Schodek běžného účtu platební bilance v červnu 14,5 mld. Kč (oček 3 mld.)

Pasivum běžného účtu platební bilance dosáhlo v červnu 14,5 mld. Kč. Bilance zboží a služeb byla aktivní v objemu 33,6 mld. Kč. V bilanci prvotních důchodů na straně pasiv tvoří dividendy z přímých investic částku 40,4 mld. Kč. V prvotních a druhotných důchodech je zahrnuto aktivní saldo převodů z rozpočtu EU do ČR ve výši 1,2 mld. Kč a na kapitálovém účtu příjmy z rozpočtu EU činily 1,8 mld. Kč. Aktivní saldo běžného účtu v ročním úhrnu se pozvolna snižuje.

Příliv kapitálu na finančním účtu (čisté výpůjčky ze zahraničí) činil 36,4 mld. Kč vzhledem k rychlejšímu růstu pasiv před zvyšováním aktiv vůči zahraničí. Saldo přílivu přímých zahraničních investic bylo 13 mld. Kč. Saldo reinvestovaného zisku činilo 10,2 mld. Kč. Saldo přímých investic v ročním úhrnu v posledních měsících stagnuje. Saldo přílivu portfoliových investic ve výši 250 mld. Kč (čisté výpůjčky ze zahraničí) bylo ovlivněno na straně pasiv především zvýšením závazků bank ve formě krátkodobých dluhopisů (při současném snížení přijatých depozit). Mírně vzrostly i investice nerezidentů do korunových dluhových cenných papírů vlády.

Saldo ostatních investic vykázalo odliv kapitálu (čisté půjčky do zahraničí) v objemu 190,3 mld. Kč. Odliv ostatního kapitálu byl způsoben především změnou krátkodobé pozice bankovního sektoru vůči zahraničí (snížení krátkodobých pasiv). Saldo transakcí pro klienty ČNB vedlo (po vyloučení kurzových rozdílů) ke zvýšení devizových rezerv o 36,8 mld. Kč.

Newsletter