Americké výnosy rostou, včetně reálných. Proti inflaci ochráněný bond v 10letém tenoru se posunul nad -1 %. Euro se proti dolaru obchoduje nad hranicí 1,1300 EURUSD. Koruna se posunula pod 25,40 za euro.

Podpora českého průmyslu znamená i zadávání zakázek českým firmám

Pokud vláda ČR deklaruje větší podporu českému průmyslu jako podporu proti dopadům COVID-19, musí to také realizovat např. formou objednávek pro české výrobce.

Česká republika je velmocí v oblasti nanotechnologie a má rozvinutý textilní průmysl. Podporou a využitím této konkurenční výhody by vláda kladně odpověděla na výzvu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR po energetické, surovinové a potravinové soběstačnosti.

Konfederaci v pracovním týmu MPO pro koordinaci opatření pro domácí výrobce zastupuje představitel Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu (ATOK) v něm mnohokrát upozorňoval na potřebu většího zapojení domácích výrobců. Bude nutné řešit nastavení vnitřních procesů jednotlivých rezortů, které povedou k implementaci a systematickému zařazení českých výrobců ve střednědobém a dlouhodobém horizontu do dodavatelského řetězce ochranných prostředků (roušky, masky apod.) pro český stát.

Dalším zklamáním je rozpad centrálního výběrového řízení, kdy si každé ministerstvo vypisuje výběrová řízení pro sebe a podřízené organizace a VZ pro tyto strategické položky postrádají provázanost.

Jan Wiesner, prezident KZPS ČR k tomu dodává, že: „Je nutno do zadávacích podmínek těchto výběrových řízení zavádět zvýhodnění pro české výrobce, v opačném případě hrozí, že trh opět ovládnou překupníci asijských výrobků. Jednou z cest je kladení důrazu na evropskou certifikaci výrobků a dále výraznou prioritizaci českých výrobců úpravou stávajících zákonných norem tak, jak se to děje i v jiných zemích EU.“

KZPS ČR je sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., které reprezentuje osm dominantních zaměstnavatelských svazů z oblasti: stavebnictví, textilního průmyslu, malého a středního podnikání, výrobního a spotřebního družstevnictví, zemědělství, důlního a naftového průmyslu, dřevozpracujícího průmyslu, školství, zdravotnictví kultury a sociálních služeb.
Zastupuje více než 22 000 členských subjektů s více než 1.300.000 zaměstnanci prosazuje specifické zájmy svých členů v oblasti legislativy a v dalších oblastech formuluje společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů a prosazuje je v součinnosti s příslušnými státními orgány, ostatními zaměstnavatelskými organizacemi a odbory a zejména v různých formách konzultací s vládou je jedním ze sociálních partnerů zastupujícím stranu podnikatelů v Radě hospodářské a sociální dohody – tripartitě. Více na www.kzps.cz.

Newsletter