Svěřenských fondů je v ČR více než 1300. Mají i kuriózní názvy

Svěřenecký fond ve prospěch strýčka Skrblíka, koťátka Dejny, skotačivého staříka nebo fond na vesmírnou raketu či rotoped. I takové názvy volí zakladatelé svěřenských fondů v České republice. Obliba tohoto nástroje správy majetku roste. Aktuálně je u nás evidováno přes 1300 svěřenských fondů, v posledních pěti měsících přibývají tempem v průměru okolo 155 za měsíc. Stále častěji tento institut využívají i běžní podnikatelé a hlavy rodin, roste také počet profesionálních svěřenských správců. Vyplývá to z podrobné analýzy veřejně dostupných informací v evidenci svěřenských fondů, kterou realizovala společnost Norfolk Asset Management.

Do první poloviny tohoto roku bylo možné počet existujících svěřenských fondů jen odhadovat. Od 1. ledna 2018 ale začala fungovat tzv. evidence svěřenských fondů a situace se začala měnit. Všechny fondy zřízené po tomto datu byly do evidence zahrnuty už automaticky. Fondy, založené v letech 2014 – 2017 pak měly povinnost dodatečného zápisu do této evidence, a to do 30. června. Pokud tento termín nestihly, fondy zanikly.

„Všichni očekávali, že od začátku roku bude počet fondů v evidenci postupně narůstat až do konce června, aby se pak po tomto datu, jejich výše ustálila. Všeobecně se předpokládalo, že další růst bude pouze pozvolný. Stal se však opak,“ uvádí Filip Soukup ze společnosti Norfolk Asset Management, která se na zřizování a správu svěřenských fondů specializuje.

Z analýzy Norfolku vyplývá, že v uvedených prvních šesti měsících bylo v evidenci registrováno 518 svěřenských fondů. V drtivě většině z nich šlo o fondy, které musely splnit podmínku dodatečného zápisu. Od konce června pak ale do konce listopadu (tj. pět měsíců) přibylo dalších 776 fondů. „Ve všech případech jde už přitom o nově založené fondy. V tomto období v průměru vznikalo okolo 155 fondů měsíčně. Tak výrazný zájem o svěřenské fondy čekal asi málokdo,“ uvádí Soukup.

V rámci analýzy zjistila společnost Norfolk řadu zajímavostí. Protože Obchodní zákoník například vyžaduje, aby označení fondu zahrnovalo i jeho účel, tak při procházení rejstříku můžete alespoň částečně vysledovat záměry, s jakými byly jednotlivé fondy založeny. Narazit můžete skutečně na netradiční názvy, jako jsou svěřenský fond ve prospěch strýčka Skrblíka, skotačivého staříka, koťátka Dejny, fond založený na podporu kávové kultury, cestu kolem světa nebo na vesmírnou raketu či rotoped. „V téměř 500 případech jsme pak dohledali, že svěřenský fond nese ve svém názvu dokonce jméno a příjmení konkrétních osob, v jejichž prospěch byl fond zřízený. To zcela vyvrací některé původní obavy, že fondy budou podezřelým nástrojem sloužícím zejména k vyřešení střetu zájmů anebo zakrytí vlastnictví nějakého majetku nebo jeho části. Svěřenské fondy začínají být zajímavé i mezi běžnými lidmi například v rámci rodinného majetkového uspořádání,“ uvádí Soukup. Zákonný požadavek na označení fondu ovšem není mezi zakladateli vždy respektován. Podle analýzy společnosti Norfolk existují desítky případů, kdy z názvu fondu není patrný jeho účel, pro který byl založen.

Jak Norfolk zjistil, většina svěřenských fondů disponuje vždy pouze jedním správcem. Nicméně u téměř 200 fondů Norfolk dohledal více než jednu osobu zodpovědnou za správcovství. Objevují se dokonce případy, kdy jeden fond má hned čtyři svěřenské správce. „Zakladatelé obvykle svěřují majetek blízké důvěryhodné osobě – příbuzným nebo rodinnému příteli. Z  praxe také ale víme, že řada zakladatelů zvolí za správce fondu sebe samotného. Jde o lidi, kteří nechtějí majetek vložený do fondu, svěřit někomu jinému. Pokud ale nemají dostatečné právní, účetní nebo daňové znalosti či zkušenosti, tak takoví správci jsou vystaveni značným rizikům. Je potřeba si totiž uvědomit, že svěřenský správce přebírá odpovědnost za správu tohoto majetku, a to často na mnoho let. S tím je spojena povinnost spravovat svěřený majetek s péčí řádného hospodáře a plnit řadu zákonných povinností, které někdy i přesahují povinnosti statutárního orgánu v obchodní společnosti. A to určitě není pozice vhodná pro každého,“ upozorňuje Soukup, podle kterého tak v ČR vzniká nová příležitost v podobě specializovaného poradenského byznysu. Zakladatelé totiž podle něj ve stále více případech volí i variantu jmenování dodatečného profesionálního správce anebo protektora, který činnost správce kontroluje a funguje i jako konzultant.

Toto ostatně potvrzuje i další skutečnost, kterou společnost Norfolk při své analýze zjistila. „Z evidence  svěřenských fondů vyplývá, že roste počet osob, které vykonávají funkci svěřenského správce v několika různých svěřenských fondech. Přes 50 osob vykonává funkci svěřenského správce v pěti a více svěřenských fondech najednou, přes 20 správců je zapsáno paralelně ve více než v deseti svěřenských fondech,“ prozradil Soukup. Rekordmanem je pak správce, který měl ke konci listopadu „na starost“ už okolo 50 fondů. Mezi správci se začínají stále více prosazovat ženy, kterou jsou zastoupené v 41 procentech fondů. Mezi šesti nejvytíženějšími správci je hned čtveřice žen.   

Zajímavé názvy svěřenských fondů dohledaných ve veřejně dostupném rejstříku:
Svěřenský fond ve prospěch strýčka Skrblíka
Svěřenský fond ve prospěch skotačivý stařík
Svěřenský fond ve prospěch na vesmírnou raketu
Svěřenský fond na podporu kávové kultury
Svěřenský fond ve prospěch koťátka Dejny
Svěřenský fond ve prospěch Mého důchodu 2033
Svěřenský fond ve prospěch rotopedu
Soukromý svěřenský fond pro dosažení zkušenosti konečné skutečnosti
Svěřenský fond ve prospěch I cesta je cíl
Svěřenský fond ve prospěch budoucích let
Svěřenský fond ve prospěch CESTA KOLEM SVĚTA
Svěřenský fond ve prospěch na komfort pro Marci
Svěřenský fond ve prospěch pražáků
Svěřenský fond ve prospěch dětí jako smetí LDL
Svěřenský fond ve prospěch Peklo

Newsletter