ČMZRB podpoří transformační projekty Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj uzavřel memorandum o spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB). V souvislosti s transformací regionu a odchodu od uhlí plánuje kraj investovat do rozvoje infrastruktury, revitalizace pohornického území a dalších projektů. ČMZRB pomůže s jejich posouzením a poskytne vhodnou formu financování.

„Po dlouhodobé těžbě uhlí nám zůstala řada důlních oblastí, které bychom chtěli revitalizovat. Nabízí se také výstavba průmyslových areálů či budování vodních ploch. Naše strategie regionálního rozvoje do roku 2027 a koncepce POHO2030 přináší i další projekty, například z oblasti sociálních služeb, dopravy či vzdělávání, do nichž bychom rádi v dohledné době investovali. Chceme to udělat ve spolupráci s ČMZRB, v první fázi využijeme její poradenskou podporu,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

ČMZRB se dlouhodobě věnuje podpoře podnikatelského sektoru a plánuje významně rozšířit rozsah svých aktivit i v oblasti financování veřejné infrastruktury. „Od spolupráce s ČMZRB si slibujeme pomoc při financování rozvojových investičních aktivit veřejných i soukromých subjektů našeho regionu, a to jak prostřednictvím standardních finančních nástrojů, tak i vývojem nových programů, které budou reagovat na specifické potřeby našeho kraje. Jednou z možností je také využití fungujícího Programu Jessica,“ upřesnil náměstek hejtmana pro finance a investice Jaroslav Kania.

Výsledkem spolupráce mezi skupinou ČMZRB a Moravskoslezským krajem bude v první fázi vytipování vhodných projektů, ve druhé pak jejich samotné financování. „S ohledem na potřeby kraje očekáváme, že klíčovou roli při financování investic bude sehrávat Mechanismus pro spravedlivou transformaci, jež je součástí investičního plánu pro udržitelnou Evropu a má pomoci regionům s přechodem na čistou ekonomiku. Naše banka se spolu s Národním rozvojovým fondem na realizaci těchto investic může podílet jak formou úvěrů či záruk na krajské spolufinancování dotačních projektů, tak na bankovní financování návratných investic v rámci evropského investičního programu Invest EU,“ přiblížil možnosti financování předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB Jiří Jirásek.

Mechanismus pro spravedlivou transformaci vznikl na popud Evropské komise s cílem řešit sociální a hospodářské důsledky dosažení klimaticky neutrální Evropy pro uhelné regiony.

Bližší informace na: https://www.msk.cz/cs/temata/cestovni_ruch/spravedliva-transformace-kraje-2617/

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., je národní rozvojovou bankou České republiky. Jejím cílem je přispět a podílet se na podpoře hospodářského a sociálního rozvoje prostřednictvím poskytování finančních produktů, zejména v oblasti malého a středního podnikání, rozvoje infrastruktury a dalších sektorech ekonomiky. Jejím jediným akcionářem je Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj. S využitím prostředků státního rozpočtu, rozpočtu krajů a evropských fondů banka poskytuje podporu formou záruk a zvýhodněných úvěrů a doplňuje tak nabídku bankovních a investičních produktů na trhu. V roce 2020 ČMZRB svými produkty podpořila 10 636 projektů, v objemu přes 51 miliard korun napřímo poskytnutých či zaručených úvěrů.

Newsletter