ČNB by měla příští rok získat zákonnou pravomoc na omezení úvěrů

Česká národní banka by měla od července příštího roku získat zákonnou pravomoc určovat parametry úvěru na bydlení. Vyplývá to z novely zákona o ČNB, kterou poslalo ministerstvo financí k připomínkám. V současnosti centrální banka vydává parametry pro úvěry na bydlení formou doporučení, které není striktně vymahatelné.

Nejnověji od října funguje v praxi doporučení ČNB, podle kterého by banky již neměly poskytovat hypotéky na 100 procent hodnoty zajištěné nemovitosti. Maximální limit stanovený centrální bankou pro výši hypotéky je od října 95 procent hodnoty zajištěné nemovitosti a od dubna 2017 pak bude 90 procent. Již v červnu, v době oznámení opatření, ČNB avizovala, že by k tomu chtěla mít pravomoc uzákoněnou nejlépe zákonem.

Novela dále například ruší omezení pro operace mezi ČNB a dalšími bankami. Platná předloha totiž omezuje splatnost operací ČNB s bankami na tři měsíce a předpokládá, že centrální banka usměrňuje fungování pouze na peněžním trhu. To je trh, kde se obchoduje s finančními instrumenty se splatností do jednoho roku.

„Navrhovaná novela má za cíl tento stav odstranit a okruh možných operací centrální banky přiblížit Statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky tak, aby ČNB byla v budoucnosti schopna pružně reagovat na nepředvídatelné události vyžadující změny v nastavení měnové politiky,“ uvádí materiál.

Celkově je důvodem novely podle materiálu reakce na změny v provádění měnové politiky v celosvětovém měřítku a v Evropské unii od vypuknutí globální finanční a ekonomické krize. „Stávající znění zákona o ČNB dostatečně nereflektuje aktuální vývoj,“ uvádí předkládací zpráva. Navíc novela tak umožní nové nástroje v měnové politice, kterým je například v případě Evropské centrální banky odkup dluhopisů, ponechat k případnému využití v budoucnu. „Do budoucna je totiž nutno počítat s tím, že riziko dosažení nulové hranice úrokových sazeb zůstane oproti minulosti zvýšené,“ uvádí zpráva.

Dále zákon například doplňuje pro ČNB možnost vydávat vedle pamětních mincí i pamětní bankovky.

Konkrétní změny v novele zákona:

 1. Úkol ČNB spočívající v určování měnové politiky se výslovně doplňuje o úkol tuto politiku též provádět, k čemuž slouží zejména měnověpolitické operace v podobě obchodů ČNB na finančním trhu.
 2. Úkol ČNB při péči o finanční stabilitu a v oblasti makroobezřetnostní politiky se explicitně rozšiřuje o omezování nárůstu systémových rizik.
 3. Do výčtu zahraničních a mezinárodních subjektů, se kterými ČNB spolupracuje při plnění svých úkolů, se obecně doplňují orgány, které plní obdobné úkoly jako ČNB.
 4. Do části týkající se bankovek a mincí se doplňuje oprávnění ČNB vydávat pamětní bankovky a obchodní mince.
 5. Do ustanovení týkající se nástrojů měnové regulace se v souvislosti s rozšířením okruhu možných měnověpolitických a dalších obchodů doplňuje, že vedle stanovení stávajících parametrů obchodů, které ČNB provádí, centrální banka rovněž určuje druhy obchodů a jejich protistrany.
 6. Mění se metodika výpočtu sankce za nedodržení povinných minimálních rezerv tak, aby výše sankce byla za všech okolností efektivní, a tudíž plnila svůj účel.
 7. Podstatně se mění část týkající se obchodů ČNB. Cílem této změny je umožnit ČNB provádění širšího okruhu obchodů se všemi účastníky finančního trhu, a to obdobně jako ECB. Doplňuje se v té souvislosti rovněž pravidlo, že uzavření obchodu s ČNB nelze nárokovat.
 8. Doplnilo se, že ČNB provádí bezpečnostní činnost. Toto doplnění je provedeno vzhledem ke specifickému postavení centrální banky.
 9. Doplňuje se možnost ČNB založit k plnění svých zákonných úkolů právnickou osobu, nabýt na ní podíl, anebo být ve vztahu k jiné právnické osobě ovládající osobou.
 10. V oblasti statistiky se upřesňuje výčet subjektů, kterým může ČNB poskytnout důvěrné statistické údaje, a účel poskytnutí těchto údajů.
 11. V rámci nástrojů makroobezřetnostní politiky se zavádí pravomoc ČNB stanovit horní hranici úvěrových ukazatelů, které nesmí být překročeny při poskytnutí spotřebitelského úvěru zajištěného obytnou nemovitostí. Dále se určuje, která kritéria by měla ČNB brát v potaz při hodnocení nárůstu systémového rizika pro účely zavedení a stanovení horních hranic úvěrových ukazatelů. Zároveň se zavádí sankce za poskytnutí spotřebitelského úvěru, pokud by tím byla překročena horní hranice úvěrových ukazatelů.
 12. Do výčtu údajů, které jsou ČNB poskytovány ze strany Ministerstva vnitra ČR a Policie ČR, se doplňují údaje související s omezením svéprávnosti.
 13. Pokud jde o roční zprávu o výsledku hospodaření ČNB, do zákona se doplňuje povinnost, aby tento dokument obsahoval vedle stávající informace o mzdách členů bankovní rady rovněž informaci o mzdách vedoucích zaměstnanců v přímé řídící působnosti bankovní rady.
 14. Upravuje se formulace způsobu uveřejnění účetní závěrky, výroční zprávy ČNB a dekádního výkazu o finanční pozici ČNB.
 15. Zpřesňuje se formulace důvodů pro zproštění povinnosti mlčenlivosti zaměstnanců ČNB a jejich vztah ke zvláštním právním předpisům rovněž upravujícím tuto mlčenlivost.
 16. V souvislosti s novou terminologií občanského zákoníku se upřesňuje problematika zaknihovaných cenných papírů a cenných papírů.

Newsletter