Rodinná firma“, který se zaměřuje na problémy při předání firmy z jedné generace na druhou, dále pak projekt „Podnikavá žena“ na podporu začínajících podnikatelek a také „Fandíme řemeslu“. Nejaktuálnějším je však projekt „Malá firma“. Ten se zaměřuje na všechny menší firmy a živnostníky, kterým pomáhá se zavedením, v budoucnu ze zákona povinné, elektronické evidence tržeb.

Poslední institucí, která na Veletrhu podpory podnikání představila svou činnost, byl Magistrát hlavního města Prahy a jeho oddělení pro podporu podnikání a inovace. Tento útvar se zaměřuje především na informační servis. Snaží se sbírat informace o problémech pražských podnikatelů a na základě toho pak v rámci svých kompetencí navrhuje případná zlepšení.

V tuto chvíli nejvýznamnějším projektem Magistrátu jsou tzv. „Inovační vouchery“. Prostřednictvím tohoto programu je podpořena spolupráce podniků, univerzit a pražských výzkumných organizací. Pokud má firma zájem o vytvoření určité inovace, ale nedokáže si ji zajistit vlastními prostředky, zadá své požadavky do voucheru a ten je pak předán kompetentní výzkumné organizaci. Firma má tak možnost věnovat se vlastnímu byznysu a čekat, až budou splněny její inovační potřeby.

Inovační voucher je de facto dotace o hodnotě 200 tisíc Kč, která kryje maximálně 70 % zakázky, zbytek musí spolufinancovat žadatel. Je určen inovativním firmám na území Prahy a zahrnuje v sobě například služby vývoje prototypů, přístup k výzkumnému zařízení, optimalizaci procesů firmy či analýzu vhodnosti materiálu.

Výše zmíněný výčet možností pro začínající podnikatele není kompletní, najde se jistě mnoho dalších příležitostí, ať už v rámci státního či soukromého sektoru. Hlavním cílem je především navést ty, kdo přemýšlejí o podnikání, správným směrem, a ukázat, že založení vlastního byznysu dnes není nemožná věc.

Newsletter