Dolar proti euru dnes ráno krátce zpevnil pod 1,0500 EURUSD. Měny regionu jsou v zisku. Koruna krátce otestovala hranici 24,70 za euro.

Jednotná evropská regulace crowdfundingu na obzoru

Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu projednal návrh Evropské komise na přijetí nařízení o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky (dále jen „Nařízení“), které má nastavit jednotná pravidla pro crowdfundingové platformy v rámci EU,  jakož i sankce za jejich porušení. Návrh v současnosti čeká na projednání v plénu Evropského parlamentu (EP).

V současné době podléhají crowdfundingové platformy v rámci EU pouze jednotlivým národním úpravám států, které stihly někde více a někde méně na tyto moderní trendy legislativně reagovat. Evropská komise proto nyní v rámci svého FinTech akčního plánu přišla s návrhem Nařízení, které by mělo nastavit společný regulatorní rámec pro tyto nové fintechové služby.

Působnost nařízení a limit financování

V případě schválení současné podoby návrhu Nařízení budou moci crowdfundingové platformy požádat o jednotné povolení k poskytování svých služeb, které bude platné po celé EU. Jejich fungování se pak bude řídit výhradně příslušnými celoevropskými pravidly. Poskytovatelům, kteří nebudou poskytovat své služby přeshraničně, však bude zachována možnost si vybrat, zda se chtějí řídit národní nebo evropskou úpravou. Zažádat o toto povolení mohou pouze právnické osoby, které mají řádné a stálé sídlo v členském státu EU.

Povolení pro činnost dle Nařízení se bude rovněž vztahovat pouze na služby skupinového financování, které poskytují nabídky s maximálním limitem protiplnění 8 000 000 EUR za jednu nabídku skupinového financování, jenž se vypočítá pro konkrétní projekt za období dvanácti měsíců. Tyto služby musí spočívat ve skupinovém financování založeném na poskytování úvěrů podnikům nebo na investicích do nich založených na převoditelných cenných papírech. Nespadají tak pod něj služby nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěru.

Udělení povolení dle tohoto nařízení však nenahrazuje povolení pro poskytování platebních služeb dle směrnice 2015/2366. Pokud tedy poskytovatel crowdfundingových služeb v souvislosti s jejich poskytování takovéto platební služby provádí nebo drží finanční prostředky klientů, musí být povolen jako platební instituce nebo si nechat tyto služby zajistit externě třetí stranou, která tímto povolením disponuje a informovat o tom příslušný vnitrostátní dozorový orgán.

Povolovací proces

Žádost o povolení k činnosti dle tohoto Nařízení se bude podávat u příslušného vnitrostátního dozorového orgánu členského státu, ve kterém má žadatel sídlo. Žadatel ve své žádosti musí dodat kromě svých identifikačních údajů, údajů o svých řídících pracovnících, právního postavení a vymezení druhu služeb skupinového financování, které hodlá poskytovat, také dokumenty dokládající nastavení mechanismů zajišťujících řízení rizik a zabránění střetu zájmů, jakož i popis systému pro vyřizování stížností klientů a zajištění kontinuity provozování činnosti pro případ své platební neschopnosti.

Podanou žádost do třiceti dnů posoudí dohledový orgán z hlediska její úplnosti a není-li úplná, určí žadateli lhůtu pro doplnění chybějících informací. Je-li žádost úplná, vyrozumí o tom žadatele okamžitě a do tří měsíců od přijetí úplné žádosti posoudí, zda splňuje požadavky stanovené Nařízením a vydá řádně odůvodněné rozhodnutí, kterým povolení buď udělí, nebo žádost zamítne. Dohledový orgán pak musí žadatele informovat o své rozhodnutí do dvou dnů od jeho přijetí. Celková nejzazší doba schvalovacího procesu by tak neměla přesáhnout 4 měsíce.

V případě udělení povolení zanese ESMA úspěšného žadatele do celoevropského veřejně přístupného registru poskytovatelů služeb skupinového financování, který bude obsahovat informace o jeho názvu, právní formě, internetovou adresu platformy, přes kterou své služby poskytuje a přehled služeb skupinového financování, k jejichž provozování má povolení. Evidovat se zde budou rovněž sankce, které byly uděleny poskytovateli služeb skupinového financování nebo jeho řídícím pracovníkům.  

Povinnosti vůči klientům

Poskytovatel služeb skupinového financování má povinnosti poskytovat všem svým klientům informace o sobě, o všech finančních rizicích, nákladech, poplatcích a charakteru jím poskytovaných služeb vždy přiměřeným a jasný způsobem, který není nikterak zavádějící.  Tyto informace musí být dostupné na internetových stránkách poskytovatele.

V zájmu ochrany investorů stanovuje Nařízení povinnost, aby poskytovatel služeb skupinového investování posoudil pro každého investora vhodnost jím nabízených služeb a aby si od něj vyžádal informace o jeho investičních cílech, finanční situaci, zkušenostech a porozumění rizikům spojených s tímto typem investic. Poskytovatelé služeb skupinového financování také musí každému potenciálnímu investorovi nabídnout možnost simulovat jejich schopnost nést ztrátu.

Ve vztahu k investici do konkrétní nabídky skupinového investování musí být potenciálnímu investorovi vždy poskytnut dokument s klíčovými informacemi o takové nabídce. Tento dokument nepodléhá na rozdíl od prospektu žádnému schválení a musí obsahovat upozornění, že nebyl schválen ani příslušným vnitrostátním orgánem ani orgánem ESMA. Dokument má také obsahovat upozornění na rizikovost skupinového investování a možnosti ztráty investovaných prostředků. Celkový rozsah dokumentu nesmí přesáhnout rozsah tří stran velikosti A4 a být investorovi poskytnut na samostatném trvalém nosiči dat.

Sankce

Příslušný vnitrostátní dohledový orgán bude kromě samotného udělování povolení dohlížet na dodržování povinností, které jsou poskytovatelům služeb skupinového investování Nařízením ukládány, stejně jako že stále splňují podmínky pro udělení povolení ke své činnosti.

V případě, že shledá, že některé ze svých povinností neplní nebo nesplňuje všechny podmínky pro poskytování služeb kolektivního investování, vymezuje Nařízení okruh sankcí, které mají být vnitrostátními předpisy příslušnému dohledovému orgánu umožnit za tyto provinění ukládat. Státům je pak dána možnost okruh sankcí nad rámec stanovený Nařízením rozšířit a to včetně sankcí trestněprávních.

Samo Nařízení stanovuje jako obligatorní sankční opatření veřejné oznámení, které uvádí odpovědnou osobu za porušení Nařízení a jeho povahu, příkaz k upuštění od protiprávního jednání, dočasný nebo trvalý zákaz vykonávat řídící funkci členovi řídícího orgánu zodpovědné právnické osoby a v případě fyzické osoby správní peněžitou pokutu do výše 5% z ročního obratu poskytovatele služeb skupinového financování. Omezení 5% z ročního obratu neplatí v případě, že je možno kvantifikovat výhodu získanou daným protiprávním postupem, kdy následně maximální výše pokuty představuje dvojnásobek výše dosažené protiprávní výhody.

Závěr

Ve velmi blízkém časovém horizontu nás čeká přijetí evropské regulace poskytování služeb skupinového financování, která by měla výrazně sjednotit, zjednodušit a ztransparentnit tento druh investic. Mělo by tak dojít k odstranění bariér a podpoře přeshraničního financování především malým a středním podnikům, kterým otevře nové příležitosti na poli poskytování služeb skupinového financování a jejich využívání.

Newsletter