Jaké jsou předpoklady kapitálového trhu v klimatické krizi?

Zdroj: Depositphotos

Obavy, že investoři možná nemají dostatečné nástroje k tomu, aby zvážili dopady klimatických rizik na svá investiční portfolia rostou, a to zejména pokud to vnímáme z vrchní perspektivy. To je zásadní, protože předpoklady kapitálového trhu (CMA) se promítají do návrhů strategické alokace aktiv (SAA). Abychom pomohli překlenout tyto nedostatky, začleňujeme do naší analýzy makroekonomických a finančních rizik i klimatické scénáře.

V tomto shrnutí probíráme některé poznatky z nejnovějšího dokumentu Global Macro & SAA týmu Fidelity Global Macro Insights, který podporuje naši sérii „Race to net zero“ a jehož autory jsou Salman Ahmed, globální vedoucí oddělení makro a strategické alokace aktiv, Anna Stupnytska, globální makroekonomka, Edoardo Cilla, stratég CMA a Stefan Rusev, senior stratég SAA.

Odraz změny klimatu

Ruská invaze na Ukrajinu nabízí pohled na to, co by mohla způsobit neřízená transformace energetiky. Opožděné nebo rozdílné reakce na celosvětové úrovni narušují hospodářské aktivity, zvyšují nejistotu na finančních trzích a zvyšují transformační rizika. Ta přitom mohou přispět k inflaci. A jak jsme byli letos svědky, boj s inflací není snadný.

Domníváme se, že klimatické riziko je finanční riziko a mělo by být zahrnuto do předpokladů kapitálových trhů (CMA). Naše klimatické CMA v široce přijímaném rámci založeném na různých scénářích, které poskytuje Síť pro zelenější finanční systém (NGFS), což je celosvětová koalice zhruba 135 centrálních bank a orgánů dohledu. Rámec je postaven na šesti scénářích uspořádaných do tří kategorií: řízená transformace; neřízená transformace; a „horký svět“ (tedy situace, kdy částečné kroky nezajistí zastavení globálního oteplování).

Některé body našeho výzkumu

Změna klimatu zvyšuje nejistotu v globální ekonomice, a tím zvyšuje makroekonomická a finanční rizika, což má podstatný dopad na potenciál rizik a výnosů (viz obrázek 1). Například odhadované roční snížení výnosů globálních akcií mezi základním scénářem společnosti Fidelity, který je klimaticky neagresivní, a scénářem NGFS pro horký svět činí 100 bazických bodů, což v součtu za 10 let představuje přibližně 13 %.

Graf 1: Odhadované desetileté roční reálné výnosy, základní scénář vs. klimatické scénáře

Zdroj: Fidelity International
Zdroj: Fidelity International

Zdroj: Fidelity International, březen 2023. Pouze pro ilustrační účely. Předpoklady jsou denominovány v amerických dolarech a vycházejí z vlastního modelování CMA. Základní scénář se vztahuje k základnímu scénáři společnosti Fidelity, který se netýká klimatu. Spořádané scénáře NGFS předpokládají, že klimatické politiky budou zavedeny včas a postupně se zpřísní, aby se omezil nárůst průměrné teploty oproti předindustriální úrovni pod 2,0 °C. Neuspořádané scénáře NGFS odrážejí vyšší riziko transformace v důsledku opožděných a rozdílných opatření v oblasti klimatu. Scénáře NGFS „hot house world“ vedou k vážnému přírodnímu riziku v důsledku nedostatečných opatření ke zmírnění dopadů globálního oteplování. Poznámka: Desetileté období je od 28. února 2023.

Potenciál růstu hrubého domácího produktu (HDP) je ve všech klimatických scénářích NGFS nižší ve srovnání s naším základním scénářem bez vlivu na klima, přičemž tento potenciál není rovnoměrně rozložen mezi různé regiony a scénáře. V dlouhodobém horizontu do roku 2050 je růst HDP ovlivněn ve spořádaných scénářích méně negativně, ve srovnání s neřízenou transformací a „horkým světem“.

To je do značné míry způsobeno tím, jak klimatická změna a přírodní rizika interagují s makroekonomickými proměnnými, jako je růst HDP, inflace a úrokové sazby. Například klimatická rizika zvyšují v příštím desetiletí riziko inflace (viz graf 2), což zvyšuje nejistotu v oblasti úrokových sazeb, protože centrální banky musí balancovat mezi řízením inflace a růstem HDP.

Graf 2: Desetiletá meziroční odchylka inflace od základní hodnoty

Zdroj: Fidelity International
Zdroj: Fidelity International

Zdroj: Fidelity International, březen 2023. Předpoklady vycházejí z vlastního modelování CMA. Pouze pro ilustrační účely. Poznámka: Desetileté období je od 28. února 2023 do 27. února 2033. Základní scénář se vztahuje k základnímu scénáři společnosti Fidelity, který se netýká klimatu. EU se vztahuje k hospodářské a měnové unii.

Klimatické riziko také různě ovlivňuje charakteristiky rizika a výnosu jednotlivých tříd aktiv. Pevný výnos je změnou klimatu ovlivněn méně, protože dopad na cenu je obvykle kompenzován vyšším výnosem, ačkoli velikost jednotlivých složek se může lišit. Naopak akcie vykazují větší citlivost na změnu klimatu vzhledem k tomu, že jejich ocenění je obvykle založeno na diskontovaných budoucích peněžních tocích, které jsou v případě scénářů neuspořádané transformace a „horkého světa“ nejvíce penalizovány v důsledku vyšších transformačních, resp. přírodních rizik.

Důsledky pro tvorbu portfolia

Pečlivé vyhodnocení klimatického rizika, které investoři podstupují – ať už úmyslně, nebo neúmyslně – v porovnání se základními faktory výkonnosti prostřednictvím různých klimatických scénářů, může investorům pomoci optimalizovat výnosy očištěné o riziko. Některé úvahy zahrnují následující:

  • Při zahrnutí klimatických rizik do CMA se očekává širší soubor výsledků.
  • Větší rozptyl a vyšší nejistota na úrovni regionů, zemí a odvětví v důsledku klimatických rizik mohou vyžadovat promyšlenější a dynamičtější provádění investičních strategií.
  • Významné jsou také základní faktory ovlivňující výkonnost při integraci klimatických rizik do CMA. Tyto složky výnosu se mohou v průběhu času rovněž výrazně měnit.
  • Volatilita některých regionů a tříd aktiv se pravděpodobně zvýší, pokud budou klimatická rizika integrována do CMA.
  • Přírodní rizika a rizika transformace jsou vzájemně propojena a mohou se vyvíjet velmi nejistě, být nezvratná a mít rozdělení na krajích široké.

Podle našeho názoru může nedostatečné zohlednění klimatických rizik vést přinejlepším k mylným očekáváním výnosů. V horším případě mohou investoři přehlédnout rostoucí možnost negativních a systémových narušení finančního trhu s tím, jak se dopady změny klimatu rozšiřují a zesilují.

Zdroj: Fidelity International

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter