České spořitelně rostl v 1Q meziročně čistý zisk o 4,5 % na 3,5 mld. Kč

Česká spořitelna vykázala ke konce března neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 3,5 mld. Kč. Čistý zisk za stejné období roku 2016 činil 3,4 mld. Kč. V meziročním porovnání se zvýšil o 4,5 %. Stále pokračuje výrazný růst hrubých klientských úvěrů, za posledních 12 měsíců se jejich objem zvýšil o 8,0 %.

„Radost nám dělají především pokračující dobré obchodní výsledky. Díky trvajícímu zájmu o úvěry na bydlení jsme poskytli téměř 9 tisíc hypoték v celkovém objemu 17,5 mld. Kč. V důsledku přetrvávajících nízkých úrokových sazeb jsou stále atraktivnější investice do alternativních investičních nástrojů. Objem aktiv v domácích a zahraničních podílových fondech vzrostl meziročně o 15,2 %, prostředky v penzijních fondech o 9,0 %,“ řekl Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny.

Čisté výnosy z poplatků a provizí se meziročně nezměnily a dosáhly 2,3 mld. Kč. Vzrostly výnosy z transakcí s cennými papíry a za správu aktiv a příjmy z prodeje pojišťovacích produktů.

Čistý zisk z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou se v meziročním porovnání významně zvýšil o 25,1 % na 0,8 mld. Kč. České spořitelně se podařilo navýšit zisk ze zajišťovacích derivátových operací, z cizoměnových operací i z obchodování s cennými papíry.

Celkové provozní náklady se v porovnání se stejným obdobím roku 2016 zvýšily o 5,6 % na 4,6 mld. Kč. Největší vliv na růst nákladů mělo nerovnoměrné účtování očekávaného příspěvku do Fondu pojištění vkladů (v loňském roce byl tento příspěvek účtován i ve 2. čtvrtletí). Do nákladů se také promítly investice do digitálních služeb a plnění regulatorních požadavků. Zvýšené odpisy hmotného a nehmotného majetku souvisí s nárůstem softwaru v majetku.

Čistý zisk z finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě zahrnuje zejména zisk z prodeje cenných papírů z portfolia realizovatelných finančních aktiv.

Čistá ztráta ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty (tj. saldo tvorby opravných položek na rozvahová úvěrová rizika) dosáhla úrovně 0,2 mld. Kč, což znamená výrazné zlepšení v porovnání se stejným obdobím loňského roku. Na tomto dobrém výsledku se podílí rostoucí kvalita úvěrového portfolia a výnosy z vymáhání pohledávek.

Na ostatní provozní výsledek má vliv řada faktorů, jako např. zisky a ztráty z přecenění a prodeje hmotného investičního majetku, tvorba a rozpuštění ostatních rezerv, povinný roční příspěvek do Rezolučního fondu (jednotný fond pro řešení bankovních krizí) apod.

Konsolidovaná bilanční suma dosáhla k 31. březnu 2017 výše 1 310,8 mld. Kč. V porovnání s 1. čtvrtletím 2016 se zvýšila o 31,4 %, a to z důvodu přílivu prostředků od institucionálních investorů. V meziročním srovnání došlo ke změně struktury aktiv, zvýšil se objem poskytnutých úvěrů klientům a bankám, vklady uložené u České národní banky a objem finančních aktiv k obchodování. Na pasivní straně bilance se zvýšily klientské i mezibankovní vklady. Zvýšil se také objem finančních závazků k obchodování.

„Díky nové službě Moje zdravé finance může již více než 320 tisíc klientů získat lepší přehled o svých financích, ušetřit zajímavé částky a navíc je dobře zhodnotit,“ uvedl Tomáš Salomon a doplnil, že do výsledků se v prvním čtvrtletí promítla také stále se zlepšující kvalita úvěrového portfolia.

Newsletter