Rizikově averzní nálada potápí akcie, evropské i americké výnosy padají. Dolar zůstává v zisku těsně nad 1,1700 EURUSD. Měny regionu ve ztrátě. Koruna se obchoduje lehce nad 25,40 za euro.

World Wealth Report: Majetek nejbohatších se po 7 letech růstu snížil

Již devátým rokem společnost Capgemini mapuje vývoj majetku bohatých investorů v rámci World Wealth Reportu. Po dlouhých sedmi letech růstu majetku skupiny obyvatelstva označovaných jako high net worth individuals (HNWI/dolaroví milionáři) došlo v roce 2018 k poklesu jejich majetku o 3 %. Převážně kvůli propadu na trzích v regionu Asie-Pacifik (zejména Čína) se snížil majetek dolarových milionářů na celém světě o 2 biliony dolarů.

I přes zmíněný propad a současné volatilní ekonomické prostředí je důvěra HNWI v jejich wealth manažery stále vysoká. Přesto, že wealth management společnosti dokázaly udržet vysokou míru důvěry a spokojenosti zákazníků, dolaroví milionáři i přes neustálou digitalizaci finančního sektoru od svých poradců stále vyžadují osobní přístup. Osobní přístup a efektivní využívání next-gen technologií jsou klíčem ke zlepšení výkonnosti těchto společností a povedou ke zvýšení přidané hodnoty poskytovaných služeb.

Dolaroví milionáři si poprvé za sedm let pohoršili

Movití investoři často využívají služby poradců, kteří jim radí v případě zhodnocení jejich volných finančních prostředků. V tomto případě se jedná o poradenství v oblasti správy majetku (v reportu označeno jako wealth management). Kvůli zpomalujícím ekonomikám v klíčových regionech a propadům na akciových trzích došlo poprvé za několik let k poklesu populace „dolarových milionářů“ a jejich majetku. Počet dolarových milionářů po 7 letech meziročně poklesl o 0,3 % a jejich jmění se snížilo o 3 % (2 biliony dolarů v absolutním vyjádření). Hnacím motorem poklesu byl zejména region označovaný jako Asie-Pacifik, který meziročně ztratil 1,7 %. Počet dolarových milionářů v Evropě se snížil o 0,5 % a v Africe o 0,7 %. Na druhou stranu počet dolarových milionářů vzrostl v Latinské Americe (1,9 %), na Středním východě (5,8 %) a v Severní Americe (0,4 %). Když se podíváme na čtyři nejúspěšnější trhy (USA, Japonsko, Německo a Čína), tamní rezidenti tvořili více než 61 % veškeré populace dolarových milionářů na světě.

Po zářivém roku 2017, kdy investoři vydělávali na akciových trzích, došlo v roce 2018 k jejich propadu o téměř 15 % (měřeno tržní kapitalizací). Na vině je vysoká volatilita na kapitálových trzích, světová ekonomika potýkající se s problémy, obchodní války mezi státy nebo stále více restriktivní monetární politika některých států. V rámci regionu Asie-Pacifik se jednalo dokonce o 24 %. Ten samý region se nejvíce podílel i na propadu celkového bohatství dolarových milionářů, kdy došlo k téměř 5% znehodnocení jejich jmění oproti roku 2017.  Čína se na tomto propadu v regionu podílela z více než 53 %, což z globálního hlediska činilo více než čtvrtinu celkového poklesu majetku dolarových milionářů (500 mld. dolarů v absolutních číslech). Majetek evropských dolarových milionářů se snížil o 3 %, v Africe o 7 %, v Latinské Americe o 3,6 % a v Severní Americe o 1,1 % (i přes zvýšení počtu dolarových milionářů v regionu). Světlou výjimkou je Střední východ, který se může chlubit růstem jmění dolarových milionářů ve výši 4,3 %.  Tento růst, vymykající se celosvětovému trendu, byl zapříčiněn stabilizujícími se cenami surové ropy a fiskálními a strukturálními reformami tamních vlád. Ty mají za cíl bojovat s potenciálním negativním vývojem ceny ropy, na které jsou státy Středního východu závislé. Jejich úspěšné provedení mělo za cíl stabilizaci ekonomik tamních států.

Nejbohatší utrpěli největší ztrátu, hotovost tvoří největší část portfolia

Kategorie dolarových milionářů označovaných jako ultra-HNWI byla zasažena nejvíce. Jejich počet se meziročně snížil o 4 % a jejich majetek utrpěl ztrátu ve výši 6 %. Přesto, že ultra-HNWI představují cca 1 % populace dolarových milionářů, jejich ztráta představovala přibližně 75 % veškeré ztráty všech dolarových milionářů. I když je Latinská Amerika relativně malým trhem co do počtu dolarových milionářů, její rezidenti mají největší podíl na bohatství kategorie ultra-HNWI (28 %). Na druhou stranu kategorie dolarových milionářů označovaná „milionář od vedle“, tvořící téměř 90 % veškeré populace dolarových milionářů, byla zasažena ze všech nejméně. Jejich jmění utrpěla ztrátu méně něž půl procenta.

Peníze a peněžní ekvivalenty nově s 28 % tvoří největší podíl na majetku dolarových milionářů (nárůst o 1 % oproti minulému roku). Peníze a peněžní ekvivalenty předběhly dříve dominantní investice do vlastního kapitálu veřejně obchodovatelných společností, které nyní tvoří 26 % majetku dolarových milionářů (meziroční pokles o 5 %). Snížení podílu investic do vlastního kapitálu společností je způsobeno zejména zvyšující se volatilitou na akciových trzích, kdy investoři (primárně z regionu Asie-Pacifik) stále více investují do alternativních investičních produktů. Podíl alternativní investic na majetku dolarových milionářů meziročně vzrostl o čtyři procentní body na 13 %, kdy převládaly investice do startupů a rychle rostoucích malých firem.

Důvěra dolarových milionářů ve své poradce zůstává stále vysoká

Míra důvěry dolarových milionářů v jejich wealth manažery a wealth management firmy zůstává, i přes volatilní ekonomické prostředí, stále vysoká. V případě wealth managerů v prvním kvartálu roku 2019 se jedná o spokojenost 79 % všech dotázaných (oproti 78 % v Q1 2018) a důvěra v jejich wealth management společnost vzrostla o tři procentní body na 82 %. Nejvíce svým poradcům a jejich společnostem věří dolaroví milionáři v Severní Americe. O svých poradcích se pozitivně vyjádřilo 88 % dotázaných a v případě wealth management společností dokonce 91 %. Přetrvávající důvěra a spokojenost může být spojena s několikaletým obdobím růstu jejich investic. Dolaroví milionáři v Evropě vykazují podobné hodnoty jako celosvětový průměr, což znamená 78 % důvěru v jejich primárního poradce a 79 % důvěru v jejich wealth management společnost.

Vysoká míra důvěry a mírný růst v případě jejich spokojenosti má pozitivní vliv na motivaci klientů více komunikovat se svým wealth manažerem. Více než polovina dolarových milionářů po celém světě plánuje zvýšit míru svého zapojení do jednání se svým primárním poradcem. Tato skutečnost je dobrou příležitostí pro wealth management společnosti a jejich poradce (zejména v rychle rozvíjejících se trzích), jak lépe cílit na své klienty, poskytnout jim produkty a služby na míru a tím zvýšit jejich spokojenost ještě více. Z důvodu stále zvyšujícího se klientského očekávání a probíhajícím změnám ve finančním sektoru, musí wealth management společnosti přetvořit svou strategii. Kromě personalizace a zvýšení kvality poskytovaných služeb, musí poradci přetvořit i svou poplatkovou politiku. V případě poplatků kladou klienti důraz zejména na transparentnost. Přidaná hodnota poskytovaných služeb by spočívala v jejich personalizaci, která by se měla týkat primárně řízení jejich investic a finančního plánování. Obě zmíněné oblasti jsou pro dolarové milionáře největší přidanou hodnotou služeb wealth managementu, odpovědělo Capgemini shodně 86 % dotázaných.

Kvalita poskytovaných služeb je nejdůležitějším kritériem pro výběr wealth management společnosti (91,2 %), následuje diverzifikace rizik (85,5 %), atraktivní poplatková struktura (84,2 %) a historický výkon poradenské společnosti v čase (84,1 %). Zejména poslední jmenované kritérium je hlavním důvodem pro přetrvávající důvěru dolarových milionářů v jejich poradce, kdy si užívali sedmiletého růstového období.

Next-gen technologie mohou pomoci wealth manažerům i jejich klientům

Wealth management společnosti čelí v současném ekosystému mnoha výzvám. Ať už se jedná o umělou inteligenci, metody pro pokročilou datovou analytiku, potenciální vstup BigTech společností na trh s poradenstvím v rámci správy majetku (wealth management) nebo tlaky týkající se poplatků, zmíněné vlivy budou v příštích letech utvářet celý poradenský sektor. Nejen nové technologie jsou v dnešní digitální době v oblasti wealth managementu důležité. Výzkum společnosti Capgemini přišel se zjištěním, že společnosti, které se umístily mezi prvními 25 % společností s nejosobnějším přístupem ke klientům, překonaly, v případě komparativní analýzy vybraných ukazatelů, společnosti umístěné mezi dolními 25 %. Wealth management společnosti s osobnějším přístupem mají větší šanci získat nové klienty do svého portfolia, o téměř 26 % větší šanci na doporučení a o 1,5 mil. dolarů vyšší zisk z poplatků z každé spravované miliardy klientských prostředků.

Poradenské společnosti mají stále velký prostor pro zlepšení, neboť pouze 44 % dotázaných je plně spokojeno s přístupem svých poradců. Hlavním důvodem nespokojenosti je dle dolarových milionářů chybějící emoční inteligence poradců (28 %), absence služeb s přidanou hodnotou (28 %) a nepostačující osobní kontakt s poradcem (30 %). Wealth management společnosti by měly svým poradcům poskytnout vhodné digitální nástroje a platformy pro vhodné finanční plánování, které by vedly ke zlepšení klientských vztahů a větší zákaznické spokojenosti. Sami klientští poradci zmínili absenci správných plánovacích nástrojů jako nedostatek, kterému wealth management společnosti nepřikládají velký význam.

Aby mohly poradenské firmy lépe reagovat na stále vyšší požadavky klientů, musí začít implementovat nově rozšiřující se technologie jako je umělá inteligence, digitální analytické nástroje nebo inteligentní automatizace. Tyto technologie se musí stát vitální součástí strategie poradenských firem, neboť jsou kritické pro jejich budoucí fungování. Celý finanční sektor prochází transformací, což v tomto případě znamená větší otevřenost a transparentnost. Wealth management společnosti musí změnit svou strategii a případně i své delivery modely, aby dokázaly na tyto změny reagovat.

Česká republika následuje globální trend

Přesto, že se tuzemské ekonomice daří a stále zažívá období růstu, populace dolarových milionářů se zde meziročně snížila o 1,3 % na 27,7 tisíc. I přes rostoucí reálný hrubý domácí produkt (3 %) a rostoucí ceny nemovitostí (1,3 %) se počet českých dolarových milionářů snížil více než v případě evropského (-0,5 %) i celosvětového průměru (-0,3 %). Největší negativní vliv na populaci dolarových milionářů měl pokles tržní kapitalizace českých společností (-9,0 % oproti roku 2017) a pokles národních úspor 27,2 % na 26,4 % HDP. Hlavními silami snižujícími tržní kapitalizaci jsou přetrvávající nejistota z probíhajícího Brexitu, zpomalení výkonu globálních ekonomik a zvyšující se úrokové sazby v USA. Po raketovém růstu v roce 2017, kdy tržní kapitalizace vzrostla o 30 %, se může jednat o návrat trhu zpět do normálu. Data o vývoji jmění českých dolarových milionářů nejsou k dispozici.

Celý report naleznete ke stažení na adrese https://worldwealthreport.com/resources/world-wealth-report-2019/

Newsletter