Erste Group loni s čistým ziskem 1,8 miliardy EUR

Erste Group vykázala za rok 2018 čistý zisk ve výši 1,8 miliard EUR a navrhuje dividendu 1,40 EUR na akcii. „Náš čistý zisk za finanční rok, který vzrostl o více než jednu třetinu, na téměř 1,8 miliard eur, není jen tím nejlepším, jakého jsme kdy v naší historii dosáhli. Je také výmluvným symbolem u příležitosti našeho 200. výročí i dokladem udržitelnosti našeho obchodního modelu, který významně změnil region, v němž dnes znovu působíme,“ uvedl Andreas Treichl, předseda představenstva Erste Group Bank AG.

„Skutečnost, že tento výsledek je podložen silnými fundamenty – 7procentním zvýšením objemu vkladů i úvěrů – jen dále poukazuje na solidnost našeho modelu. Podnikáme i nadále v jednom z ekonomicky nejdynamičtějších regionů v EU. Nízká míra nezaměstnanosti, růst reálných mezd a rostoucí konkurenceschopnost hospodářství vedou podnikatele v regionu k vyšším rizikům a investicím, a tím i k tvorbě nových pracovních míst.

Tyto pozitivní nálady se projevují i v retailovém sektoru, v němž zůstává silná poptávka zákazníků po úvěrech na bydlení a po spotřebitelských úvěrech. Pokračující silný růst na straně vkladů podtrhuje důvěru, kterou v nás naši zákazníci vkládají jako v instituci starou 200 let, ale rovněž odráží neschopnost kapitálových trhů poskytnout vhodnou alternativu ke vkladním knížkám. Pokud jde o nároky, které na nás jako na firmu klade náš region, minulý rok potvrdil, že politická rizika převažují nad riziky komerčními – ale tento jev se neomezuje pouze na region střední a východní Evropy.

Náš obchodní model i v roce 2018 využíval svých silných stránek: prostředí s přetrvávajícími mírnými riziky přispělo k dalšímu zlepšení poměru rizikových úvěrů, a to na 3,2 procenta. Čisté úrokové výnosy stouply o 5,3 procenta, zatímco čisté výnosy z provizí vzrostly o 3,1 procento. Náklady zůstaly téměř beze změn a byly proto dalším faktorem, který přispěl k podstatnému zvýšení provozního výsledku o téměř 9 procent.

Pokud jde o likviditu, jsme se svou pozicí spokojeni, stejně jako s naším kapitálem: náš poměr kmenového kapitálu tier 1 činil 13,5 procenta, zatímco poměr celkového kapitálu činil 18,2 procenta. Vzhledem k tomuto kontextu se o takový dobrý výsledek chceme podělit rovněž s našimi akcionáři, a proto na výroční valné hromadě navrhneme zvýšenou dividendu 1,40 eur na akcii.“

HLAVNÍ ÚDAJE

Z&Z: údaje za rok 2018 jsou srovnávány s rokem 2017 a rozvahové údaje k 31. prosinci 2018 jsou srovnávány s údaji ke 31. prosinci 2017.

Čistý úrokový výnos vzrostl – zejména v České republice a v Rumunsku, ale rovněž v Rakousku – na 4 582,0 milionů EUR (+5,3 %; 4 353,2 milionů EUR). Čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl na 1 908,4 milionů EUR (+3,1 %; 1 851,6 milionů EUR), především díky podstatně vyšším příjmům z platebních služeb a správy aktiv. Zatímco čistý zisk z obchodních operací poklesl na 1,7 milionů EUR (222,8 milionů EUR), položka čistý zisk/ztráta z finančních nástrojů vykazovaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty se zlepšil na 195,4 mil. EUR (12,3 mil. EUR).

Provozní výnosy vzrostly na 6 915,6 milionů EUR (+3,7 %; 6 669,0 milionů EUR). Všeobecné administrativní náklady zůstaly téměř stabilní, když dosáhly 4 181,1 milionů EUR (+0,5 %; 4 158,2 milionů EUR). To lze připsat zejména snížení ostatních správních nákladů na 1 234,9 milionů EUR (−5,7 %; 1 309,6 milionů EUR). Platby do systému pojištění vkladů zahrnuté v této položce dosáhly 88,6 milionů EUR (82,8 milionů EUR). Toto snížení bylo téměř plně kompenzováno zvýšením nákladů na zaměstnance na 2 474,2 milionů EUR (+3,6 %; 2 388,6 milionů EUR) a odpisů majetku (+2,6 %). Celkově se provozní výnosy zvýšily na 2 734,6 milionů EUR (+8,9 %; 2 510,8 milionů EUR) a poměr nákladů k výnosům na 60,5 % (62,4 %).

Ztráta ze znehodnocení finančních nástrojů dosáhla 59,3 milionů EUR vzhledem k čistému uvolňování v důsledku vyšší kvality aktiv neboli, upraveno o čistou alokaci rezerv na závazky a poskytnuté záruky, o −14 bazických bodů průměrných hrubých klientských úvěrů (čistá alokace 132,0 milionů EUR neboli 9 bazických bodů). K tomu došlo díky podstatnému zlepšení čisté alokace na rezervy na rizika na úvěrové obchody téměř ve všech segmentech, nejvýrazněji pak v Chorvatsku a v Rakousku. Podíl rizikových úvěrů se na základě hrubých klientských úvěrů dále zlepšoval na 3,2 % (4,0 %) a podíl krytí rizikových úvěrů se zvýšil na 73,0 % (68,8 %).

Ostatní provozní výsledek se zlepšil na −304,5 milionů EUR (−457,4 milionů EUR). Tento výsledek zahrnuje náklady na každoroční příspěvky do rezolučních fondů ve výši 70,3 milionů EUR (65,8 milionů EUR). Bankovní daně a daně z finančních transakcí stouply na 112,2 milionů EUR (105,7 milionů EUR). Ostatní daně dosáhly kladného výsledku 1,0 milion EUR (−37,7 milionů EUR) v důsledku jednorázových vlivů. Ve finančním roce 2017 zahrnoval ostatní provozní výsledek 45,0 milionů EUR provizí na ztráty ze spotřebitelských úvěrů v důsledku rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci negativních referenčních úrokových sazeb v Rakousku.

Daň z příjmu podstatně poklesla na 332,4 milionů EUR (410,1 milionů EUR) vzhledem k zaúčtování pohledávky z odložené daně, což vedlo ke vzniku odložených daňových příjmů. Platby minoritním akcionářům stouply na 369,1 milionů EUR (+5,0 %; 351,5 milionů EUR). Čistý zisk náležející vlastníkům mateřské společnosti vzrostl na 1 793,4 milionů EUR (+36,3 %; 1 316,2 milionů EUR).

Vlastní kapitál celkem, bez instrumentů AT1, stoupnul na 17,9 mld. EUR (17,3 mld. EUR). Přechod na nový standard finančního výkaznictví IFRS 9 k 1. lednu 2018 vedl ke snížení vlastního kapitálu celkem o 0,7 mld. EUR. Po regulačních odpočtech a filtrování v souladu s CRR činil kmenový kapitál tier 1 (CET1, Basel 3 s postupným zaváděním) 15,5 mld. EUR (+5,3 %; 14,7 mld. EUR), když celkové vlastní prostředky (Basel 3 s postupným zaváděním) činily 20,9 mld. EUR (20,3 mld. EUR).  Celková rizika (rizikově vážená aktiva, včetně kreditních, tržních a operačních rizik, Basel 3 s postupným zaváděním) vzrostla na 114,6 mld. EUR (110,0 mld. EUR). Poměr kmenového kapitálu tier 1 (CET1, Basel 3 s postupným zaváděním) činil 13,5 % (13,4 %) a poměr celkového kapitálu (Basel 3 s postupným zaváděním) 18,2 % (18,5 %).

Aktiva celkem stoupla na 236,8 mld. EUR (+7,3 %; 220,7 mld. EUR). Na straně aktiv pokladní hotovost a hotovost u centrálních bank poklesla na 17,5 mld. EUR (21,8 mld. EUR), zatímco úvěry a jiné pohledávky za bankami vzrostly na 19,1 mld. EUR (9,1 mld. EUR). Úvěry a jiné pohledávky za klienty vzrostly na 149,3 mld. EUR (+7,0 %; 139,5 mld. EUR). Na pasivní straně vzrostly vklady bank, a to na 17,7 mld. EUR (16,3 mld. EUR) a v růstu pokračovaly i vklady klientů – na všech klíčových trzích – na 162,6 mld. EUR (+7,7 %; 151,0 mld. EUR). Poměr úvěrů k vkladům činil 91,8 % (92,4 %).

Newsletter