Velké desatero akciové volatility

Čas od času, třeba právě v posledních dvou týdnech, dochází na akciových trzích nevyhnutelně k občasným náhlým obdobím zvýšené volatility. Tyto poklesy tržní důvěry mohou mít původ v ekonomické nejistotě, změnách měnové nebo fiskální politiky, finanční nákaze nebo geopolitickém napětí. Uvádíme 10 klíčových sdělení které mohou pomoci uklidnit obavy, když jsou trhy volatilní.

  1. VOLATILITA JE NORMÁLNÍ SOUČÁSTÍ DLOUHODOBÉHO INVESTOVÁNÍ

Čas od času nastane na akciových trzích nevyhnutelně období volatility, jak investoři reagují na změny ekonomického, politického a korporátního prostředí. Váš postoj jako investora je rozhodující. Pokud jsme na naší investiční dráze již na začátku připraveni na epizody volatility, méně nás překvapí, když skutečně nastanou, a s daleko větší pravděpodobností na ně budeme reagovat racionálně. Když budou mít investoři správný postoj a akceptují fakt, že volatilita je nedílnou součástí investování, dokážou se připravit na to, aby zůstali nad věcí a nadále se soustředili na své dlouhodobé investiční cíle.

  1. Z DLOUHODOBÉHO HLEDISKA SE AKCIOVÉ RIZIKO OBVYKLE VYPLATÍ

Investoři investující do akcií jsou odměněni za větší riziko, kterému čelí – například ve srovnání s investory do vládních dluhopisů – dlouhodobě vyšším průměrným výnosem. Je rovněž důležité si zapamatovat, že riziko není totéž co volatilita. Ceny aktiv kolísají více než jejich skutečná hodnota, protože trhy mohou reagovat přehnaně nebo naopak nedostatečně, takže investoři mohou předpokládat, že volatilita cen podpoří příležitosti. Z dlouhodobého hlediska jsou ceny akcií ovlivňovány zisky společností a obecně přinášejí lepší výsledky než jiné druhy investic, co se týče reálné hodnoty, tj. po započítání inflace (viz soubor grafů).

  1. TRŽNÍ KOREKCE MOHOU PŘEDSTAVOVAT ATRAKTIVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Korekce jsou normální součástí býčích trhů. Je běžné zažít více než jednu během trvání býčího trhu. Korekce akciového trhu může být často vhodná doba k investování do cenných papírů, protože dochází k atraktivnějšímu zhodnocení a investoři jsou potenciálně schopni získat nadprůměrné výnosy, když se trh opět vzpamatuje. Po několika nejhorších historických krátkodobých ztrátách na akciových trzích následovalo zotavení a růst do nových rekordních hodnot (viz graf č. 1).

  1. VYHNĚTE SE UKONČOVÁNÍ A ZAHAJOVÁNÍ INVESTIC

Investoři, kteří si své investice ponechají, těží z dlouhodobého rostoucího trendu trhů. Když se investoři pokouší přizpůsobovat se trhu a ukončují a opět zahajují své investice, riskují, že jejich budoucí výnosy budou pošramoceny tím, že propásnou ty nejlepší dny zotavování trhu a ty nejlepší příležitosti k nakupování, které zpravidla nastávají během období volatility. Propásnutí pouhých pěti dnů na trhu s nejlepšími výsledky může mít značný dopad na dlouhodobé výnosy daného investora (viz graf č. 2 a tabulku č.1).

  1. VÝHODY PRAVIDELNÉHO INVESTOVÁNÍ SE PROJEVÍ

Bez ohledu na časový horizont investora je rozumné pravidelně investovat určitou částku do fondu, například každý měsíc nebo čtvrtletí. Tato strategie je známá jako průměrování nákladů (cost averaging). Tato strategie sice nenabízí zisk ani ochranu proti poklesu trhu, ale pomáhá investorům vyhnout se investování v jeden konkrétní okamžik, čímž snižuje průměrné náklady na nákupy jejich fondů. I když se pravidelné spoření během doby, kdy trh padá, může zdát investorům, kteří se snaží omezit svoje ztráty, nerozumné, právě v této době lze učinit ty nejlepší investice, protože ceny aktiv jsou nižší a budou těžit z jakéhokoli zotavení trhu. (Investoři by si vždy měli občas své portfolio kontrolovat a podle potřeby aktualizovat.)

  1. DIVERZIFIKACE INVESTIC POMÁHÁ VYROVNAT VÝNOSY

Provedení alokace aktiv může být obtížené, protože tržní cykly mohou být krátké a mohou zažívat období volatility. Během období volatility trhů se mohou ve vedení rychle střídat různé sektory či trhy. Investoři mohou rozložit riziko spojené s konkrétními trhy nebo sektory tím, že investují do různých investičních košů, aby snížili pravděpodobnost koncentrovaných ztrát. Například vlastnictví mixu „rizikových“ aktiv (akcie, nemovitosti a dluhopisy) a defenzivních aktiv (vládní dluhopisy, dluhopisy hodnocené jako vhodná investice a hotovost/peníze) ve vašem portfoliu může pomoci vyrovnat výnosy v čase.

Vhodnou alternativou pro některé investory může být investování do aktivně spravovaných fondů s více aktivy, protože tyto fondy zajišťují předem připravenou míru aktiv a geografickou diverzifikaci portfolia. Tyto fondy jsou zpravidla vytvořeny na základě výnosů ze strategických dlouhodobých aktiv, kdy je váha aktiv takticky řízena podle očekávaných podmínek. Také rozložení investic do různých zemí může pomoci snížit korelace v rámci portfolia a snížit dopad rizik specifických pro jeden konkrétní trh.

  1. INVESTUJTE DO KVALITNÍCH, VYDĚLÁVAJÍCÍCH AKCIÍ, ABYSTE MĚLI PRAVIDELNÉ PŘÍJMY

Udržitelné dividendy vyplácené kvalitními vydělávajícími společnostmi mohou být zvláště atraktivní, protože tento příjmový prvek bývá stabilní i během období volatility trhů. Vysoce kvalitní vydělávající akcie bývají přední globální značky, které mohou dosahovat výborných výsledků během všech obchodních cyklů díky etablovanému tržnímu podílu, velké cenové síle a odolávajícím tržbám. Tyto společnosti zpravidla působí ve více regionech, čímž vyrovnávají účinky nerovnoměrných regionálních výsledků. Díky této schopnosti nabízet atraktivní celkové výnosy během všech cyklů jsou užitečnou součástí jakéhokoli portfolia.

  1. INVESTUJTE VÁŠ VÝDĚLEK DÁLE, ABYSTE ZVÝŠILI CELKOVÉ VÝNOSY

Reinvestování dividend může zajistit značnou posilu celkovým výnosům v čase, a to díky síle složeného úroku. Aby investoři dosáhli atraktivních celkových výnosů, musí být disciplinovaní a trpěliví, kdy doba na trhu je možná nejdůležitější, i když stále nedoceněnou složkou vzorce zajišťujícího úspěch. Pravidelné výplaty dividend rovněž podporují stabilitu cen akcií a akcie, ze kterých jsou vypláceny dividendy, mohou vykompenzovat erozivní účinek inflace.

  1. NENECHTE SE ZVIKLAT VŠEOBECNOU NÁLADOU

Popularita investičních témat roste a zase klesá – například obor technologie absolvoval celý tento cyklus po prudkém nárůstu na konci devadesátých let a propadu v prvním desetiletí tohoto století. Celková nálada ohledně rozvíjejících se trhů zpravidla stoupá a klesá s komoditním cyklem a s tím, jak zpomaluje ekonomický růst v klíčových ekonomikách, jako je například Čína. S tím, jak se prohlubují rizika specifická pro konkrétní zemi či sektor ekonomiky, je nutné, aby si investoři začali vybírat, protože přístup k rozvíjejícím se trhům shora dolů již není vhodný. Stále však pro investory existují skvělé příležitosti na úrovni akcií, protože inovační nové firmy mohou využívat podpůrných dlouhodobých faktorů, jako je třeba růst populace a rostoucí poptávka střední vrstvy po zdravotní péči, technologii, spotřebním zboží a službách. Nejdůležitější je nedopustit, aby váš úsudek byl zatemněn euforií nebo zbytečným pesimismem na trhu.

  1. AKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ MŮŽE BÝT VELICE ÚSPĚŠNOU STRATEGIÍ

Když se volatilita zvýší, může být flexibilita aktivního investování zvláště lukrativní v porovnání s rigidními alokacemi pasivních investic. Volatilita může zejména přinést příležitosti pro investory vybírající si pečlivě akcie zdola nahoru, zejména pak během období zmatků na trzích. Ve společnosti Fidelity velmi věříme v aktivní správu a na její podporu máme jeden z největších týmů zabývajících se průzkumem na straně kupujícího v oboru správy majetku. Vzhledem k tomu, že analyzujeme společnosti zdola nahoru, máme slušnou pozici pro investování, i když jiní investoři třeba během období volatility trhu couvají. Také nezapomínejte, že akcie, které ve fondu nevlastníte, mohou být stejně důležité jako ty, které vlastníte. Na každém akciovém trhu se vyskytují společnosti, které jsou špatně řízeny nebo které mají velmi špatné vyhlídky. Takovýmto akciím se při aktivní strategii lze zcela a s výhodou vyhnout. Navíc hodnota přidaná tím, že se vyhnete těm nejhorším akciím na trhu, během jednotlivých cyklů a během času narůstá, díky čemuž jsou aktivní investiční strategie s podporou průzkumu zvláště lákavé pro dlouhodobé investory.

Newsletter