Stát a obce rezignovaly na roli v zajištění dostupného a kvalitního bydlení

Nedostatečná nabídka nových bytů roztáčí nebezpečnou spirálu, ve které roste cena nových i starších bytů. Bez rychlého řešení tak může dojít v celé ČR k nárůstu celkových nákladů spojených s bydlením, který bude větší, než je průměrná inflace a nárůst průměrných platů. Výsledem mohou být sociální problémy řady občanů. Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS ČR) oceňuje současnou snahu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) a Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) současnou kritickou situaci řešit, zároveň přichází s vlastními návrhy. Mezi ně například patří umožnění realizace sociálních a dostupných bytů také privátním subjektům, snížení velikosti sociálního bytu nebo rozlišování cenové úrovně podle regionu v případě žádosti o poskytnutí státní dotace na výstavbu bytů.

„Situace v oblasti státem podporovaného bydlení není z dlouhodobého hlediska koncepčně řešena. Výše finančních prostředků vynakládaných prostřednictvím MMR a SFRB na zlepšení situace výrazně klesá, v současné době je na úrovni cca 20 % vzhledem k situaci před 10 lety. Stát a obce rezignovaly na svou roli v zajištění dostupného a kvalitního bydlení. Nájemní bydlení pro osoby se středními příjmy se stává stále méně dostupným,“ říká prezident KZPS ČR Jan Wiesner.

Navrhovaná opatření KZPS ČR doplňující „Návrh nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů“:

 • KZPS ČR / SPS vyjadřují svůj souhlas s počtem 1.250-1.400 podpořených sociálních bytů ročně. Na druhé straně nesouhlasíme s plánovanou výstavbou 600-800 nájemních bytů ročně. Tento počet je absolutně nedostačující, podle našeho názoru je potřeba realizovat výstavbu 3.000 – 5.000 b.j. ročně.
 • U sociálního bydlení je navrhovaná velikost bytu až do 83 m2, což je pro sociální bydlení dle názoru KZPS ČR / SPS příliš mnoho. Měla by být definována podle počtu osob, pro které je bydlení určeno, standartní velikost doporučujeme omezit na 64 m².
 • Za stanovených podmínek KZPS ČR / SPS doporučují umožnit realizaci sociálních a dostupných bytů i privátním subjektům.
 • Limit dotace uvedený v § 14 – průměrné ceny stavebních prací podle ČSÚ za minulý rok. Zde by bylo vhodné respektovat lokalitu stavby.  Měla by být dána možnost rozlišení cenové úrovně podle regionu – Praha má jiné ceny než např. Ústecko nebo Ostravsko.
 • KZPS ČR / SPS doporučují (při splnění vyjmenovaných podmínek) doplnit návrh programu o možnost svépomocné výstavby sociálních bytů, s cílem naučit „problémové a těžko přizpůsobivé skupiny“ vytvořit si návyky k práci a vztah k vlastními silami postavenému majetku.
 • Podpora výstavby podporovaných bytů pouze prostřednictvím nízkoúročených úvěrů považuje SPS za nevhodné a nedostatečné řešení:
  • Mnoho obcí dosáhne na výhodnější úrokové sazby na bankovním trhu
  • Doporučujeme u tohoto programu kombinací úvěru a přímé podpory formou dotací.
 • Dostupný byt pro účely úvěrování je navrhován ve velikosti do 120 m². Doporučujeme omezit maximální velikost, nejlépe ve srovnání s průměrnou výměrou bytu v ČR. Takto uspořené finanční prostředky (dtto viz bod. č.6) umožní vznik většího počtu bytů.  Doporučujeme doplnit řešení pro výstavbu startovacích bytů pro mladé.
 • Navrhujeme nové znění §7, písm. e): při výstavbě sociálních bytů podle § 2 písm. j) bod 3 může být v rámci jedné žádosti podpořeno nejvýše 5 sociálních bytů.
 • KZPS ČR / SPS doporučují pro udělení souhlasu obce s pronájmem sociálního bytu u žadatele stanovit podmínku trvalého a skutečného pobytu v obci v délce min. 12 měsíců. Toto ustanovení bylo diskutováno při přípravě tohoto nařízení vlády, v předloženém návrhu však není uvedeno.
 • S účinností tohoto nařízení vlády dojde ke snížení objemu sociálních dávek vydávaných státem (MPSV) na bydlení (příplatek a doplatek na bydlení). KZPS ČR / SPS doporučují vyčíslit tyto úspory výdajů a využít tyto prostředky jako základ pro další financování bytové výstavby prostřednictvím SFRB.
 • Pro další řešení problematiky sociálního a nájemního (v tomto návrhu dostupného) bydlení doporučují KZPS ČR / SPS vycházet z evropských standardů uvedených v European Social Charter v revizi z roku 1996 článek 31, která řeší zejména dostupnost bydlení pro širší vrstvy obyvatel.

Newsletter