Co je potřeba vědět o rodinných firmách

Zdroj: Depositphotos

Rodinné firmy mají na území České republiky a Slovenska početné zastoupení, a to již od 90. let minulého století, kdy většina z nich vznikala. Tyto rodinné firmy, které jejich vlastníci vybudovali zcela sami od prvotního vedení účetnictví, přes vyjednávání obchodních a pracovních smluv až po sestavování finančních plánů apod., nyní dosahují ročního obratu až několika desítek či stovek milionů korun.

Vzhledem k početnému zastoupení rodinných firem po celé Evropě a jejich silné historii se tomuto tématu aktivně věnuje i například Evropský parlament. Ten v roce 2015 vydal usnesení o rodinných podnicích v Evropě, kterým vyzval členské státy k podpoře rodinných firem v oblasti daní, financování a také zlepšením legislativy.

Vlastnosti rodinných firem

Na počátku je důležité odlišit rodinné firmy od běžných obchodních korporací a státních podniků. První a nejzřetelnější odlišností je zapojení rodinných příslušníků do chodu firmy, ale také nepřímý vliv rodinných příslušníků, kteří do firmy formálně zapojeni nejsou.

Další významnou vlastností, která odlišuje rodinné firmy od jiných, je zapojení vlastníka do chodu firmy přímo řídící roli. Z toho mohou pro rodinnou firmu plynout výhody i nevýhody, přičemž výhodou může být snížení rizika neshod mezi vlastníky a managementem a nevýhodou například možnost upřednostňování krátkodobých cílů před dlouhodobými.

Rodinné firmy jsou také silně navázány na regiony, ve kterých vznikaly, a díky tomu mohou vytvářet kvalitnější a osobnější pracovní prostředí a podmínky než nadnárodní korporace či státní podniky. Mnohdy se také zasazují o rozvoj daného regionu, a to ať už financováním rekonstrukcí historických či společensky významných objektů, staveb sportovních areálů či společenských a kulturních událostí.

Nesporným rozdílem je i větší opatrnost vlastníků rodinných firem k zadlužení, která plyne zejména z rizika ztráty těžce vybudované firmy a vlastního majetku, vzhledem k tomu, že většina z rodinných firem je vybudována z vlastních rodinných úspor. Rodinné firmy jsou tak díky těmto svým vlastnostem finančně i personálně stabilnější. Problémem může být nedostatečnost oddělení soukromého majetku od majetku rodinné firmy.

Rodinné firmy se také vyznačují tím, že mnohdy nepřevzaly podobu obchodní korporace, ale pokračují v podnikání jako fyzické osoby.

Právo a rodinné firmy

V českém právu existují v současnosti dvě definice rodinné firmy. Jedna, která je obsažena v občanském zákoníku, a druhá, kterou schválila vláda v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu v roce 2020.

Zatímco občanský zákoník hovoří o rodinném závodu a v něm společně pracujících manželech či jejich příbuzných a jeho vlastnictví alespoň jednou z těchto osob, vládní definice, která vznikla na popud Evropské unie, hovoří o rodinném podniku a nadpolovičním počtu členů jedné rodiny jakožto společníků a alespoň jednom z nich jako členu statutárního orgánu podniku. Ačkoli se pojmy v obou definicích lehce liší, jejich podstata je v konečném důsledků stejná. Tou je nutnost, aby většinu podniku v různých směrech ovládali členové jedné rodiny.

Závěr

Rodinné firmy jsou mezi firmami na evropském trhu silně zastoupeny a mají velký vliv, čehož si je Evropská unie dobře vědoma. V dalších článcích se budeme věnovat rozhodnutím, před kterými dnešní vlastníci rodinných firem stojí.

Newsletter