Dolar zahajuje týden mírně silnější jak proti euru, tak ve vyjádření dolarového indexu. Silnější dolar proti euru je rizikem potenciálně slabší koruny obchodující se nad 27,20 za euro.

ČMZRB startuje program S-podnik, sociální podnikatele podpoří v jejich rozvoji

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) připravila ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) nový program S-podnik, jehož cílem je podpořit malé a střední sociální podniky, a to ve formě zvýhodněných úvěrů a poradenství. Program, k němuž dnes byla zveřejněna výzva, poběží v rámci Operačního programu Zaměstnanost a je na něj vyčleněno 380 milionů Kč. Podpořeno by tak mělo být přibližně 75 projektů.

Program S-podnik přináší malým a středním sociálním podnikům podporu ve formě bezúročných úvěrů ve výši 650 tis. až 25 mil. Kč na realizaci projektů investičního charakteru. To znamená například k nákupu nových nebo již používaných strojů, zařízení, technologií, programů, licencí, software, k pořízení a rekonstrukci nemovitostí apod. Úvěry budou mít až 10letou splatnost včetně možnosti odkladu splátek jistiny na tři roky a budou poskytovány až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu.

„Touto formou podpory chceme sociálním podnikatelům co nejvíce usnadnit přístup k financování jejich aktivit a podpořit tak jejich rozvoj a růst. Sociální podniky totiž zajišťují aktivity, které prospívají celé společnosti či místní komunitě, a často přináší uplatnění i těm, o jejichž potenciál nejeví tradiční podniky velký zájem. Vzhledem k povaze jejich podnikání je ale pro ně obtížné na tradiční komerční financování dosáhnout,“ uvádí ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Součástí podpory bude vedle zvýhodněného financování také poskytování podpory ve formě bezplatného odborného poradenství v oblastech, jako je management, organizace a výroba, marketing a public relations a finanční řízení podniku.

„Sociální podnikatele jsme do dnešní doby podporovali v rámci národního programu Záruka 2015 až 2023, prostřednictvím kterého jsme jim vystavovali S-záruky a usnadňovali tak přístup k financování od komerčních bank. Tuto formu podpory nyní rozšiřujeme, abychom jim ještě více usnadnili cestu k jejich dalšímu rozvoji,“ říká Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB, a dodává: „V rámci tohoto programu jsme navázali spolupráci s další státní institucí mimo okruh ministerstev vykonávajících akcionářská práva, čímž potvrzujeme naši úlohu národní rozvojové banky. Start tohoto programu zároveň zapadá i do připravované strategie naší banky na období 2020 až 2023.“

Podpora z programu S-podnik je určena pro všechny malé a střední podnikatele, kteří splňují definici sociálního podnikatele, budou realizovat projekt investičního charakteru kdekoliv na území ČR, včetně hlavního města Prahy, a působí v oblastech, jako je zpracovatelský průmysl, stavebnictví, zemědělství, lesnictví, energetika, doprava, maloobchod a velkoobchod, vzdělávání, sociální péče, IT a další služby.

Příjem žádostí do programu S-podnik bude zahájen 1. prosince 2019 a poběží až do 30. června 2023.  

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., je národní rozvojovou bankou České republiky. V souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky a regionů napomáhá rozvoji malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu. Jejím jediným akcionářem je Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj. S využitím prostředků státního rozpočtu, rozpočtu krajů a evropských fondů banka poskytuje podpory malým a středním podnikatelům formou záruk a zvýhodněných úvěrů a zvýhodněné úvěry pro rozvoj technické infrastruktury obcí. Banka byla založena v roce 1992.

Newsletter