Celkem 85 % pacientů trpících rakovinou plic nemá naději na plné vyléčení

Až 85 % pacientů, kterým byla diagnostikována rakovina plic, nemá naději na plné vyléčení, protože se na nemoc nepřijde včas. Každoročně pak v Česku rakovině plic podlehne na 5 400 lidí. Její nejčastější příčinou je prokazatelně kouření. Účinná prevence a užití méně škodlivých alternativ cigaret přitom může významnou měrou přispět k minimalizaci zdravotních rizik, jež kouření způsobuje. Renomovaní odborníci z oblasti závislostí v čele s Jindřichem Vobořilem, Janou Skřičkovou a Evou Králíkovou, prosazují zavádění postupů minimalizace rizik, tzv. harm reduction. To jsou některé ze závěrů, které zazněly během setkání u kulatého stolu Think tanku Racionální politiky závislostí.

Podle studie GATS z roku 2018 registruje ČR celkem 28,5 % současných kuřáků (tj. osob, které v posledních 30 dnech kouřily), z nichž 21,1 % kouří denně a 7,4 % příležitostně. Celkem se jedná o cca 2,5 milionu lidí. Průměrný počet denně vykouřených cigaret je 12 kusů, což je hodnota přibližně stejná jako v předchozím roce[1]. Dle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) se kouření cigaret ročně podílí na úmrtnosti 17–19 procenty celosvětově. Jenom v ČR umírá na nemoci související s kouřením ročně 15 až 17 tisíc lidí, což představuje necelých 20 % všech úmrtí. Tabákovou epidemii se i přes značné úsilí WHO daří zvládnout jen obtížně. Jestliže na začátku 21. století bylo na světě 1,1 miliardy kuřáků, podle projekce Světové banky by to v roce 2025 mohlo být až 1,6 miliardy. Ve Spojených státech, kde se proti kouření vede velmi efektivní postup, se daří snižovat prevalenci kuřáctví jen
o jedno procento ročně. V České republice kuřáctví mezi dospělými stagnuje, byť v posledních letech mírně klesá. Účinnost současných opatření v oblasti kontroly tabáku i léčby závislosti na tabáku je však neuspokojivá.

Podle prof. MUDr. Jany Skřičkové, CSc, přednostky Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, je „společným jmenovatelem dvou častých zabijáků – rakoviny plic a infarktu myokardu – problém, který je preventabilní: kouření tabáku. Na rakovinu plic přitom ročně v Česku zemře 5 400 lidí. Na nemoc se většinou přijde pozdě, protože plíce nebolí. Přibližně 85 % těch, kteří přijdou k lékaři, již nebojují o plné vyléčení, ale o prodloužení života. Účinná prevence a větší využívání méně škodlivých alternativ cigaret je tedy více než na místě.“

To je také důvod, proč renomovaní vědci a lékaři z oblasti závislostí požadují zavádění postupů minimalizace rizik, tzv. „harm reduction“. Zaměřit se na postupy, které mohou dramaticky snížit dopady užívání návykových látek, je daleko účinnějším krokem, než nerealisticky doufat ve vytvoření společnosti bez závislostí, tedy bez drog, tabáku, alkoholu a rizikového hazardního hraní. Tento přístup může vést k zásadnímu obratu, a to ke snížení úmrtnosti i dalších společenských konsekvencí spojených s kouřením, jako jsou např. miliardové náklady na zdravotní pojištění. Také prof. MUDr. Eva Králíková, CSc. z Centra pro závislé na tabáku zastává názor, že riziko elektronických cigaret je oproti klasickým cigaretám minimální, přičemž riziko pro okolí se blíží nule.

Plicní onemocnění z e-cigaret: Co způsobilo úmrtí v USA?

Spojené státy registrují na 2 807 případů poškození plic a 68 úmrtí, které tamní úřady spojují s vapováním. Americké Centrum pro kontrolu a prevenci onemocnění (CDC) v tomto kontextu vydalo i varovné prohlášení. „Nebyly to ale klasické e-cigarety s nikotinem. Ty jsou na trhu více než 12 let a nic podobného zatím není známo. Od letošního srpna byla v USA hlášena poškození plic většinou u mladých, jinak zdravých lidí, kteří měli společné jedno: vapovali, a to v naprosté většině ilegální oleje s výtažky marihuany, nejčastěji THC, navíc s acetátem vitaminu E, tedy nikoli standardní e-cigarety. V klasických e-cigaretách ale žádné oleje nejsou, nikotin je rozpustný ve vodě. Racionální je tedy varovat před vapováním olejnatých směsí nebo před amatérskými úpravami registrovaných a tedy kontrolovaných e-cigaret,“ říká profesorka Králíková a dále dodává: „Je dobré připomenout, že stejný počet, tedy 60 úmrtí, jako způsobených v USA poškozením plic vapováním, stihne jen v USA zahubit kouření prakticky za hodinu (54 úmrtí/hodina, 1300 denně).“

„Nejde zde jen o výzvu 36 předních vědců z dubna loňského roku, kteří upozorňují, že existuje dostatek důkazů o tom, že alternativní formy užívání nikotinu (e-cigarety nebo zahřívaný tabák) jsou o 95 % méně rizikové než kouření, ale také o dlouholetou zkušenost ze Švédska, kde rozšíření užívání snusu (forma bezdýmného tabáku) vedlo nejen k nejnižší míře kuřáctví
v Evropě, ale také k nejnižší míře úmrtnosti na nemoci vyvolané kouřením,“ sdělil PhDr. Ladislav Csémy, výzkumný pracovník Národního ústavu duševního zdraví, v rámci kulatého stolu v Praze dne 9. prosince 2019.

Účinná prevence kouření má pro stát pozitivní finanční efekt

Kouření má vliv na celkovou míru nemocnosti a předčasné úmrtnosti populace a tím i na střední délku života. Největší ekonomickou ztrátou jsou pak úmrtí v produktivním věku. Užívání tabáku je jednou z nejzávažnějších, avšak preventabilních příčin úmrtí a chronických neinfekčních onemocnění. „Účinná prevence kouření je nejen zadarmo, ale dokonce by byla pro stát zisková,“ říká profesorka Králíková a dodává, že „stát na škody způsobené kouřením vynakládá skoro dvojnásobek toho, co se vybere na daních z tabákových výrobků – hlavní položkou je ztráta produktivních let kuřáků“.

Česká i evropská regulativa je zastaralá a nezohledňuje alternativy

Hlavním strategickým dokumentem protidrogové politiky ČR je Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019 – 2027. Poradními a koordinačními nástroji vlády pro problematiku závislostí je Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) se svými výbory a pracovními skupinami a národní protidrogový koordinátor.

„Průběžné hodnocení předchozí Národní strategie protidrogové politiky 2010 – 2018 v r. 2018 konstatovalo nedostatky v systémovém zajištění včasné preventivní intervence i nízkou dostupnost programů primární prevence v oblasti závislostí a nízkou dostupnost pomáhajících tzv. adiktologických služeb. Vláda stále nevydává dostatečné prostředky na tuto oblast, a to ani do výše 1 % ze spotřební daně na tabák, “ říká Mgr. Jindřich Vobořil, Pg.Dip., bývalý národní protidrogový koordinátor, expert na oblast závislostí a konzultant pro oblast tvorby protidrogových politik v ČR i zahraničí. „Přestože Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky pod tlakem odborných společností zařadila formálně tzv. přístup minimalizace škod a rizik v oblasti kouření tabáku, v praxi není ochotna zásadním způsobem prakticky pracovat s alternativami, které jsou dnes na trhu ve smyslu legislativního zásadního zvýhodnění těchto alternativ. Toto se děje přes opakované upozornění odborníků, dokonce přestože víme, že alternativy mohou zachraňovat až polovinu z odhadovaných 15 tisíc lidských životů ročně a změny mohou nastat během jednoho vládního období.“

„E-cigarety jsou potencionálně efektivní pro dlouhodobou prevenci před recidivou, protože naplňují fyzické, psychologické a sociální potřeby a potřeby identity bývalých kuřáků. Cenotvorba by měla být nastavena tak, aby se lidem alternativy vyplatily. Alternativní formy, kdy se vdechuje či jinak konzumuje nikotin a dehet se nedostává do těla nejvíce škodlivým spalováním, bych zásadně podpořil i státní politikou,“ dodává Vobořil.

[1] MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., ČERNÍKOVÁ, T., ROUS, Z., TION LEŠTINOVÁ, Z., NECHANSKÁ, B., CIBULKA, J., FIDESOVÁ, H., VOPRAVIL, J. 2019. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2018 [Annual Report on Drug Situation 2018 – Czech Republic] MRAVČÍK, V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky.

Newsletter