Dopad evropského projektu evidence ekologické stopy produktů na malé a střední podniky

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) upozorňuje na potíže, které přináší nová evropská povinnost sledování ekologické stopy produktů malým a středním podnikům (MSP). Jde nejen zvýšenou náročnost finanční a administrativní, ale i přímou nadbytečnost některých kroků. Největší společnosti v oboru barviv podílející se na přípravě dané regulace neposkytují totiž těm menším předpokládanou podporu, jak požaduje Evropská komise.

Evropská unie prostřednictvím Evropské komise připravuje v rámci iniciativy „Single Market for Green Products“ implementaci projektu „Product Environmental Footprint“, který stanoví povinnost podnikatelů ve vybraných oblastech zadávat do celoevropského elektronického nástroje informace o produktech, a to s cílem stanovit a porovnat ekologickou stopu produktů. Cílem projektu je z dlouhodobého hlediska umožnit výrobcům zařadit jimi vyráběné produkty do příslušné třídy z hlediska udržitelnosti. Úprava se mimo jiné dotkne i oblasti „dekorativních nátěrů“.

Na přípravě příslušné regulace se podílí pracovní skupina, ve které mají faktický vliv největší společnosti v oboru barviv, tiskařských barev a barev pro výtvarníky. Malé a střední podniky tak v zásadě nemohou ovlivnit připravovanou regulaci. Toho si je Evropská unie vědoma, a proto požaduje, aby průmyslová sdružení poskytovala malým a středním podnikům podporu ke splnění budoucí regulace. V oboru „dekorativních nátěrů“ však k předpokládané podpoře ze strany průmyslových sdružení nedochází. Naopak v rámci přípravy regulace dochází k nedovolenému předávání informací mezi společnostmi, které v důsledku může zvýšit riziko omezení hospodářské soutěže ještě před samotnou implementací příslušné regulace. Je tak velice pravděpodobné, že malí a střední podnikatelé budou do budoucna neúměrně zatíženi regulací v důsledku čehož dojde k jejich znevýhodnění postavení na trhu.

Udržitelný rozvoj a ekologická šetrnost jsou nezbytností a zároveň naší povinností vůči budoucím generacím. Tyto principy pak budou postupně také zcela nepochybně stále více zasahovat do podnikatelských aktivit a ovlivňovat související regulace jednotlivých podnikatelských odvětví. Klíčová rozhodnutí a specifikace jednotlivých parametrů však musí vždy zohledňovat možnosti všech účastníků trhu a brát speciální zřetel na malé a střední podnikatele, pro které představuje každá nová povinnost zásah do administrativních a finančních zdrojů,“ uvádí Karel Dobeš, předseda představenstva AMSP ČR.

Postup Evropské unie, která požaduje podporu velkých průmyslových sdružení malým a středním podnikatelům při plnění nových regulatorních podmínek je zcela správný. Pokud by v jakémkoli oboru nebyl tento postup dodržován, hrozil by zánik mnoha malých podnikatelů, což by mělo v konečném důsledku negativní dopad i na spotřebitele,“ doplňuje Zdeněk Tomíček, partner mezinárodní advokátní kanceláře CEE Attorneys, která zastupuje jedno ze sdružení malých a středních podnikatelů v oboru dekorativních nátěrů.

Na možné problémy upozorňují přímo podnikatelé z oboru. Neobávají se pouze zvýšené náročnosti finanční a administrativní, ale zároveň zmiňují možnou nadbytečnost některých kroků. „Za další je takové opatření zcela zbytečné, protože existující legislativa již dostatečně pokrývá ekologické dopady produktů a technologií. Pokud se jedná o Product Environmental Footprint, pak jeho základem je tzv. Life Cycle Assesment, a to by se mělo vztahovat pouze na ekologicky šetrné produkty, které si chtějí výrobci sami zaregistrovat, aby získali konkurenční výhodu,“ namítá Jan Procházka, viceprezident Asociace nanotechnologického průmyslu.

Danou problematiku posuzoval nezávazně i český Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Ve svém vyjádření z letošního července mj. doporučuje, aby čeští malí a střední podnikatelé podali stížnost na Evropskou komisi. Tento orgán Evropské unie je nejen příslušnou soutěžní autoritou, ale také spoluodpovědným za implementaci daného projektu.

Zvažujeme s našimi právními zástupci příslušné kroky, a to s ohledem na doporučení ÚOHS právě na evropské úrovni. Přestože se evropské předpisy zdají pro mnoho malých a středních podniků příliš vzdálené, může být dopad daného projektu na jejich podnikání velmi zásadní. V případě, že bychom důsledně netrvali na požadavcích Evropské unie, aby byla nastavena řádné podpora MSP při plnění nových regulatorních podmínek, pak tento dopad může být i likvidační, a to nesmíme dopustit,“ dodává Eva Svobodová, generální ředitelka AMSP ČR.

AMSP ČR sdružuje od roku 2001 na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, podnikatele 55+, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.

Newsletter