Dolar po odstoupení Bidena krátce oslabil k 1,0900 za euro. Část ztrát poté smazal. Americké výnosy klesají. Koruna se proti euru obchoduje bez výraznější změny pod 25,25. Proti dolaru krátce zpevnila pod 23,15.

Preventivní restrukturalizace jako předstupeň insolvenčního řízení

Zdroj: Depositphotos

Již delší dobu se v českém právním prostředí diskutuje návrh zákona o preventivní restrukturalizaci, který do českého právního řádu transponuje směrnici o restrukturalizaci a insolvenci. Smyslem právní úpravy je zavedení mimosoudní formy restrukturalizace, což povede ke zkrácení ozdravného procesu dlužníků ve finančních obtížích. Mimosoudní formy restrukturalizace jsou v řadě zahraničních jurisdikcí obvyklé a užívané, např. obdobný proces v Anglii a Walesu (scheme of arrangement). Oproti insolvenčními řízení má soud v případě preventivních restrukturalizací „pouze” dozorující roli, kterou ve vybraných situacích vykonává prostřednictvím restrukturalizačního správce.

Na úvod si dovoluji předeslat, že návrh zákona může v rámci legislativního procesu doznat změn, nicméně filozofie zákona by měla být zachována.

Přínos pro podnikatele

V současné době mohou podnikatelé provést mimosoudní restrukturalizace zejména na smluvním základě s vybranými subjekty, např. kapitalizací pohledávek, odložením splatnosti či snížením plátek, nebo kapitálovým vstupem nového investora. Jinými slovy, současné instrumenty vyžadují konsenzus zúčastněných stran.

Naopak preventivní restrukturalizace dlužníkovi umožňuje, aby se nesouhlasící dotčené strany podřídily většinovému rozhodnutí a rozhodnutí restrukturalizačního soudu. Preventivní řešení hrozícího úpadku může mít i pro nesouhlasící ‘dotčené strany’ výhodu, že jejich pohledávky dosáhnou vyššího uspokojení než v případě konkurzu, a/nebo výhodu zachování provozu dlužníkova podniku.

Proti insolvenčnímu řízení závisí výběr restrukturalizací dotčených osob, vč. věřitelů, (tzv. dotčených stran) na samotném dlužníkovi. Právní vztahy nedotčených osob, včetně jejich smluvních vztahů a pohledávek za dlužníkem, nebudou restrukturalizací dotčeny. Některé pohledávky jsou současným návrhem zákona z restrukturalizace přímo vyloučeny, a to pohledávky z pracovněprávních závazků, ze zaměstnaneckého penzijního pojištění, pohledávky věřitelů na náhradu újmy způsobené na zdraví či porušením právní povinnosti apod. Dále jsou vyloučeny např. sporné pohledávky, které jsou předmětem soudního nebo rozhodčího řízení, nebo pohledávky z platebních služeb.

Preventivní restrukturalizace je pro dlužníka procesem dobrovolným. Zatímco v případě zjištěného stavu úpadku jsou dlužníci povinni podat insolveční návrh, preventivní restrukturalizace je možný předstupeň řízení insolvenčního (tj. pro fázi hrozícího úpadku). Podmínkou preventivní restrukturalizace je, aby dlužník nebyl v úpadku ve formě platební neschopnosti.

Během preventivní restrukturalizace zůstává management společnosti v rukou stávajícího vedení a nepřechází do rukou insolvenčního správce. Stávající představenstvo či jednatelé mohou tedy i nadále činit obchodní rozhodnutí s péčí řádného hospodáře a v souladu s restrukturalizačním plánem.

Podmínky preventivní restrukturalizace

Preventivní restrukturalizace je určena pouze pro podnikající právnické osoby s výjimkou bank, spořitelních a úvěrových družstev, pojišťoven, zajišťoven, zdravotních pojišťoven apod., které sledují poctivý záměr zachování nebo obnovy provozu obchodního závodu navrhovanými opatřeními. Návrh zákona uvádí výčet domněnek, ze kterých je možný případný nepoctivý záměr podnikatele dovodit, např. uvádění nepravdivých nebo neúplných údajů v sanačním projektu, nebo v průběhu 1 roku před zahájením preventivní restrukturalizace vyplatil spřízněným osobám podíly na zisku, rozdělil mezi ně vlastní zdroje nebo poskytl mimořádná plnění včetně předčasného splácení úvěrů.

Proces restrukturalizačního ozdravení není dostupný ani pro podnikatele v likvidaci, podnikatele, u nichž byl v posledních 5 letech pravomocně zjištěn úpadek nebo u nichž restrukturalizace skončila v posledních 5 letech.

Restrukturalizační plán

Základním dokumentem je restrukturalizační plán, který je výsledkem jednání dlužníka a vybraných věřitelů. Plán obsahuje návrh opatření k odvrácení finančních potíží, např. změnu struktury majetku, změnu struktury dluhů, změnu struktury vlastního kapitálu nebo případné potřebné provozní změny. Pro každou kategerii opatření uvádí zákon příkladný výčet kroků, které je možné navzájem kombinovat a rozšířit o další nutné organizační, smluvní, personální a bilanční změny.

Restrukturalizační plán musí popsat zejména stávající ekonomickou situaci podnikatele, důvody ekonomických obtíží, seznamy pohledávek dotčených a nedotčených stran a postavení zajištěných věřitelů, a důvody pro schválení plánu. K plánu předloží podnikatel mezitímní účetní závěrku sestavenou k poslendímu dni kalednářního měsíce předcházejícího den odeslání výzvy k zahájení jednání o restrukturalizačním plánu, a řádné účetní závěrky za poslední 3 účetní období.

Restrukturalizační plán je účinný, jakmile s ním vysloví souhlas všichni dotčení věřitelé. Zákon vyžaduje souhlas nejméně tříčtvrtinové většiny dotčených stran v rámci každé skupiny věřitelů, a schválení každou skupinou. Hlasování se může konat buď na schůzi dotčených stran, která se musí konat v sídle podnikatele či v sídle restrukturalizačního soudu, či mimo schůzi, kdy jsou dotčené strany vyzvány k provedení hlasování ve stanovené lhůtě. Hlasování je možné nahradit dohodou o přijetí restrukturalizačního plánu uzavřenou ve formě notářského zápisu.

Pokud se plán dotýká pohledávky kteréhokoliv z nesouhlasících dotčených stran, zahrnuje poskytnutí nového financování nebo snižuje počet zaměstnanců v pracovním poměru nejméně o čtvrtinu, je restrukturalizační plán účinný rozhodnutím restrukturalizačního soudu o potvrzení plánu. Soud může účinnost plánu odložit.

Závěr

Připravovaná preventivní restrukturalizace může být nejen vhodným instrumentem pro řešení vážných provozních obtíží v rámci běžného podnikání, ale může se jednat také o instrument pro podnikatelskou strategii, např. ve formě nových akvizičních příležitostí pro poskytovatele soukromého kapitálu (private equity fondy, family offices), kteří svou kapitálovou účast podmíní preventivní restrukturalizací a vyřešením hrozícího úpadku.

Zdroj: PRK Partners

Newsletter