Manažeři evropských firem vyzvali k udržitelné budoucnosti

CSR Europe dnes na SDG Summitu v Bruselu představila výzvu více než 100 generálních ředitelek, ředitelů a vedení evropských firem k větší míře spolupráce, vzájemnému respektu a společným krokům k trvale udržitelnému růstu a opatřením reagujícím na klimatické změny.

K výzvě „A New Deal for Europe: Towards a sustainable future in the world“ se dosud připojily například společnosti Microsoft, IBM, Hitachi, BASF, Enel, Coca Cola, Danone, Volkswagen, Pirelli, Orange či Sodexo.

Aliance Byznys pro společnost – národní partnerská organizace CSR Europe – tuto iniciativu přenesla do České republiky a v rámci kampaně #odpovedne2030, chce motivovat firmy působící v ČR, aby se k celoevropské iniciativě připojily.

Téma CSR (Corporate Social Responsibility) se zásadně proměnilo, a to od minimalizace dopadu ke komplexnímu pohledu, inovacím, spolupráci a sdíleným řešením. Cíle udržitelného rozvoje OSN (SDGs) a Pařížská dohoda o klimatu zvýšily očekávání od všech aktérů v podpoře udržitelnosti planety i společnosti a Multistakeholder Platform on SDGs rámuje nový přístup v Evropě.

„Věříme, že firmy a korporace v Evropě jsou těmi hráči, kteří mohou významně přispět k tomu, abychom žili ve společnosti, která bude společensky, environmentálně a ekonomicky prospívat. Tato společnost bude ale zároveň čelit celé škále výzev, které mohou být hrozbou i příležitostí. Od klimatické změny a efektivního využívání zdrojů, přes význam digitálních technologií, až po zásadní proměny trhu práce, rostoucí roli komunit, ale i nebývalý důraz na transparentnost a ochranu soukromí,“ řekla Pavlína Kalousová, předsedkyně aliance Byznys pro společnost.

„Jsme rádi, že i firmy podnikající v České republice jsou mezi první stovkou těch, které dnes odstartovaly celoevropskou výzvu A New Deal for Europe: Towards a sustainable future in the world. V České republice priority prosazuje nová strategie Byznysu pro společnost #odpovedne2030, která motivuje všechny firmy k tomu, aby nový přístup přijaly.“

Podle globálního výzkumu Edelman Trust Barometer 2019 76 % lidí souhlasí s tím, že by se generální ředitelé měli aktivně ujmout vedení změn ve společnosti a nečekat na to, s čím přijdou národní vlády. Toto očekávání každým rokem roste (nárůst o 11 procentních bodů oproti studii z roku 2018). 71 % zaměstnanců navíc souhlasí s tím, že je velmi důležité, aby generální ředitel, ve firmě, kde pracují, byl proaktivní v řešení sektorových problémů a dokázal reagovat na politickou situaci, možné krize a společenské problémy.

Firmy mají jedinečnou příležitost přispět ke změně, například tím, že zohlední potřeby společnosti a svých lidí ve svých prioritách, transformují svůj byznys model směrem k cirkulárnímu využívání zdrojů, podpoří udržitelnost investicemi do zelených řešení, přispějí k udržitelnosti komunit a míst, ve kterých podnikají.

Podle výzvy „A New Deal for Europe“ by firmy měly například inovovat své business modely a urychlit transformaci, jejímž cílem bude podpora boje proti změně klimatu a posílením diverzity a inkluze ve společnosti v souladu se strategií Sustainable Europe 2030 Strategy. Zapojit se do dialogu na místní, národní i mezinárodní úrovni. Vytvářet takové platformy pro spolupráci a finanční modely, které budou podporovat inovace vedoucí k implementaci udržitelného podnikání a cirkulární ekonomiky. Přejít k udržitelným výrobním a spotřebním modelům a to i pomocí nových digitálních technologií. Podporovat vzdělávání ve všech fázích života s cílem podpořit celoživotní zaměstnatelnost a sociální soudržnost, budovat prosperující komunity. A zvýšit společenskou participaci a občanskou angažovanost a zároveň zapojit mladších generace do širšího hnutí udržitelnosti.

Byznys pro společnost chce, aby se její členské firmy staly aktivními ambasadory udržitelného podnikání a staly se inspirací pro další společnosti, pro své dodavatele a obchodní partnery, motivovaly své zaměstnance a komunity, ve kterých podnikají. Stejně tak mohou společně uvnitř i napříč sektory pojmenovávat výzvy, kterým česká a evropská společnost čelí a na které musí reagovat, chce-li být dlouhodobě udržitelná, konkurenceschopná a inovativní.

Mnohé firmy působící v České republice mají tolik zkušeností a nakládají s natolik širokým know-how, že se nacházejí v unikátní situaci, kdy identifikují zásadní společenská, environmentální a ekonomická témata a souvislosti, které je nezbytné řešit, ať už ‚pouze‘ na lokální, regionální nebo přímo celostátní úrovni. A samy mají – na rozdíl od jednotlivců, kteří jsou ale často nositeli a iniciátory změnových myšlenek – dostatek kapacit k tomu, aby je uchopily a přijaly za ně odpovědnost

Newsletter