ČAF: Pořádek dělá přátelé. Jinak tomu ani není u franchisingu

Základním předpokladem úspěšného a bezproblémového franchisového podnikání je kvalitně koncipovaná franchisová smlouva. Často se však stává, že z důvodu prvotního nadšení z podnikatelského úspěchu a obchodního souznění se zvoleným obchodním partnerem se význam právního zakotvení odsune do pozadí. Podnikatelé se při vyjednávání nechtějí zdržovat „formalitami“ vyznávajíc motto – na čem se nedomluvíme dnes, dohodneme se zítra – a hnáni obavou, že jimi nalezená mezera na trhu by mohla být vyplněna někým jiným, přípravu franchisové smlouvy podcení.

Praxe však ukazuje, že takové počínání je velmi nebezpečné a zpočátku nerozlučné a silné partnerství končí velmi často před soudem.

„Podrobná franchisová smlouva doplněná manuálem franchisora tvoří hlavní pilíř spolupráce franchisora a franchisanta. Tato smlouva není ani po rekodifikace soukromého práva zakotvena jako samostatný smluvní typ v českém právním řádu, jedná se tudíž tzv. smlouvou nepojmenovanou, kterou uzavírají dva samostatní podnikatelé. Podnikatelé tak mohou využít široké smluvní volnosti při jejím uzavírání, přitom je ale nezbytné dodržet některá zákonná omezení, jako například pravidla na ochranu hospodářské soutěže a podobně,“ vysvětlil Jiří Krajča z České asociace franchisingu, http://www.czech-franchise.cz.

Ve franchisové smlouvě je potřeba přesně vymezit smluvní strany a jejich základní práva a povinnosti. Smlouva musí přesně definovat, co je předmětem spolupráce – tj. o jaký franchisový koncept se jedná.

Na základě franchisové smlouvy poskytuje franchisor franchisantovi právo provozovat jím vytvořený a v praxi vyzkoušený obchodní koncept a za tím účelem mu svěřuje své know-how a obchodní tajemství a poskytuje mu právo užívat svoji ochrannou známku. Franchisant se jakožto samostatný podnikatel zavazuje daný koncept provozovat v souladu s franchisovou smlouvou, manuálem a pokyny franchisora a platit franchisorovi franchisové poplatky. Franchisant na jedné straně obdrží podnikatelské know-how a podporu při provozování obchodního konceptu, na druhé straně je to on, kdo do podnikání vkládá svůj kapitál, práci a lidské zdroje.

Franchisová smlouva

Jak uvedeno výše, franchisová smlouva není zákonem upravena jako samostatný smluvní typ. Je tudíž na smluvních stranách, jak konkrétně si vymezí svá práva a povinnosti ve franchisové smlouvě. Základní, avšak z právního hlediska nezávazné, shrnutí práv a povinností smluvních stran nalezneme v Evropském kodexu etiky franchisingu („Kodex“) vypracovaném Evropskou franchisingovou federací („EFF“). Tento dokument stanovuje povinnost franchisora již před vytvořením své franchisové sítě úspěšně provozovat obchodní činnost po přiměřenou dobu s nejméně jednou zkušební provozovnou, být majitelem nebo právoplatným uživatelem obchodního jména/firmy, ochranné známky nebo jiného zvláštního označení své sítě, zajistit každému franchisantovi základní školení a poskytnout mu nepřetržitou obchodní a/nebo technickou pomoc po celou dobu platnosti smlouvy. Franchisant má povinnost trvale usilovat o rozvoj svého franchisového podniku a zachování společné identity i dobré pověsti franchisové sítě, poskytnout franchisorovi prokazatelně správné hospodářské údaje, aby mu v zájmu účinného managementu usnadnil vyhodnocení výkonu a hospodářských výsledků, a na franchisorovo přání umožnit v přijatelnou dobu franchisorovi a/nebo jeho zmocněncům přístup do prostor franchisanta a ke svým podkladům, franchisant nesmí po dobu platnosti smlouvy ani po jejím ukončení předávat třetím osobám know-how, poskytnuté mu franchisorem.

Franchisový poplatek

Franchisový poplatek je zpravidla koncipován jako počáteční vstupní poplatek za poskytnutí franchisové licence a za podporu při zahájení podnikání a dále pak jako průběžný, pravidelně se opakující poplatek, který je placen za poskytované know-how a marketingovou a obchodní podporu ze strany franchisora. Výše a splatnost franchisového poplatku si podnikatelé dohodnou ve franchisingové smlouvě, přičemž stanovení výše poplatku naráží na zákonný korektiv dobrých mravů, tj. výše a splatnost nesmí být hrubě nespravedlivá. Výše vstupního poplatku se odvíjí zpravidla od typu a úspěšnosti franchisového konceptu, opakující se poplatek je zpravidla stanoven procentuálně z obratu franchisanta. Franchisor by neměl opomenout si vyjednat i zajištění placení franchisového poplatku, např. formou ručení, vystavením směnky či sjednáním zástavního práva apod.

Česká asociace franchisingu (ČAF) je nezisková profesní organizace sdružující na národní úrovni poskytovatele franchisingu – franchisory a odborníky z oblasti práva a poradenství zaměřující se na problematiku franchisingu. Vznikla v roce 1993 a od té doby významně přispívá k propagaci a popularizaci franchisingu a neustálému rozvoji a kultivaci této formy podnikání v České republice. Členská základna ČAF se každým rokem rozrůstá o několik nových členů, ať už řádných, nebo přidružených. V současné době má 44 členů, mezi které patří jak velké a známé mezinárodní značky, tak i menší tuzemské franchisové systémy.

Pořádá soutěž Franchisa roku. Loňským vítězem v kategorii KB Franchisor roku se stala celosvětová realitní franchisová síť CENTURY 21 Czech Republic, hned za nimi se umístil Švejk Restaurant a koncept Business for Breakfast. Také kategorii Broker Consulting Skokan roku ovládla síť CENTURY 21 Czech Republic. Druhé místo získala síť dietetických center NATURHOUSE a třetí The Alternative Board ®. Cenu ČAF za podporu a rozvoj franchisingu získala docentka Lenka Turnerová. Nově udělovanou Cenu veřejnosti získala agentura Foreigners.cz.

Newsletter