Soud uznal poctivost a zákonnost reorganizačního plánu Oleo Chemical

Vrchní soud v Praze vydal 24. října usnesení týkající se insolvenčního řízení dlužníka Oleo Chemical, ve kterém zrušil rozhodnutí Městského soudu v Praze o přeměně reorganizace v konkurz a vrátil celou věc Městskému soudu k novému rozhodnutí.  Z usnesení Vrchního soudu jednoznačně vyplývá, že předložený reorganizační plán považuje zcela v souladu s platnými právními předpisy a zároveň na reorganizačním plánu i krocích dlužníka neshledává nic nepoctivého. Závěrem pak Vrchní soud v Praze deklaroval, že soud 1. stupně se musí při opětovném rozhodování o schvalování reorganizačního plánu držet závazného právního stanoviska Vrchního soudu. Serveru Roklen24 to sdělil mediální zástupce firmy Temperatior Karel Samec. Reakci firmy RAVAK server Roklen24 shání.

Vedení společnosti Temperatior oceňuje, že se Vrchní soud detailně vypořádal s většinou otázek spojených s touto reorganizací. „Tímto došlo k jednoznačnému rozptýlení všech nepravd a pochybností, kterými se toto řízení snaží nabourávat a diskreditovat věřitelé kolem pana Kreysy a Ravaku. Tohle usnesení Vrchního soudu shledáváme jako velmi kvalitní základ pro další směřování reorganizace a rozhodování dalších soudů. Zároveň doufáme, že věřitel RAVAK bude toto usnesení Vrchního soudu akceptovat a přestane dále obstruovat a způsobovat škody ostatním věřitelům,“ uvedl mediální zástupce.

Vzhledem k přetrvávajícím nepravdivým, manipulativním a obstrukčním vyjádřením společnosti RAVAK a jím spřízněných věřitelů prosazující konkurz včetně jejich snahy mediálně poškodit společnost Temperatior, považuje společnost Temperatior za důležité upozornit zejména na následující oblasti usnesení Vrchního soudu:

–        Jednotlivé vybrané dílčí reorganizační opatření i samotný reorganizační plán považuje Vrchní soud v souladu s platnými právními předpisy a neshledal na nich nic nepřijatelného.

–        Vrchní soud se neztotožnil s argumentem Ravaku a Městský soud, že by věřitel Temperatior byl nedovoleně zvýhodněn v důsledku kapitalizace, kterou Vrchní soud považuje za „zcela standardní reorganizační opatření“.

–        Vrchní soud neshledal nic nezákonného ani na skutečnosti, že reorganizační plán dlužník vedle ostatních reorganizačních opaření postavil na spolupráci se společností Temperatior, mimo jiné i z důvodu „…neochoty dalších osob nést riziko reorganizace…“.

–        Vrchní soud se zcela srozumitelně vypořádal s výtkou, že Dlužník nedoložil výhodnost nabídky společnosti Temperatior a že neuskutečnil výběrové řízení na prodej podniku. Tyto výtky Vrchní soud označil za „….bezvýznamné, neboť IZ žádný takový předpoklad pro podání návrhu na povolení reorganizace ani pro předložení reorganizačního plánu nestanoví“.

–        K problematice zpochybňování přihlášených pohledávek Vrchní soud uvedl, že „ … v insolvenčním řízení je rozhodující výsledek přezkumného jednání a incidenčních sporů…“ a  „…je-li některá přihlášená pohledávka již zjištěna, je třeba to respektovat“.

Vedle zákonnosti a poctivosti, kde se Vrchní soud postavil jednoznačně na stranu dlužníkem předloženého reorganizačního plánu, vyzval Vrchní soud ve svém usnesení Městský soud v Praze, aby se vypořádal i  s dalšími třemi oblastmi nezbytnými pro schválení reorganizačního plánu, které ve svém prvotním rozhodnutí Městský soud neřešil. Společnost Temperatior je přesvědčena, že i v těchto zbývajících třech oblastech předložené řešení plně odpovídá zákonným požadavkům a dojde tak ke schválení reorganizačního plánu.

Vedení společnosti Temperatior bylo vždy přesvědčeno a důsledně trvalo na tom, že řešení předložené společností Oleo Chemical věřitelům, jehož součástí má být i aktivní zapojení společnosti Temperatior, musí splňovat všechny zákonné požadavky a musí jít o řešení, jak připoměl sám Vrchní soud ve svém usnesení, „…které zohlední oprávněné zájmy věřitelů, a to zejména co nejrychlejší, nejvyšší a zásadně poměrné uspokojení jejich pohledávek…“.

Vedení společnosti Temperatior znovu deklaruje svoji podporu reorganizačními plánu, aby mohlo dojít k následnému uspokojení věřitelů, realizaci reorganizace a zachování výroby biopaliv II.generace.

Newsletter